ČR: ASUS oslavuje na veľtrhu CES 2016 10. výročie značky ROG - všetko pre hráčov

ASUS před­sta­vil na ve­letr­hu CES svou řadu her­ních zá­klad­ních de­sek, mo­ni­torů, des­ktopů, no­te­booků a her­ní­ho přís­lu­šen­ství Re­pub­lic of Ga­mers (ROG). Z her­ních de­sek je ra­ri­tou mo­del 970 Pro Ga­ming/Aura, pr­vní des­ka na světě s chip­se­tem AMD 970+SB950, kte­rá zís­ka­la ofi­ciál­ní cer­ti­fi­ka­ci NVI­DIA SLI pro připo­je­ní gra­fic­kých ka­ret NVI­DIA. Na CE­Su de­bu­to­va­ly ta­ké her­ní mo­ni­to­ry řady MG 4K, her­ní des­ktop ROG GT51 ne­bo do­ko­va­cí sta­ni­ce ROG XG2, kte­rá umož­ňu­je no­te­bookům vy­uží­vat des­kto­po­vou gra­fic­kou kar­tu s vy­šším vý­ko­nem. K dal­ším před­sta­ve­ným no­vin­kám patří za­křive­ný mo­ni­tor ROG Swift PG348Q, me­cha­nic­ká her­ní klá­ves­ni­ce ROG Clay­mo­re ne­bo her­ní myš ROG Spat­ha.

Her­ní mo­ni­tor ROG Swift PG348Q

ASUS zís­kal v ro­ce 2015 v her­ních mo­ni­to­rech 40% po­díl na tr­hu (zdroj: Di­gi­ti­mes z 15. 12. 2015), a upev­nil si tak ve­dou­cí pos­ta­ve­ní v tom­to ren­ta­bil­ním seg­men­tu. Na pro­dej­ní úspěchy předchůdců se bu­de sna­žit na­vá­zat mo­del vý­vo­jářů ROG Swift PG348Q, což je 34" mo­ni­tor se za­křive­ným ultra­ši­ro­kým Quad HD (UWQHD) IPS pa­ne­lem a roz­li­še­ním 3440 x 1440 navr­že­ný spe­ciálně pro hráč­skou ko­mu­ni­tu. Poměr stran 21:9 na­bí­zí mi­mořád­ný pa­no­ra­ma­tic­ký zá­ži­tek z hra­ní zá­slu­hou tech­no­lo­gie NVI­DIA G-SYNC a 100Hz ob­no­vo­va­cí frek­ven­ci i ply­nu­lou her­ní gra­fi­ku bez se­ká­ní a tr­há­ní ob­ra­zu. Uži­va­te­lé mo­hou při hra­ní přepí­nat me­zi ob­no­vo­va­cí­mi frek­ven­ce­mi 60 a 100 Hz dí­ky tech­no­lo­gii Tur­bo Key. Fun­kce Asus Ga­meP­lus dá­vá hráčům mož­nost vy­brat si ze čtyř různých za­měřovačů. Ves­tavě­ný ča­so­vač a po­či­tad­lo FPS jim na­bíd­nou v ak­čních stříleč­kách a real-ti­me stra­te­giích vý­ho­du op­ro­ti sou­peřům. Tech­no­lo­gie ASUS Ga­me­Vi­sual na­bí­zí šest různých re­žimů dis­ple­je pro správ­né nas­ta­ve­ní her­ní gra­fi­ky. Ne­chy­bí ani za­bu­do­va­né ste­reo rep­ro­duk­to­ry.

PG348Q_image1.jpg

Her­ní des­ktop ROG GT51

Her­ní po­čí­tač ROG GT51, vítěz ocenění 2016 CES In­no­va­tion Award v ka­te­go­rii po­čí­ta­čo­vých her a vir­tuál­ní reali­ty, po­há­ní pro­ce­sor In­tel Co­re i7-6700K a o gra­fic­ký vý­kon se sta­rá gra­fic­ká kar­ta NVI­DIA Ge­For­ce GTX TI­TAN X (v re­ži­mu SLI). Vý­kon des­kto­pu za­jis­tí bez­prob­lé­mo­vé hra­ní až na třech 4K mo­ni­to­rech sou­časně. Po­mo­cí tech­no­lo­gie ROG Tur­bo Gear může­te maxima­li­zo­vat tak­to­va­cí po­ten­ciál sys­té­mu jed­ním klik­nu­tím, za­tím­co ap­li­ka­ce ASUS Aegis II po­má­há mo­ni­to­ro­vat sys­té­mo­vé pa­ra­met­ry. Roz­hra­ní USB 3.1 na před­ním pa­ne­lu za­jiš­ťu­je přenos dat s rych­los­tí až 10 Gb/s a umož­ňu­je rych­lé na­bí­je­ní mo­bil­ních za­říze­ní. V ba­le­ní GT51 je na­víc spe­ciál­ní ná­ra­mek ROG Band, kte­rý do­vo­lu­je des­ktop přetak­to­vat ne­bo ak­ti­vo­vat Sha­dow Dri­ve - skry­té mís­to na har­ddis­ku.

GT51 side.jpg

GT51 má vnitřní chla­di­cí sys­tém se spe­ciál­ní­mi vzdu­cho­vý­mi tu­ne­ly, kte­ré umož­ňu­jí přiro­ze­né proudění vzdu­chu. To na­po­má­há účinně re­gu­lo­vat tep­lo­ty během her­ních ma­ra­tonů. Des­ktop za­uj­me ag­re­sivně de­sig­no­va­ným ša­si for­má­tu ATX a povr­chem z ti­ta­nu a mědi. Boč­ni­ci zdo­bí ok­no s jem­nou mříž­kou, oz­vláštnění přiná­še­jí i světel­né efek­ty, kte­ré umí pra­co­vat až s 8 mi­lio­ny ba­rev.

Exter­ní gra­fic­ká do­ko­va­cí sta­ni­ce ROG XG2

ROG XG2 je exter­ní do­ko­va­cí sta­ni­ce ob­sa­hu­jí­cí gra­fic­kou kar­tu, kte­ré je spe­ciálně navr­že­na pro no­te­boo­ky ASUS. Je kom­pa­ti­bil­ní s gra­fic­ký­mi kar­ta­mi ASUS Ge­For­ce a Ra­deon. Pa­ten­to­va­ný kru­ho­vý de­sign umož­ňu­je no­te­bookům napl­no vy­užít sí­ly des­kto­po­vých gra­fic­kých ka­ret a vý­razně zvý­šit gra­fic­ký vý­kon. Do­ko­va­cí sta­ni­ce ta­ké do­ká­že na­bít no­te­book, tak­že uži­va­te­lé mo­hou vy­ra­zit ven bez na­bí­ječ­ky. ROG XG2 lze kdy­ko­li za­po­jit a od­po­jit, aniž by byl nut­ný res­tart po­čí­ta­če.

ROG XG2_front.jpg

Zá­klad­ní des­ka ROG Maximus VIII For­mu­la

ROG Maximus VIII For­mu­la je her­ní zá­klad­ní des­ka for­má­tu ATX za­lo­že­ná na čip­se­tu Z170 Express s chla­dí­cím blo­kem CrossChill EK. Ten je vý­sled­kem spo­lup­rá­ce ROG a fir­my EK Water Blocks - dí­ky vy­so­ké vo­di­vos­ti měděných tru­bek je za­jištěn ti­chý přísun chlad­né­ho vzdu­chu, případně te­ku­ti­ny u vlas­tno­ručně pos­ta­ve­ných PC ses­tav. Během inter­ních pro­duk­to­vých testů s ka­pa­li­no­vým sys­té­mem chla­ze­ní CrossChill EK sní­žil tep­lo­ty MOS­FET až o 23° C.

Des­ku Maximus VIII For­mu­la zdo­bí úplně no­vý sys­tém osvětle­ní Aura LED a la­se­rem gra­ví­ro­va­ný plášť ROG Ar­mor. Nas­ta­vi­tel­né efek­ty Aura LED a za­bu­do­va­ný RGB vý­stup umož­ňu­jí hráčům poh­rát si s de­sig­nem des­ky po­mo­cí exter­ních LED pásků umož­ňu­jí­cích nas­ta­vit si vlas­tní st­yl bli­ká­ní a dal­ších světel­ných efektů. Sys­tém zvlá­dá prostřed­nic­tvím světel­ných efektů upo­zor­nit ta­ké na ak­tuál­ní tep­lo­tu pro­ce­so­ru ne­bo bli­kat v ryt­mu va­ší ob­lí­be­né hud­by.

Zá­klad­ní des­ka ASUS 970 Pro Ga­ming/Aura

ASUS 970 Pro Ga­ming/Aura s či­po­vou sa­dou AMD 970+SB950 je pr­vní zá­klad­ní des­kou AMD 970 na světě, kte­rou ofi­ciálně cer­ti­fi­ko­va­la NVI­DIA. Na­bí­zí tak pod­po­ru SLI (za­po­je­ní dvou ka­ret NVI­DIA) a fun­kci Aura RGB LED uži­va­telům, kteří si vy­tvářejí vlas­tní de­sign skříně a chtějí si pos­ta­vit PC pod­le svých před­stav. Des­ka dis­po­nu­je audio­tech­no­lo­gie­mi Sup­re­meFX a So­nic Ra­dar II, sí­ťo­vý­mi tech­no­lo­gie­mi, ja­ko je In­tel Gi­ga­bit Et­her­net ne­bo ASUS LAN­Guard a Ga­me­First. Des­ka má ve vý­bavě ta­ké spe­ciál­ní vý­stup pro vod­ní pum­pu a mo­der­ní por­ty NVM Express (NVMe) M.2 či dva por­ty USB 3.1.

Řada mo­ni­torů ASUS MG 4K

Ob­lí­be­nou řadu mo­ni­torů ASUS MG nově dopl­ní mo­de­ly s úh­lopříč­kou 28 a 24 palců s roz­li­še­ním 4K UHD 3840 x 2160. Typ MG28UQ s 28" úh­lopříč­kou má od­ez­vu 1 ms a do­ká­že eli­mi­no­vat du­chy a roz­ma­za­ný po­hyb. 24" va­rian­ta MG24UQ dis­po­nu­je IPS pa­ne­lem se ši­ro­ký­mi po­zo­ro­va­cí­mi úh­ly a mi­mořádně věrný­mi bar­va­mi. Fun­kce VE­SA Adap­ti­ve-Sync za­řídí hra­ní bez tr­há­ní ob­ra­zu, kte­rý oce­ní i hrá­či hardwarově ná­roč­ných her­ních ti­tulů. Oba mo­ni­to­ry pod­po­ru­jí her­ní tech­no­lo­gie ASUS Ga­meP­lus a ASUS Ga­me­Vi­sual pro op­ti­ma­li­za­ci her­ní gra­fi­ky. Tech­no­lo­gie ASUS Ultra-Low Blue Light fil­ter sni­žu­je ná­ma­hu očí při dlou­ho­do­bém sle­do­vá­ní dis­ple­je.

Me­cha­nic­ká her­ní klá­ves­ni­ce ROG Clay­mo­re

ROG Clay­mo­re je her­ní klá­ves­ni­ce s me­cha­nic­ký­mi klá­ve­sa­mi Cherry MX RGB (čer­ve­ná, mod­rá, hnědá a čer­ná va­rian­ta) a od­děli­tel­nou nu­me­ric­kou klá­ves­ni­cí s mak­ro fun­kce­mi, kte­rá umož­ňu­je uži­va­telům po­lo­žit ji přesně tam, kam bu­dou chtít. Pod­sví­ce­ná klá­ves­ni­ce dis­po­nu­je prog­ra­mo­va­tel­ný­mi klá­ve­sa­mi s RGB pod­sví­ce­ním a tech­no­lo­gií N-key Rollo­ver. Klá­ves­ni­ce se do­ká­že syn­chro­ni­zo­vat se zá­klad­ní­mi des­ka­mi ROG, dí­ky če­muž je mož­né klá­ve­so­vý­mi zkrat­ka­mi ov­lá­dat rych­lost větráč­ku, spouštět po­čí­tač, přetak­to­vat pro­ce­sor a pamě­ti ne­bo otevřít přís­tup do BIO­Su. ROG Clay­mor má pré­mio­vý de­sign s by­tel­ným hli­ní­ko­vým rá­mem se vzo­ry in­spi­ro­va­ný­mi mays­kou kul­tu­rou.

ROG Claymore_02.jpg

Bez­drá­to­vá/drá­to­vá her­ní myš ROG Spat­ha

ROG Spat­ha, kte­rá jde za něko­lik týdnů do pro­de­je, je la­se­ro­vá her­ní myš s roz­li­še­ním 8200 DPI přizpůso­be­ná na mí­ru hráčům MMO her. Má hořčí­ko­vé tělo a 12 prog­ra­mo­va­tel­ných tla­čí­tek včetně šs­ti er­go­no­mic­kých tla­čí­tek pro pa­lec. De­sign le­vé­ho i pra­vé­ho tla­čít­ka umož­ňu­je up­ra­vit sí­lu od­po­ru kli­ku. Spí­na­če Om­ron pak za­ru­ču­jí ži­vot­nost až 20 mi­lionů klik­nu­tí. Uži­va­te­lé mo­hou myš vy­uží­vat v drá­to­vém re­ži­mu (rych­lost od­esí­lá­ní sig­ná­lu až 2000 Hz) ne­bo ne­bo ka­bel od­po­jit a pou­ží­vat ji bez­drá­tově. Ja­ko bo­nus na­bí­zí ROG Spat­ha nas­ta­vi­tel­né světel­né RGB LED efek­ty na třech různých mís­tech.

Ví­ce o spo­leč­nos­ti ASUS na ve­letr­hu CES se doz­ví­te na http://press.asus.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter