Nové bezdrôtové reproduktory od Sony

Naj­nov­šie prí­ras­tky pre­nos­ných rep­ro­duk­to­rov od So­ny so se­bou pri­ná­ša­jú eš­te viac mož­nos­tí a naj­mä zvuk vo vy­so­kom roz­lí­še­ní. Pre­lo­mo­vá tech­no­ló­gia So­ny DSEE HXTM do­ká­že zvý­šiť kva­li­tu kom­pri­mo­va­ných sú­bo­rov (napr. MP3) tak­mer na kva­li­tu zvu­ku vo vy­so­kom roz­lí­še­ní.

Sta­čí pril­ožiť Wal­kman®, smar­tfó­nom či tab­let s NFC a kom­pak­tné, štý­lo­vé rep­ro­duk­to­ry za­čnú pro­du­ko­vať neu­ve­ri­teľ­ne čis­tý a kva­lit­ný zvuk pres­ne pod­ľa va­šej chu­ti. Bez­drô­to­vo a kva­lit­ne, to je tech­no­ló­gia LDAC, kto­rá umož­ňu­je pre­nos trik­rát väč­šie­ho množ­stva dát cez Blue­tooth, vý­sled­kom čo­ho je pr­vo­tried­ne preh­rá­va­nie va­šich ob­ľú­be­ných pies­ní. S mož­nos­ťa­mi Mul­ti-Room a Son­gPal je spo­je­nie všet­kých zvu­ko­vých za­ria­de­ní So­ny v do­mác­nos­ti hrač­kou. Ov­lá­daj­te va­šu hud­bu te­le­fó­nom bez akých­koľ­vek ob­me­dze­ní.

SRS-ZR7 a SRS-ZR5 - bez­drô­to­vé rep­ro­duk­to­ry

SRS-ZR7 so se­bou pri­ná­ša čis­to­tu zvu­ku vo vy­so­kom roz­lí­še­ní, za­ba­le­nú v di­zaj­no­vom te­le, kto­ré bu­de oz­do­bou kaž­dej mies­tnos­ti. SRS-ZR7 aj SRS-ZR5 ob­sa­hu­jú no­vo vy­vi­nu­té ov­lá­da­če pre pl­ný roz­sah a roz­ší­re­nie frek­ven­cií. Dva subwoofe­ry a pa­sív­ne žia­ri­če sa za­se pos­ta­ra­jú o hl­bo­ké, du­ni­vé ba­sy.

srs_zr7.jpg

Krás­ny a štý­lo­vý SRS-ZR7 po­nú­ka ve­ľa vzru­šu­jú­cich mož­nos­tí pre po­čú­va­nie hud­by - NFC syn­chro­ni­zá­ciu s mo­bil­ným za­ria­de­ním, strea­mo­va­nie skla­dieb cez Wi-Fi z do­má­ce­ho servra, ale aj pod­po­ru fun­kcií Goog­le Cast ™ pre preh­rá­va­nie hud­by, rá­dio sta­níc a pod­cas­tov. Vy­užiť mô­že­te aj on­li­ne služ­by ako Spo­ti­fy Con­nect a ov­lá­dať hud­bu na di­aľ­ku po­mo­cou Spo­ti­fy ap­li­ká­cie. S jed­no­du­chou ap­li­ká­ciou So­ny Son­gPal (pre iOS/An­droid) je kon­fi­gu­rá­cia rep­ro­duk­to­rov zá­le­ži­tos­ťou nie­koľ­kých klik­nu­tí.

zr5.jpg

Mul­ti-Room umož­ní po­čú­va­nie kriš­tá­ľo­vo čis­tej hud­by cez Wi-Fi v kaž­dej mies­tnos­ti. S no­vým rep­ro­duk­to­rom od So­ny má­te pries­to­ro­vý zvuk na do­sah ru­ky. Pre­mies­tni­te Va­še rep­ro­duk­to­ry za zdroj hud­by, ak­ti­vuj­te fun­kciu Wire­less Surround a za­ži­te pries­to­ro­vý zvuk pri ob­ľú­be­ných sklad­bách, vi­deách či hrách. Wire­less Ste­reo za­sa auto­ma­tic­ky pá­ru­je dva rep­ro­duk­to­ry pre vy­tvo­re­nie dvoj-ka­ná­lo­vé­ho ste­reo zvu­ku.

Fun­kcie Wire­less Ste­reo a Wire­less Surround bu­dú dos­tup­né s no­vou ak­tua­li­zá­ciou ap­li­ká­cie So­ny Son­gPal v jú­ni 2016.

SRS-XB3, SRS-XB2 - vo­de od­ol­né, pre­nos­né a bez­drô­to­vé

Hlas­ne a s pý­chou - tak sa da­jú opí­sať kom­pak­tné rep­ro­duk­to­ry XB3 a XB2, kto­ré na poh­ľad kla­mú svo­jou veľ­kos­ťou. Vďa­ka vy­so­kej vý­dr­ži ba­té­rie (24 ho­di­no­vej u XB3 a 12 ho­di­no­vej u XB2), bez­drô­to­vej tech­no­ló­gii, IPX5 štan­dar­du od­ol­nos­ti pro­ti vo­de a tla­čid­lu EXTRA BASS je za­ru­če­ný hu­dob­ný zá­ži­tok, či už pri va­re­ní, prá­ci v zá­hra­de ale­bo pri spon­tán­nej pár­ty.

Je až neu­ve­ri­teľ­né, koľ­ko tech­no­ló­gií sa zmes­ti­lo do kom­pak­tné­ho te­la XB3. Zá­klad tvo­rí 48 mm rep­ro­duk­tor s pl­ným zvu­ko­vým roz­sa­hom. Je­di­neč­ná tech­no­ló­gia So­ny DSP dy­na­mic­ky pris­pô­so­bu­je kom­pre­siu frek­ven­cie hu­dob­né­ho zdro­ja a dva pa­sív­ne žia­ri­če za­se vy­lep­šia ba­so­vý roz­sah. Rep­ro­duk­tor vá­ži len 930 gra­mov, je dos­ta­toč­ne ma­lý na pre­ná­ša­nie, no dos­ta­toč­ne vý­kon­ný s vý­dr­žou až 24 ho­dín na jed­no na­bi­tie.

Oba bez­drô­to­vé rep­ro­duk­to­ry ma­jú via­ce­ro vy­uži­tí. XB3 je pár­ty cha­me­león - po­lož­te ho ho­ri­zon­tál­ne ale­bo ver­ti­kál­ne pod­ľa pot­re­by a uží­vaj­te si ni­čím ne­ru­še­ný hu­dob­ný zá­ži­tok. Oba rep­ro­duk­to­ry dis­po­nu­jú fun­kciou „Spea­ker Add", kto­rá umož­ňu­je spá­ro­va­nie ďal­šie­ho rep­ro­duk­to­ra. Net­re­ba sa báť ani vo­dy, pre­to­že obe za­ria­de­nia sú vo­de od­ol­né. Pá­ro­va­nie cez Blue­tooth a NFC je sa­moz­rej­mos­ťou.

H.ear go pre­nos­ný Hi-Res bez­drô­to­vý rep­ro­duk­tor

Uži­te si úžas­ný zvuk do­ma ale­bo na ces­tách s h.ear go, naj­men­ším, pre­nos­ným, bez­drô­to­vým rep­ro­duk­tor so zvu­kom vo vy­so­kom roz­lí­še­ní. Aj na­priek ma­lým roz­me­rom v se­be štý­lo­vý h.ear go uk­rý­va mo­hut­ný zvu­ko­vý ná­boj s neu­ve­ri­teľ­ne de­tail­ným po­da­ním v Hi-Res kva­li­te a krás­ne du­ni­vou ba­so­vou lin­kou. Vsta­va­né Wi-Fi do­vo­lí pou­ží­vať fun­kcie on­li­ne strea­min­go­vých ap­li­ká­cií cez Goog­le CastTM a Spo­ti­fy Con­nect. Mul­ti-Room kom­pa­ti­bi­li­ta vám ot­vo­rí no­vé mož­nos­ti s vy­uži­tím So­ny's Son­gPal ap­li­ká­cie. Pre­poj­te dve za­ria­de­nia h.ear go a zís­ka­te ste­reo sys­tém. Ak pre­po­jí­te via­ce­ro za­ria­de­ní, zís­ka­te bez­chyb­ný pries­to­ro­vý zvuk. S 12-ho­di­no­vou vý­dr­žou ba­té­rie pár­ty ne­kon­čí, kým neo­dí­de pos­led­ný hosť.

No­vý rad audio vý­rob­kov od So­ny bu­de dos­tup­ný od ap­rí­la 2016 za MOC: €170 (SRS-XB3), €120 (SRS-XB2) a €250 (h.ear go). SRS-ZR7 a SRS-ZR5 bu­dú dos­tup­né v jú­ni 2016 za MOC: €350 (SRS-ZR7) a €230 (SRS-ZR5).

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie tu: SRS-ZR7, SRS-ZR5, SRS-XB3, SRS-XB2, h.ear go.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter