CES: Ericsson a AT&T ukázali ako pripojiť auto na internet

Eric­sson a AT&T na pre­bie­ha­jú­com veľtr­hu CES v Las Ve­gas pred­sta­vi­li rie­še­nie, kto­ré ma­ji­te­ľom áut umož­ní jed­no­du­chým spô­so­bom pri­po­jiť svo­je vo­zid­lá na inter­net pros­tred­níc­tvom Wi-Fi hot­spo­tu. Rie­še­nie za­hŕňa Wi-Fi Lan­ding Pa­ge, kde si vo­dič nas­ta­ví účet a zá­ro­veň aj 4G LTE Wi-Fi hot­spot. Wi-Fi hot­spot bu­de mož­né si bez­plat­ne vy­skú­šať v rám­ci trial ver­zie, po jej vy­pr­ša­ní si vo­dič mô­že za­kú­piť dá­to­vý ba­lík tre­bárs aj pria­mo z au­ta. Tech­no­ló­gia je za­tiaľ k dis­po­zí­cii v USA, nes­kôr by sa ma­la roz­ší­riť aj do ďal­ších lo­ka­lít.

Trh s pri­po­je­ný­mi auta­mi za­čí­na byť vý­znam­ným ele­men­tom, kto­rý stá­le viac for­mu­je roz­hod­nu­tia spot­re­bi­te­ľov pri ná­ku­pe no­vé­ho au­ta. Potvr­dzu­je to aj spot­re­bi­teľ­ská štú­dia, kto­rú ne­dáv­no reali­zo­va­li Eric­sson a AT&T.

Pod­ľa pries­ku­mu tra­ja zo šty­roch res­pon­den­tov (v USA) po­va­žu­jú služ­by sú­vi­sia­ce s pri­po­je­ný­mi vo­zid­la­mi za dô­le­ži­tú sú­časť vý­ba­vy ich ďal­šie­ho au­ta. Štú­dia ďa­lej od­ha­li­la, že 62 % res­pon­den­tov v USA ro­zu­mie ter­mí­nu „pri­po­je­né auto" a Wi-Fi hot­spot sa v USA stal čís­lom jed­na na zoz­na­me že­la­ných dopl­nkov no­vých auto­mo­bi­lov.

Pries­kum však pre­be­hol aj na glo­bál­nej úrov­ni s po­dob­ný­mi vý­sled­ka­mi. Po zoz­ná­me­ní sa s tech­no­ló­giou pri­po­je­ných vo­zi­diel až 75 % res­pon­den­tov po­va­žu­je pri­po­je­nie vo­zid­la na inter­net cez Wi-Fi hot­spot za je­den z naj­dô­le­ži­tej­ších dopl­nkov ich ďal­šie­ho au­ta.

Na zá­ver jed­na za­ují­ma­vosť. Ok­rem bez­peč­nos­tných pr­vkov a in­fo­tain­ment bu­de mať inter­ne­to­vé pri­po­je­nie v autách bu­dúc­nos­ti aj ďal­šie vy­uži­tie. Auto si mô­že stiah­nuť sof­tvé­ro­vé ak­tua­li­zá­cie a tre­bárs po­čas jaz­dy me­niť nas­ta­ve­nie mo­to­ra, je­ho vý­ko­nu, spot­re­by a po­dob­ne.

Eric­sson na CES 2016

Spo­loč­nosť Eric­sson ne­chý­ba ani na toh­to­roč­nom veľtr­hu CES v Las Ve­gas, kto­ré potr­vá od 6. - 9. ja­nuá­ra. V rám­ci svo­jej expo­zí­cie Eric­sson uká­že zo­sie­ťo­va­nú spo­loč­nosť (Networ­ked So­cie­ty - inter­net ve­cí) te­da ako bu­de vy­ze­rať ži­vot bu­dúc­nos­ti v pri­po­je­nom sve­te - sa­moz­rej­me z poh­ľa­du spot­re­bi­te­ľa. Ko­nek­ti­vi­ta je pod­ľa Eric­sso­nu štar­to­va­cou čia­rou pre ino­vá­cie, spo­lup­rá­cu a so­cia­li­zá­ciu. Na CE­Se Eric­sson plá­nu­je de­monštro­vať ako 5G sie­te či inter­net ve­cí obo­ha­tia ľu­dí, ako od zá­kla­du zme­nia biz­nis, prie­my­sel a spo­loč­nosť v naj­šir­šom zmys­le slo­va.

Eric­sson v Las Ve­gas pred­ve­die prak­tic­ké ukáž­ky tech­no­ló­gií, kto­ré pri­ná­ša­jú pohl­cu­jú­ci zá­ži­tok zo sle­do­va­nia vi­dea; sa­mo­ria­dia­ce vo­zid­lá; naj­mo­der­nej­šie 5G tech­no­ló­gie; inter­net ve­cí a prak­tic­ké de­má; pred­sta­ví aj naj­nov­šie tren­dy v mo­bil­nej ko­mu­ni­ká­cii. Expo­zí­cia Eric­sso­nu sa na­chá­dza v Cen­tral Hall v Las Ve­gas Con­ven­tion Cen­ter (stá­nok #10433).



Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter