Spoločnosť Nikon oznámila dva nové objektívy formátu DX so zoomom 18 – 55 mm určené na nádherné každodenné fotografie

Spo­loč­nosť Ni­kon ak­tua­li­zu­je svo­je por­tfó­lio ob­jek­tí­vov NIK­KOR pros­tred­níc­tvom dvoch no­vých zoo­mov for­má­tu DX, kto­ré za­chy­tá­va­jú nád­her­né kaž­do­den­né fo­tog­ra­fie a vi­deo­sek­ven­cie.

Vďa­ka svo­jej kom­pak­tnej konštruk­cii a roz­sa­hu zoo­mu od ši­ro­kouh­lej oh­nis­ko­vej vzdia­le­nos­ti až po nor­mál­nu oh­nis­ko­vú vzdia­le­nosť sú ob­jek­tí­vy AF-P DX NIK­KOR 18 - 55 mm f/3,5 - 5,6G VR a AF-P DX NIK­KOR 18 - 55 mm f/3,5 - 5,6G vy­ni­ka­jú­ce uni­ver­zál­ne ob­jek­tí­vy na no­se­nie so se­bou pre fo­tog­ra­fov, kto­rí pou­ží­va­jú di­gi­tál­ne jed­noo­ké zr­kad­lov­ky od spo­loč­nos­ti Ni­kon pre za­čia­toč­ní­kov.

Od zá­be­rov miest a kra­ji­ny až po portré­ty a ro­din­né uda­los­ti tie­to via­cú­če­lo­vé ob­jek­tí­vy pred­sta­vu­jú in­te­li­gent­ný spô­sob na ver­né za­chy­te­nie kaž­do­den­ných oka­mi­hov. Oba ob­jek­tí­vy pok­rý­va­jú ob­ľú­be­ný roz­sah oh­nis­ko­vých vzdia­le­nos­tí 18 - 55 mm a po­nú­ka­jú sve­tel­nosť f/3,5 - 5,6. Sú to tiež pr­vé ob­jek­tí­vy NIK­KOR vy­uží­va­jú­ce no­vý kro­ko­vý mo­tor od spo­loč­nos­ti Ni­kon, kto­rý za­os­tru­je rých­lo a je ideál­ny na sní­ma­nie vi­deo­sek­ven­cií. Ob­jek­tív AF-P DX NIK­KOR 18 - 55 mm VR má tech­no­ló­giu sta­bi­li­zá­cie ob­ra­zu od spo­loč­nos­ti Ni­kon na do­siah­nu­tie čis­tých, ne­roz­ma­za­ných sní­mok naj­mä pri sla­bom os­vet­le­ní a oba ob­jek­tí­vy sa pý­šia me­cha­niz­mom te­les­ko­pic­ké­ho ob­jek­tí­vu umož­ňu­jú­cim vy­ni­ka­jú­cu pre­nos­nosť. Tie­to 18 - 55 mm ob­jek­tí­vy pos­ky­tu­jú kon­zis­tent­ný vy­so­ký vý­kon a po­nú­ka­jú za­čí­na­jú­cim fo­tog­ra­fom s di­gi­tál­ny­mi jed­noo­ký­mi zr­kad­lov­ka­mi vy­ni­ka­jú­co vy­vá­že­nú kva­li­tu sní­mok, všes­tran­nosť a dos­tup­nú ce­nu (naj­mä vte­dy, keď ich za­kú­pi­te v súp­ra­ve).

AFP_DX_18_55.jpg

Zu­rab Kik­na­dze, Pro­duct Ma­na­ger, Len­ses, Ac­ces­so­ries & Software, Ni­kon Euro­pe, po­ve­dal: „Sme ra­di, že mô­že­me ozná­miť tie­to dva no­vé prí­ras­tky do por­tfó­lia 18 - 55 mm ob­jek­tí­vov od spo­loč­nos­ti Ni­kon. Oba ob­jek­tí­vy pok­ra­ču­jú v na­šich zá­sa­dách za­ru­čiť, že no­ví pou­ží­va­te­lia sys­té­mu di­gi­tál­nych jed­noo­kých zr­kad­lo­viek Ni­kon zís­ka­jú naj­lep­ší mož­ný úvod do sve­ta op­ti­ky NIK­KOR. Zmo­der­ni­zo­va­li sme konštruk­ciu ob­jek­tí­vu, aby sa za­cho­va­la níz­ka hmot­nosť a zlep­ši­la pre­nos­nosť. Veľ­kou zme­nou však je pou­ži­tie kro­ko­vé­ho mo­to­ra od spo­loč­nos­ti Ni­kon. Auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie je te­raz ci­teľ­ne rých­lej­šie a tich­šie ako v mi­nu­los­ti. Bez oh­ľa­du na to, či pou­ží­va­te tie­to 18 - 55 mm ob­jek­tí­vy na sní­ma­nie vi­deo­sek­ven­cií ale­bo na fo­tog­ra­fo­va­nie, hneď po vy­ba­le­ní zo ška­tu­le má­te k dis­po­zí­cii vy­ni­ka­jú­cu kva­li­tu sní­mok a na­vy­še vý­ni­moč­né po­ho­dlie a spo­ľah­li­vosť."

No­vý kro­ko­vý mo­tor - ply­nu­lé a rých­le auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie

Vďa­ka kro­ko­vé­mu mo­to­ru od spo­loč­nos­ti Ni­kon oba tie­to ob­jek­tí­vy za­os­tru­jú ti­cho a sú rých­lej­šie než ke­dy­koľ­vek v mi­nu­los­ti. Keď chce­te za­chy­tiť prib­lí­že­nú fo­tog­ra­fiu, ob­jek­ty sa za­os­tria okam­ži­te a s ab­so­lút­nou pres­nos­ťou. Pri sní­ma­ní vi­deo­sek­ven­cie vám mo­tor umož­ňu­je ply­nu­lo me­niť za­os­tre­nie z jed­né­ho ob­jek­tu na dru­hý s prak­tic­ky nu­lo­vým hlu­kom po­ho­nu. Nas­ní­ma­né vi­deo ne­bu­de zni­če­né žiad­nym mi­ni­mál­nym, ale stá­le po­ču­teľ­ným zvu­kom za­os­tru­jú­ce­ho ob­jek­tí­vu.

Zjed­no­du­še­né ov­lá­da­nie, jed­no­du­chá pre­nos­nosť

Oba tie­to 18 - 55 mm ob­jek­tí­vy NIK­KOR sú navr­hnu­té tak, aby úpl­ným no­vá­či­kom pos­ky­to­va­li in­tui­tív­nej­ší spô­sob sní­ma­nia, a sú do­ko­na­le vhod­né pre všet­kých, kto­rí za­čí­na­jú fo­tog­ra­fo­vať s di­gi­tál­nou jed­noo­kou zr­kad­lov­kou. Vďa­ka kom­pak­tnej a ľah­kej konštruk­cii sa s obo­ma ob­jek­tív­mi ma­ni­pu­lu­je jed­no­du­cho. Sú to tiež pr­vé ob­jek­tí­vy Ni­kon, kto­ré umož­ňu­jú pou­ží­va­te­ľom pre­pí­nať auto­ma­tic­ké a ma­nuál­ne za­os­tro­va­nie ale­bo za­pnúť a vy­pnúť sta­bi­li­zá­ciu ob­ra­zu po­mo­cou po­nu­ky fo­toa­pa­rá­tu*. Keď­že na tu­bu­se sa­mot­né­ho ob­jek­tí­vu nie sú žiad­ne pre­pí­na­če, neh­ro­zí ri­zi­ko, že omy­lom zme­ní­te nas­ta­ve­nia, keď nas­ta­ne čas zho­to­viť zá­ber. Te­lo ob­jek­tí­vu AF-P DX NIK­KOR 18 - 55 mm f/3,5 - 5,6G VR má hmot­nosť iba 205 g a ob­jek­tív AF-P DX NIK­KOR 18 - 55 mm f/3,5 - 5,6G má hmot­nosť 195 g. Oba ob­jek­tí­vy sa za­sú­va­jú, keď ich ne­pou­ží­va­te, vďa­ka čo­mu ich mô­že­te vý­ni­moč­ne jed­no­du­cho zba­liť do taš­ky ale­bo ich mať na­sa­de­né na fo­toa­pa­rá­te po­čas ví­ken­do­vé­ho vý­le­tu mi­mo mes­ta.

Kva­li­ta sní­mok Ni­kon

Tie­to ob­jek­tí­vy sú špe­ciál­ne navr­hnu­té tak, aby na maximum vy­uží­va­li vy­so­ký po­čet pixelov a pok­ro­či­lý ob­ra­zo­vý sní­mač di­gi­tál­nych jed­noo­kých zr­kad­lo­viek Ni­kon for­má­tu DX. Dva as­fé­ric­ké pr­vky v kaž­dom ob­jek­tí­ve mi­ni­ma­li­zu­jú sfé­ric­kú chy­bu a iné for­my skres­le­nia na do­siah­nu­tie fo­tog­ra­fií a vi­deo­sek­ven­cií s vy­so­kým roz­lí­še­ním, ži­vý­mi far­ba­mi, po­zo­ru­hod­ným kon­tras­tom a os­trý­mi de­tail­mi.

* Fun­gu­je iba na kom­pa­ti­bil­ných fo­toa­pa­rá­toch: D5500/D5300/D3300. Kom­pa­ti­bil­né fo­toa­pa­rá­ty mô­žu vy­ža­do­vať ak­tua­li­zá­ciu fir­mvé­ru.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter