Správne nasvietenie: spoločnosť Nikon uvádza rádiovo riadený blesk SB-5000

Spo­loč­nosť Ni­kon roz­ši­ru­je svoj vá­že­ný rad pro­fe­sio­nál­nych bles­kov o cel­kom no­vý blesk SB-5000. Ten­to agil­ný blesk Ni­kon je pr­vý blesk, kto­rý za­hŕňa rá­dio­vé ria­de­nie, a pr­vá kom­pak­tná zá­bles­ko­vá jed­not­ka na sve­te so za­bu­do­va­ným chla­dia­cim sys­té­mom.*

Blesk SB-5000 je skonštruo­va­ný tak, aby pre­ko­ná­val ná­roč­né sní­ma­né si­tuácie, a je do­ko­na­lý pre pro­fe­sio­nál­nych fo­tog­ra­fov, kto­rí chcú mať flexibi­li­tu pri vy­tvá­ra­ní zlo­ži­tých zos­táv bles­kov umies­tne­ných na fo­toa­pa­rá­te a mi­mo ne­ho. Bez­drô­to­vé ov­lá­da­nie rá­diom od­stra­ňu­je pot­re­bu pria­mej vi­di­teľ­nos­ti me­dzi hlav­nou a po­dria­de­nou jed­not­kou a zvy­šu­je spo­ľah­li­vosť, keď sní­ma­te pri jas­nom sl­neč­nom svet­le. No­vý in­teg­ro­va­ný chla­dia­ci sys­tém od spo­loč­nos­ti Ni­kon umož­ňu­je viac ako 100 rých­lych zá­be­rov s bles­kom pra­cu­jú­cim na pl­ný vý­kon. Vďa­ka ľah­kej kom­pak­tnej konštruk­cii a preh­ľad­ným ov­lá­da­cím pr­vkom ten­to no­vý blesk po­nú­ka bez­kon­ku­renč­ný os­vet­ľo­va­cí vý­kon v te­ré­ne aj v štú­diu.

SB5000_front34r.jpg

Ov­lá­da­nie v ná­roč­ných si­tuáciách

Blesk SB-5000 je rých­ly a spo­ľah­li­vý a dá­va fo­tog­ra­fom mož­nosť zvlád­nuť rôz­no­ro­dej­šie vý­zvy sú­vi­sia­ce s os­vet­le­ním. Blesk SB-5000 je mož­né ov­lá­dať rá­dio­vo ako sú­časť zos­ta­vy pok­ro­či­lé­ho bez­drô­to­vé­ho os­vet­le­nia ale­bo tra­dič­ne po­mo­cou op­tic­kých sig­ná­lov vy­ža­du­jú­cich pria­mu vi­di­teľ­nosť. Zna­me­ná to, že star­šie bles­ky je mož­né stá­le pou­ží­vať na vy­tvá­ra­nie zos­táv via­ce­rých bles­kov. Zjed­no­te­né ria­de­nie zá­bles­ku umož­ňu­je ov­lá­da­nie bles­ku SB-5000 z po­nu­ky fo­toa­pa­rá­tu ale­bo pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­ča so spus­te­ným prog­ra­mom Ca­me­ra Con­trol Pro 2, keď je jed­not­ka na­sa­de­ná na te­le fo­toa­pa­rá­tu. Ok­rem to­ho no­vý chla­dia­ci sys­tém umož­ňu­je tej­to kom­pak­tnej zá­bles­ko­vej jed­not­ke do­siah­nuť 120 zá­be­rov v 5-se­kun­do­vých inter­va­loch ale­bo 84 zá­be­rov v 3-se­kun­do­vých inter­va­loch bez pre­hria­tia. Te­pel­ná ochra­na eš­te nik­dy ne­bo­la lep­šia.

Ďal­šie fun­kcie

• Hlav­né pa­ra­met­re: blesk SB-5000 po­nú­ka smer­né čís­lo 34,5, ši­ro­ký roz­sah zoo­mu for­má­tu FX 24 - 200 mm (14 mm so vsta­va­nou ši­ro­kouh­lou roz­ptyl­kou) a tri roz­lo­že­nia os­vet­le­nia.

• Kom­pak­tná konštruk­cia, preh­ľad­né ov­lá­da­cie pr­vky: te­lo kom­pak­tné­ho bles­ku má hmot­nosť iba 420 g. Preh­ľad­ný kon­trol­ný pa­nel umož­ňu­je veľ­ký a jed­no­du­cho či­ta­teľ­ný in­for­mač­ný dis­plej. Hla­va bles­ku sa vy­klá­pa na­dol o 7° ale­bo na­hor o 90° a otá­ča sa vo­do­rov­ne o 180° do­ľa­va a dop­ra­va.

• Prís­lu­šen­stvo: vsta­va­nú ši­ro­kouh­lú roz­ptyl­ku, od­raz­nú doš­tič­ku a do­da­ný di­fúz­ny kryt je mož­né kom­bi­no­vať s vo­li­teľ­ný­mi fa­reb­ný­mi filtra­mi od spo­loč­nos­ti Ni­kon a eš­te viac roz­ší­riť svo­je krea­tív­ne mož­nos­ti.

Zu­rab Kik­na­dze, Pro­duct Ma­na­ger, Len­ses, Ac­ces­so­ries & Software, Ni­kon Euro­pe, po­ve­dal:

„Spo­loč­nosť Ni­kon je od­jak­ži­va prie­kop­ní­kom na po­li krea­tív­ne­ho fo­tog­ra­fic­ké­ho os­vet­le­nia a neus­tá­le do­ka­zu­je svo­je schop­nos­ti v ob­las­ti spo­ľah­li­vos­ti, všes­tran­nos­ti a cel­ko­vej sys­té­mo­vej in­teg­rá­cie. Za­hr­nu­tie rá­dio­vé­ho ov­lá­da­nia za­ru­ču­je, že no­vý blesk SB-5000 bu­de spo­ľah­li­vo fun­go­vať aj v prí­pa­de bež­ných prob­lé­mov, ako sú pre­káž­ky pria­mej vi­di­teľ­nos­ti a jas­né sl­neč­né svet­lo. A vďa­ka no­vé­mu chla­dia­ce­mu sys­té­mu, kto­rý zvy­šu­je po­čet od­pá­le­ní v sé­rii a eli­mi­nu­je ne­pot­reb­né pre­ru­še­nia, blesk SB-5000 pos­ky­tu­je vý­sled­ky s vý­ni­moč­nou úrov­ňou ov­lá­da­nia. Je to vzru­šu­jú­ci uni­ver­zál­ny blesk pre pro­fe­sio­ná­lov, kto­rí vy­ža­du­jú kon­zis­ten­tne vy­so­ký vý­kon."

* Blesk SB-5000 sa k 1. de­cem­bru 2015 pý­ši pr­vým za­bu­do­va­ným chla­dia­cim sys­té­mom me­dzi kom­pak­tný­mi zá­bles­ko­vý­mi jed­not­ka­mi na­sa­dzo­va­cie­ho ty­pu na sve­te.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter