Synology uvádza na trh DiskStation DS416j

Vý­kon­ný štvor­šach­to­vý NAS server za dos­tup­nú ce­nu. Skve­lý pre do­má­ce­ho pou­ží­va­te­ľa, kto­rý chce zdie­ľať dá­ta a uží­vať si mul­ti­mé­dia.

Spo­loč­nosť Syn­olo­gy®dnes uvá­dza na trh Dis­kSta­tion DS416j, ce­no­vo dos­tup­ný štvor­šach­to­vý NAS server ur­če­ný pre do­má­ce­ho pou­ží­va­te­ľa na efek­tív­nu sprá­vu množ­stva mul­ti­me­diál­nych dát, kto­ré mô­že zdie­ľať na kto­rom­koľ­vek dis­ple­ji v do­mác­nos­ti.

"Ľudia zhro­maž­ďu­jú fo­tog­ra­fie, vi­deá a di­gi­tál­ne sú­bo­ry rých­lej­šie ako ke­dy­koľ­vek pred­tým. To zna­me­ná, že zá­ro­veň pot­re­bu­jú bez­peč­né mies­to na cen­tra­li­zá­ciu tých­to sú­bo­rov, z kto­ré­ho ich bu­dú zdie­ľať," po­ve­dal Ja­son Fan, pro­duk­to­vý ma­na­žér spo­loč­nos­ti Syn­olo­gy Inc. "Pri­ná­ša­me štvor­šach­to­vý mo­del DS416j s bo­ha­tou po­nu­kou ap­li­ká­cií a ob­rov­skou ka­pa­ci­tou, čo umož­ní pou­ží­va­te­ľom uží­vať si clou­do­vú syn­chro­ni­zá­ciu a strea­ming mul­ti­mé­dií pri veľ­mi at­rak­tív­nej ce­ne."

Synology DS416j_1.jpg

Syn­olo­gy DS416j je vy­zbro­je­ný dvoj­jad­ro­vým CPU a pri­ná­ša vy­so­ký vý­kon - pre­sa­hu­je rých­losť čí­ta­nia 112 MB/s a rých­losť za­pi­so­va­nia 101 MB/s pri kon­fi­gu­rá­cii RAID 5 v pros­tre­dí Win­dows® - to zna­me­ná 37% zvý­še­nie vý­ko­nu v po­rov­na­ní s je­ho pred­chod­com. Za­bu­do­va­ná jed­not­ka s po­hyb­li­vou de­sa­tin­nou čiar­kou (FPU) roz­ši­ru­je cel­ko­vé mož­nos­ti hlav­né­ho CPU, keď pri­ná­ša nap­rík­lad rých­lej­šie ge­ne­ro­va­nie náh­ľa­dov fo­tog­ra­fií. Mo­del DS416j po­nú­ka USB port štan­dar­du 3.0, vďa­ka kto­ré­mu mô­že­te k to­mu­to do­má­ce­mu server­u pri­po­jiť exter­ný pev­ný disk a množ­stvo ďal­ších za­ria­de­ní pre vy­so­ko­rý­chlost­ný pre­nos mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu a osob­ných sú­bo­rov.

Syn­olo­gy DS416j bol di­zaj­no­va­ný s oh­ľa­dom na pou­ží­va­teľ­ský kom­fort a ener­ge­tic­kú ús­po­ru. LED di­ódy na pred­nej stra­ne so štyr­mi úrov­ňa­mi in­ten­zi­ty in­for­mu­jú pou­ží­va­te­ľa o de­tail­nej čin­nos­ti za­ria­de­nia. DS416j spot­re­bu­je iba 21,6 W pri pl­nom za­ťa­že­ní a iba 12,75 W v re­ži­me hi­ber­ná­cie.

Mo­del DS416j vy­uží­va Dis­kSta­tion Ma­na­ger (DSM), naj­vys­pe­lej­ší a naj­in­tui­tív­nej­ší ope­rač­ný sys­tém pre sie­ťo­vé dá­to­vé úlo­žis­ká, kto­rý po­nú­ka roz­siah­le por­tfó­lio ap­li­ká­cií od zá­lo­ho­va­nia, cez mul­ti­mé­diá, až po nás­tro­je na efek­tív­nu prá­cu. Syn­olo­gy zís­ka­lo množ­stvo oce­ne­ní vrá­ta­ne PC Mag Rea­ders' Choice - to­to oce­ne­nie zís­ka­lo Syn­olo­gy šty­ri ro­ky v ra­de.

Dos­tup­nosť

Syn­olo­gy Dis­kSta­tion DS416j je od dnes dos­tup­ný glo­bál­ne. Ma­loob­chod­ná od­po­ru­če­ná ce­na pre Slo­ven­sko je 312 Eur s DPH.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter