Sony prináša nové modely Walkmanov

S no­vým pre­nos­ným hu­dob­ným preh­rá­va­čom WS413/WS414 Wal­kman si mô­že­te vziať svo­ju hud­bu kam­koľ­vek. Je od­ol­ný pro­ti sla­nej vo­de a pra­chu, tak­že si mô­že­te svo­ju ob­ľú­be­nú hud­bu uží­vať nao­zaj neob­me­dze­ne. No­vý mo­del Wal­kma­na si mô­že­te vziať do ba­zé­na, užiť si s ním plá­va­nie v mo­ri, sprí­jem­ní vám be­ha­nie v par­ku a prob­lém mu ne­bu­de ro­biť ani chlad po­čas kaž­do­roč­né­ho vý­stu­pu na za­sne­že­né ho­ry.

Po­čú­va­nie hud­by pri cvi­če­ní je vý­bor­nou mo­ti­vá­ciou a te­raz si ho mô­že­te do­priať jed­no­duch­šie, ako ke­dy­koľ­vek pred­tým. Bez­drô­to­vý preh­rá­vať bez vi­di­teľ­ných spo­jov má ob­lý tvar, vďa­ka kto­ré­mu se­dí na uchu veľ­mi po­hodl­ne. Má proti­šmy­ko­vý povrch, tak­že sa ne­mu­sí­te obá­vať, že vám skĺzne z ucha v tom naj­nev­hod­nej­šom oka­mi­hu.

No­vý pre­nos­ný preh­rá­vač WS413/WS414 Wal­kman® od So­ny je vďa­ka ino­va­tív­nej tech­no­ló­gii do­ko­na­le chrá­ne­ný pro­ti vo­de a pra­chu. Sta­rá sa o to pri­da­ný vnú­tor­ný ter­mi­nál, kto­rý od­olá­va aku­mu­lá­cii cu­dzích čas­tíc a je vy­so­ko od­ol­ný pro­ti ko­ró­zii. Proti­ko­róz­na povr­cho­vá úp­ra­va pred­né­ho di­elu je zá­ru­kou, že va­še za­ria­de­nie je chrá­ne­né zvon­ka aj zvnút­ra. Je­ho hlad­ký povrch eli­mi­nu­je aké­koľ­vek nep­rí­jem­né ťa­ha­nie a za­dr­há­va­nie, tak­že vás pri špor­te či re­laxe ne­bu­de vô­bec nič ob­me­dzo­vať. Sú­čas­ťou sa­dy WS413/WS414 sú slú­chad­lá do uší pre bež­né kaž­do­den­né pou­ži­tie, ale aj špe­ciál­ne vo­do­tes­né „štup­ľo­vé" slú­chad­lá, po­tiah­nu­té ten­kou fó­liou. Tá ich chrá­ni pred vo­dou bez to­ho, aby ako­koľ­vek ob­me­dzo­va­la po­ho­dlie pri no­se­ní.

Na to, aby ste si moh­li uží­vať po­čú­va­nie hud­by s preh­rá­va­čom WS413/WS414 Wal­kman®, však ne­mu­sí­te byť ak­tív­nym špor­tov­com. Ochra­nou pro­ti pies­ku oce­ní­te nap­rík­lad aj na plá­ži po­čas exotic­kej do­vo­len­ky. Uni­kát­na izo­lá­cia vy­rov­ná­va tla­ko­vé po­me­ry, tak­že za­ria­de­nie je pred pra­chom chrá­ne­né tr­va­lo v rôz­nych ty­poch pros­tre­dia. Vďa­ka roz­ší­re­né­mu roz­sa­hu pre­vádz­ko­vej tep­lo­ty mô­že­te te­raz svoj Wal­kman® pou­ží­vať pri tep­lo­tách od -5°C do 45°C.

Ne­mu­sí­te sa báť, že pri ná­roč­nej­ších ak­ti­vi­tách stra­tí­te kon­takt s oko­lím úpl­ne. No­vý re­žim Am­bient Sound fun­gu­je tak, že za­bu­do­va­né mik­ro­fó­ny rep­ro­du­ku­jú oko­li­té zvu­ky, tak­že vie­te o všet­kom, čo sa oko­lo vás de­je aj bez to­ho, aby ste si mu­se­li vy­brať z uší slú­chad­lá, ale­bo zni­žo­vať hla­si­tosť. Vďa­ka tej­to fun­kcii mô­že­te aj po­čas po­čú­va­nia ob­ľú­be­nej hud­by ko­mu­ni­ko­vať so svo­jim bež­ec­kým par­tne­rom, ale­bo inštruk­to­rom jo­gy.

No­vé pro­duk­ty od So­ny bu­dú dos­tup­né v mar­ci 2016 za MOC: €120 (WS413) and €110 (WS414).


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter