D5 - nová vlajková lod medzi digitálnymi jednookými zrkadlovkami od spoločnosti Nikon

Spo­loč­nosť Ni­kon od­ha­li­la cel­kom no­vý fo­toa­pa­rát D5 - di­gi­tál­nu jed­noo­kú zr­kad­lov­ku for­má­tu FX, kto­rá pos­ky­tu­je pro­fe­sio­ná­lom a nad­šen­com, kto­rí ne­ro­bia kom­pro­mi­sy, prís­tup k neu­ve­ri­teľ­né­mu vý­ko­nu a pres­nos­ti. Ne­zá­le­ží na tom, ako ďa­le­ko vás va­ša ví­zia za­ve­die, ten­to fo­toa­pa­rát je prip­ra­ve­ný ísť eš­te ďa­lej.

Fo­toa­pa­rát D5 je pl­ne vy­ba­ve­ný vy­rov­nať sa am­bí­ciám pros­tred­níc­tvom fe­no­me­nál­nych sní­mok a spĺňa ná­ro­ky naj­ťaž­ších fo­tog­ra­fic­kých vý­ziev, kto­ré naň ča­ka­jú. Vo fo­toa­pa­rá­te je 153-bo­do­vý sys­tém auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia no­vej ge­ne­rá­cie, kto­rý po­nú­ka vý­ni­moč­ne ši­ro­kouh­lé pok­ry­tie bez oh­ľa­du na to, či sní­ma­te pre­te­ky ale­bo na čer­ve­nom ko­ber­ci. Naj­vyš­šia roz­ší­re­ná cit­li­vosť v his­tó­rii spo­loč­nos­ti Ni­kon sku­toč­ne umož­ňu­je sní­mať za hra­ni­cou to­ho, čo oko do­ká­že vi­dieť. A fil­má­rom, kto­rí idú do extré­mu, fun­kcia D-Mo­vie te­raz umož­ňu­je za­zna­me­ná­vať vi­deo­sek­ven­cie s roz­lí­še­ním 4K UHD (ultra­vy­so­ké roz­lí­še­nie) vo fo­toa­pa­rá­te.

D5_14_24_fronttop.jpg

Di­rk Jas­per, Ma­na­ger, Pro­fes­sio­nal Pro­ducts, Ni­kon Euro­pe, vy­svet­ľu­je: „Fo­toa­pa­rát D5 po­sú­va hra­ni­ce mož­nos­tí sní­ma­nia a od­ol­nos­ti ako eš­te nik­dy do­te­raz. Keď vás fo­tog­ra­fo­va­nie za­ve­die do extrém­nych pros­tre­dí sní­ma­nia a má­te iba je­di­nú príl­eži­tosť zís­kať zá­ber, ten­to fo­toa­pa­rát to do­ká­že. Čí­ry ob­ra­zo­vý vý­kon fo­toa­pa­rá­tu D5 je vý­ni­moč­ný a pro­fe­sio­ná­li z rôz­nych fo­tog­ra­fic­kých dis­cip­lín vy­uži­jú vý­ho­dy er­go­no­mic­kých zlep­še­ní a zlep­še­ní pra­cov­né­ho pos­tu­pu fo­toa­pa­rá­tu. Všet­ky tie­to zlep­še­nia bo­li im­ple­men­to­va­né na zá­kla­de od­oz­vy od fo­tog­ra­fov a vý­raz­ným spô­so­bom zní­žia stre­so­vé fak­to­ry, kto­ré sú sú­čas­ťou pro­fe­sio­nál­nej fo­tog­ra­fie."

Súhrn hlav­ných fun­kcií

No­vá ge­ne­rá­cia auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia: s neu­ve­ri­teľ­ný­mi 153 za­os­tro­va­cí­mi bod­mi a 99 krí­žo­vý­mi sní­mač­mi. Cit­li­vosť auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia až -4 EV (ISO 100, 20 °C) umož­ňu­je vy­ni­ka­jú­ci vý­kon pri sla­bom os­vet­le­ní. Ob­jek­ty na ok­ra­joch je mož­né zis­tiť jed­no­du­cho a sní­ma­nie vo zvis­lej po­lo­he sa vý­raz­ne zlep­ši­lo vďa­ka im­ple­men­tá­cii krí­žo­vých sní­ma­čov oko­lo ok­ra­ja za­os­tro­va­cie­ho po­ľa. Vďa­ka no­vej jed­not­ke auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia AF ASIC je auto­ma­tic­ké­mu za­os­tro­va­niu vždy vy­hra­de­ný maximál­ny vý­poč­to­vý vý­kon.

No­vý sní­mač me­ra­nia a no­vý ob­ra­zo­vý sní­mač: cel­kom no­vý 20,8-me­ga­pixelo­vý ob­ra­zo­vý sní­mač CMOS for­má­tu FX a 180 000-pixelo­vý sní­mač me­ra­nia RGB pos­ky­tu­jú fe­no­me­nál­ne pres­né roz­poz­na­nie ob­jek­tu a de­tai­ly na sním­kach. Stup­ňo­va­nie od­tie­ňov je bo­hat­šie a pres­nej­šie a no­vý sys­tém spra­co­va­nia ob­ra­zu EXPEED 5 za­ru­ču­je, že kva­li­ta sní­mok bu­de bez­pre­ce­den­tne vy­so­ká na­prieč štan­dar­dným roz­sa­hom cit­li­vos­ti ISO.

Vý­kon a pres­nosť: mô­že­te sní­mať frek­ven­ciou až 12 sní­mok za se­kun­du so sle­do­va­ním auto­ma­tic­kej expo­zí­cie a s auto­ma­tic­kým za­os­tro­va­ním so sle­do­va­ním ob­jek­tu, prí­pad­ne sní­mať frek­ven­ciou až 14 sní­mok za se­kun­du s predsklo­pe­ním zr­kad­la. Auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie so sle­do­va­ním ob­jek­tu a vi­di­teľ­nosť v hľa­dá­či­ku sú pri sní­ma­ní rých­lej nep­red­ví­da­teľ­nej ak­cie vý­raz­ne lep­šie.

Vy­so­ko­vý­kon­ná vy­rov­ná­va­cia pa­mäť: mô­že­te za­zna­me­nať až 200 sní­mok vo for­má­te NEF (RAW) ale­bo veľ­kých sní­mok vo for­má­te JPEG v jed­nej vy­so­ko­rý­chlej sé­rii. Sta­čí to na pok­ry­tie ce­lé­ho fi­ná­le v šprin­te na 100 m bez to­ho, aby ste zlo­ži­li prst z tla­čid­la spúš­te.

Fe­no­me­nál­na cit­li­vosť - od jas­né­ho sl­neč­né­ho svet­la až po as­tro­no­mic­ký súm­rak: mož­nos­ti mô­že­te po­su­núť pod­ľa pot­re­by až za hra­ni­cu bež­ných mož­nos­tí vďa­ka roz­sa­hu cit­li­vos­ti ISO 100 až 102 400 roz­ší­ri­teľ­nej až na ek­vi­va­lent hod­no­ty ISO 3 280 000 pri nas­ta­ve­ní Hi 5. Za­ži­je­te vý­ni­moč­ne čis­tý ob­ra­zo­vý vý­kon na­prieč ce­lým štan­dar­dným roz­sa­hom cit­li­vos­ti ISO.

Vi­deo­sek­ven­cie s vy­so­kým roz­lí­še­ním 4K/UHD: sní­maj­te vi­deo­sek­ven­cie s roz­lí­še­ním 4K (3 840 × 2 160 pixelov), frek­ven­ciou 30p/25p/24p a na­tív­nym ore­za­ním pixelov v po­me­re 1 : 1, čo za­ru­ču­je naj­vyš­šiu kva­li­tu ob­ra­zu. Vi­deo­sek­ven­cie s roz­lí­še­ním Full HD (1 080p) mô­že­te sní­mať frek­ven­cia­mi až 50p/60p vo via­ce­rých for­má­toch.

Vy­so­ko­rý­chlost­ný zá­znam sní­mok a 4-ná­sob­ne rých­lej­ší pre­nos úda­jov: ob­rov­ské zrý­chle­nie pra­cov­né­ho pos­tu­pu vďa­ka dvom no­vým slo­tom na kar­ty XQD, no­vé­mu por­tu USB 3.0 na vy­so­ko­rý­chlost­ný pre­nos veľ­ké­ho množ­stva úda­jov, až 4-ná­sob­ne rých­lej­šie­mu bez­drô­to­vé­mu pri­po­je­niu a 2-ná­sob­ne rých­lej­šie­mu pri­po­je­niu ako je Et­her­net.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter