Sony odhalí svoje najnovšie produkty na výstave CES 2016

To­kio, Ja­pon­sko - Spo­loč­nosť So­ny Cor­po­ra­tion od­ha­lí no­vý rad pro­duk­tov pre rok 2016 na Me­dzi­ná­rod­nej vý­sta­ve spot­reb­nej elek­tro­ni­ky CES 2016, kto­rá ot­vo­rí svo­je brá­ny v stre­du, 6. ja­nuá­ra, v Las Ve­gas v ame­ric­kom štá­te Ne­va­da.

Vý­kon­ný ria­di­teľ a pre­zi­dent spo­loč­nos­ti So­ny Cor­po­ra­tion Ka­zuo Hi­rai po­čas tla­čo­vej kon­fe­ren­cie spo­loč­nos­ti So­ny v uto­rok, 5. ja­nuá­ra (mies­tne­ho ča­su), po­ve­dal: „Roz­hod­nu­tia, kto­ré ro­bí­me pre­to, aby sme bo­li od­liš­ní a uni­kát­ni; na­ša zve­da­vosť, kto­rá po­há­ňa na­šu neu­tí­cha­jú­cu sna­hu če­liť vý­zvam; na­ša za­nie­te­nosť, vďa­ka kto­rej sme krea­tív­ni - to všet­ko jas­ne naz­na­ču­je, že na­ša fi­lo­zo­fia a stra­te­gic­ké pi­lie­re sú dob­re nas­ta­ve­né tak, aby sme moh­li bu­do­vať sil­nej­šiu, lep­šiu a zis­ko­vej­šiu spo­loč­nosť. Fi­lo­zo­fia kan­do zos­ta­ne aj na­ďa­lej jad­rom a cie­ľom na­šich ob­chod­ných ak­ti­vít. "

Pre­vádz­ko­vý ria­di­teľ a pre­zi­dent di­ví­zie So­ny Elec­tro­nics (SEL) Mi­chael Fa­su­lo sa nás­led­ne ujal slo­va a pred­sta­vil nie­koľ­ko pro­duk­tov z rôz­nych ka­te­gó­rií, kto­ré spo­loč­nosť So­ny uve­die na trh v prie­be­hu ak­tuál­ne­ho ro­ka. Jed­noz­nač­ný­mi rys­mi no­vých te­le­ví­zo­rov So­ny 4K BRA­VIA® sú ob­ra­zo­vá kva­li­ta a di­zajn, vďa­ka čo­mu sa pre­ne­sú vi­zuál­ne zá­žit­ky no­vej ge­ne­rá­cie pria­mo do va­šej obý­vač­ky. Stá­le bo­hat­ší rad audio pro­duk­tov znač­ky So­ny vám za­sa po­núk­ne rôz­ne mož­nos­ti, ako si vy­chut­nať hud­bu a us­po­ko­jiť svo­je in­di­vi­duál­ne pot­re­by - od zvu­ku vo vy­so­kom roz­lí­še­ní („Hi-Res") až po extra pl­né ba­sy. Vďa­ka no­vým pro­duk­tom v ob­las­ti di­gi­tál­nej fo­tog­ra­fie bu­de­te môcť za­chy­tá­vať mo­men­tky v prí­ro­de a ucho­vá­vať spo­mien­ky z tých naj­dô­le­ži­tej­ších ži­vot­ných uda­los­tí v úch­vat­nej a realis­tic­kej ob­ra­zo­vej kva­li­te. Pro­duk­ty z ra­du Li­fe Spa­ce UX sply­nú s pros­tre­dia­mi, v kto­rých den­no­den­ne ži­je­te, a pre­me­nia va­še zá­žit­ky vo sfé­re zá­ba­vy ne­ví­da­ným spô­so­bom. So­ny bu­de svo­je no­vé pro­duk­ty v jed­not­li­vých ka­te­gó­riách pos­tup­ne uvá­dzať na trh v prie­be­hu ce­lé­ho ro­ka.

Vi­deo­záz­nam z tla­čo­vej kon­fe­ren­cie si mô­že­te po­zrieť na strán­ke www.So­ny.com/CES

Hlav­né pro­duk­ty a pro­to­ty­py pre­zen­to­va­né na vý­sta­ve CES 2016

4K BRA­VIA

V sna­he ísť ces­tou eš­te realis­tic­kej­ších a pohl­cu­jú­cej­ších vi­zuál­nych zá­žit­kov chce spo­loč­nosť So­ny skĺbiť svo­ju špič­ko­vú os­trosť a de­tai­ly, tak ty­pic­ké pre tech­no­ló­giu 4K, s pok­ro­ko­vou tech­no­ló­giou HDR („High Dy­na­mic Ran­ge"), kto­rou spo­loč­nosť ne­dáv­no pri­tiah­la v ob­las­ti ino­vá­cií veľ­kú po­zor­nosť. HDR to­tiž dra­ma­tic­ky roz­ši­ru­je vi­zuál­ne mož­nos­ti pros­tred­níc­tvom väč­šie­ho ja­su, vy­ššie­ho kon­tras­tu a živ­ších fa­rieb. Od toh­to ro­ka bu­de spo­loč­nosť So­ny ozna­čo­vať všet­ky te­le­ví­zo­ry, kto­ré sú schop­né napl­no vy­užiť vý­ho­dy ob­sa­hu v roz­lí­še­ní 4K po­mo­cou HDR no­vým lo­gom „4K HDR", aby spot­re­bi­te­ľo­vi ko­mu­ni­ko­va­la jas­nú in­for­má­ciu, že vy­bra­né te­le­ví­zo­ry sú prip­ra­ve­né na emo­cio­nál­ne str­hu­jú­ce vi­zuál­ne zá­žit­ky no­vej ge­ne­rá­cie.

No­vý rad 4K LCD te­le­ví­zo­rov BRA­VIA X93D má vo vý­ba­ve úpl­ne no­vú tech­no­ló­giu Slim Bac­klight Dri­ve™ z di­el­ne So­ny, kto­rá po­sú­va kva­li­tu ob­ra­zu do vy­ššej ro­vi­ny, pre­to­že do­ká­že spros­tred­ko­vať kva­li­ta­tív­ne naj­lep­ší zá­ži­tok z ob­sa­hu v roz­lí­še­ní 4K pri pou­ži­tí tech­no­ló­gie HDR. Rad te­le­ví­zo­rov X93D dis­po­nu­je uni­kát­nou ar­chi­tek­tú­rou pod­svie­te­nia pos­ta­ve­nou na mriež­ke (grid-array), čo bo­lo do­po­siaľ mož­né len v prí­pa­de pria­me­ho ce­lop­loš­né­ho pod­svie­te­nia. Vý­sled­kom kom­bi­ná­cie tech­no­ló­gie Slim Bac­klight Dri­ve, tech­no­ló­gie X-ten­ded Dy­na­mic Ran­geTM PRO na zvý­še­nie kon­tras­tu a tech­no­ló­gie TRI­LU­MI­NOS™ pre šir­šiu pa­le­tu fa­rieb je cel­ko­vo žia­ri­vej­ší jas, hlb­šie čier­ne tó­ny a živ­šie far­by. Tá­to ví­ťaz­ná troj­ka tech­no­ló­gií napl­no vy­uží­va mož­nos­ti HDR ob­sa­hu v 4K, a na­vy­še pri­chá­dza v po­do­be ten­ších di­zaj­no­vých li­niek. Ak za­ve­sí­te te­le­ví­zor ra­du BRA­VIA X93D na ste­nu, prak­tic­ky sa do nej po­no­rí a ne­zos­ta­ne na nej nič len sa­mot­ný ob­raz. Vďa­ka preh­ľad­né­mu pou­ží­va­teľ­ské­mu roz­hra­niu po­nú­ka ten­to rad te­le­ví­zo­rov aj no­vý zá­ži­tok z hľa­dis­ka in­tui­tív­nos­ti ov­lá­da­nia, kto­rý umoc­ňu­je fun­kcia vy­hľa­dá­va­nia hla­som, a tak je ne­vy­čer­pa­teľ­ný svet ob­sa­hu len ve­cou jed­né­ho klik­nu­tia či hla­so­vej inštruk­cie.

V rám­ci veľtr­hu pred­sta­ví So­ny aj jed­nu zo svo­jich tech­no­ló­gií bu­dú­cej ge­ne­rá­cie - Bac­klight Mas­ter Dri­ve. Tá­to tech­no­ló­gia zin­ten­zív­ňu­je jas a kon­trast eš­te o čo­si viac, tak­že do­ká­že lep­šie vy­užiť po­ten­ciál roz­lí­še­nia 4K a HDR. Bac­klight Mas­ter Dri­ve pred­sta­ví So­ny na pro­to­ty­pe 85-pal­co­vej ob­ra­zov­ky s mi­mo­riad­ne vy­so­kým ja­som a mož­nos­ťa­mi úp­ra­vy lo­kál­ne­ho pod­svie­te­nia vďa­ka hus­to osa­de­ným za­dným LED di­ódam. V kom­bi­ná­cii s tech­no­ló­giou X-ten­ded Dy­na­mic Ran­ge PRO do­sa­hu­je Bac­klight Mas­ter Dri­ve ne­kom­pro­mis­ný dy­na­mic­ký roz­sah a ra­di­kál­ne zlep­šu­je hĺbku a ver­nosť ob­ra­zu. Vďa­ka extrém­ne vy­so­ké­mu ja­su 4 000 nit rep­ro­du­ku­je neu­ve­ri­teľ­ne hl­bo­ké čier­ne a osl­ňu­jú­ce svet­lé tó­ny, vý­sled­kom čo­ho sú tak pres­ved­či­vé ob­ra­zy, že sa vám bu­dú ja­viť ako reál­ne a ako­by ste všet­ko vní­ma­li na vlas­tné oči.

Spo­loč­nosť So­ny ok­rem to­ho na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii pred­sta­vi­la aj no­vú ap­li­ká­ciu ULTRA z di­el­ne So­ny Pic­tu­res Ho­me En­ter­tain­ment, kto­rá má byť uve­de­ná na ame­ric­ký trh už ten­to rok. ULTRA vám umož­ní na­ku­po­vať a strea­mo­vať 4K HDR fil­my a te­le­víz­ne prog­ra­my pria­mo do váš­ho te­le­ví­zo­ra So­ny BRA­VIA, pri­čom po­núk­ne nie­len naj­lep­šie no­vin­ky, ale aj kla­si­ku z di­gi­tál­nej kniž­ni­ce fil­mo­vej spo­loč­nos­ti So­ny Pic­tu­res v roz­lí­še­ní 4K.

Zvuk

Do ra­du pro­duk­tov h.earTM pri­bud­nú tri no­vin­ky, kto­ré po­núk­nu neu­ve­ri­teľ­nú čis­to­tu zvu­ku vo vy­so­kom roz­lí­še­ní („Hi-Res"), no vďa­ka ná­pad­ným fa­reb­ným pre­ve­de­niam bu­dú aj vý­raz­ným mód­nym dopl­nkom. Mo­del „h.ear go" je pre­nos­ným bez­drô­to­vým rep­ro­duk­to­rom, kto­rý sa dá veľ­mi ľah­ko pre­ná­šať z mies­ta na mies­to. Mo­de­ly „h.ear on Wire­less NC" a „h.ear in Wire­less" sú za­sa bez­drô­to­vý­mi slú­chad­la­mi, kto­ré roz­ši­ru­jú pa­le­tu ak­tuál­ne dos­tup­ných káb­lo­vých slú­chadiel toh­to pro­duk­to­vé­ho ra­du. Vďa­ka no­vým mo­de­lom tak bu­dú pro­duk­ty v ra­de „h.ear" pre­nos­nej­šie ako ke­dy­koľ­vek pred­tým, či už v po­hod­lí do­mo­va ale­bo na ces­tách, no zá­ro­veň si za­cho­va­jú tú is­tú kva­li­tu vo vy­so­kom roz­lí­še­ní, ako aj cha­rak­te­ris­tic­ky vý­raz­né far­by, pros­tred­níc­tvom kto­rých mô­že­te dot­vo­riť svoj št­ýl.

Ok­rem roz­ší­re­nej po­nu­ky pro­duk­tov pre zvuk vo vy­so­kom roz­lí­še­ní dopĺňa spo­loč­nosť So­ny aj zos­ta­vu pro­duk­tov s ozna­če­ním EXTRA BASS (XB), kto­ré sa ne­sú v zna­me­ní mo­hut­né­ho a re­zo­nu­jú­ce­ho zvu­ku. No­vé slú­chad­lá MDR-XB650BT, bez­drô­to­vé rep­ro­duk­to­ry SRS-XB3 a SRS-XB2 a vý­kon­ný audio sys­tém GTK-XB7 vás vďa­ka fun­kcii EXTRA BASS prak­tic­ky pre­ne­sú do pros­tre­dia hu­dob­né­ho klu­bu či hu­dob­né­ho fes­ti­va­lu a vy si bu­de­te môcť vy­chut­nať ba­sy pre­ni­ka­jú­ce do hĺbky du­še nao­zaj kde­koľ­vek.

Niek­to­ré z no­vých audio pro­duk­tov znač­ky So­ny bu­dú mať aj fun­kciu „Wire­less Surround", kto­rá spot­re­bi­te­ľo­vi umož­ní veľ­mi jed­no­du­cho pos­pá­jať kom­po­nen­ty do­má­ce­ho ki­na s pohl­cu­jú­cim zvu­kom vďa­ka bez­drô­to­vé­mu pre­po­je­niu*1 soun­dba­rov a bez­drô­to­vých rep­ro­duk­to­rov*2 znač­ky So­ny.

Ra­dy pro­duk­tov h.ear a EXTRA BASS bo­li navr­hnu­té, aby čo naj­ver­nej­šie zrep­ro­du­ko­va­li po­cit, že ste „pria­mo up­ros­tred zá­žit­ku" - poč­núc nuan­sa­mi, me­dzi kto­ré pa­tria aj ná­dy­chy spe­vá­ka, až po oh­ro­mu­jú­ci zvuk, kto­rý di­vák za­ží­va po­čas ži­vých pred­sta­ve­ní. So­ny plá­nu­je tú­to svo­ju ko­lek­ciu aj na­ďa­lej roz­ši­ro­vať, aby us­po­ko­jo­va­la pot­re­by mi­lov­ní­kov hud­by po ce­lom sve­te, keď­že hu­dob­né štý­ly a chu­te pos­lu­chá­čov sú čo­raz rôz­no­ro­dej­šie.

*1: Mo­de­ly kom­pa­ti­bil­né s fun­kciou „Wire­less Surround": do­má­ce ki­ná HT-NT5, HT-CT790 a HT-XT2; AV pri­jí­mač STR-DN1070; bez­drô­to­vé rep­ro­duk­to­ry h.ear go, SRS-ZR7 a SRS- ZR5.

*2: Ak­tua­li­zá­cia sof­tvé­ru je nap­lá­no­va­ná na le­to 2016.

Vi­deo­ka­me­ry Han­dy­cam a Ac­tion­Cam

No­vá kom­pak­tná ka­me­ra Han­dy­cam® FDR-AX53 4K má vo vý­ba­ve no­vý ob­jek­tív ZEISS® s 20-ná­sob­ným op­tic­kým zoo­mom a vy­so­ko cit­li­vý ob­ra­zo­vý sní­mač s pixel­mi, kto­ré sú prib­liž­ne 1,6 väč­šie v po­rov­na­ní s ak­tuál­nym mo­de­lom 4K Han­dy­cam*4K ka­me­ra FDR-AX53 je tiež vy­ba­ve­ná tech­no­ló­giou Ba­lan­ced Op­ti­cal Stea­dyS­hot™, kto­rá pot­lá­ča roz­ma­zá­va­nie po­čas nah­rá­va­nia v rôz­nych re­ži­moch (od ši­ro­kých až po de­tail­né zá­be­ry), vý­sled­kom čo­ho sú os­tré zá­be­ry vo vy­so­kom roz­lí­še­ní 4K do­kon­ca aj pri sní­ma­ní z väč­šej vzdia­le­nos­ti. Ka­me­ra má aj no­vý rých­ly a in­te­li­gent­ný auto­fo­kus („Fast In­telli­gent AF") a mik­ro­fón no­vé­ho ty­pu, kto­rý do­ká­že za­chy­tiť kva­lit­ný ste­reo­fón­ny zá­znam a ver­ne zveč­niť pô­vod­ný zvuk. Ka­me­ra FDR-AX53 je po­riad­nym kro­kom vpred v kaž­dom zmys­le slo­va, te­da nie­len z hľa­dis­ka os­tros­ti ob­ra­zu, ale aj z hľa­dis­ka kva­li­ty zvu­ko­vé­ho zá­zna­mu.

No­vá kom­pak­tná ka­me­ra HDR-CX675 HD Han­dy­cam je vy­ba­ve­ná tech­no­ló­giou Ba­lan­ced Op­ti­cal Stea­dyS­hot s re­ži­mom "In­telli­gent Ac­ti­ve", kto­rý za­bez­pe­ču­je 5-oso­vú sta­bi­li­zá­ciu ob­ra­zu, do­kon­ca aj keď po­čas sní­ma­nia ute­ká­te. Fun­kciu auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia „Fast In­telli­gent AF" náj­de­te nie­len v mo­de­li HDR-CX675, ale aj v ľah­šom, kom­pak­tnej­šom mo­de­li HDR-CX455. Mo­del HDR-CX455 na­vy­še dis­po­nu­je 5.2-ka­na­lo­vým mik­ro­fó­nom ty­pu „surround", vďa­ka kto­ré­mu uro­bí­te os­trý zá­znam vo vy­so­kej ob­ra­zo­vej i zvu­ko­vej kva­li­te eš­te jed­no­duch­šie bez oh­ľa­du na to, v akom ča­se a na akom mies­te ho sní­ma­te.

Do ra­du ak­čných ka­mier znač­ky So­ny s fun­kciou Stea­dyS­hot pri­bud­ne mo­del HDR-AS50R, ku kto­ré­mu bu­de pri­ba­le­ný aj di­aľ­ko­vý ov­lá­dač Li­ve-View Re­mo­te, v po­do­be ho­di­nek. To­to prís­lu­šen­stvo má no­vé in­tui­tív­ne ov­lá­da­nie, pros­tred­níc­tvom kto­ré­ho bu­de­te môcť ov­lá­dať svo­ju ak­čnú ka­me­ru na di­aľ­ku, a to vrá­ta­ne vy­pí­na­nia a za­pí­na­nia. Ak­čná ka­me­ra HDR-AS50R te­raz do­ká­že vy­tvá­rať ča­soz­ber­né zá­be­ry v roz­lí­še­ní 4K*2 i fo­tog­ra­fie pod vo­dou - a to až do hĺbky 60 met­rov, ak ka­me­ru pou­ži­je­te s pri­ba­le­ným vo­do­tes­ným puz­drom.

S tou­to no­vou ak­čnou ka­me­rou te­da mô­že­te nas­ní­mať nie­len vy­so­kok­va­lit­né vi­deá po­čas špor­to­vých a rek­reač­ných ak­ti­vít, ale aj vy­tvo­riť ne­za­bud­nu­teľ­né zá­be­ry ľah­šie než ke­dy­koľ­vek pred­tým.

*1: FDR-AX33.

*2: Ta­ké­to vi­deo sa dá vy­tvo­riť po­mo­cou sof­tvé­ru na spra­co­va­nie fo­tog­ra­fií, akým je napr. Ac­tion Cam Mo­vie Crea­tor vo ver­zii 5.1 ale­bo nov­šej (dos­tup­né od ja­nuá­ra 2016), kto­rý do­ká­že spo­jiť po se­be idú­ce sta­tic­ké zá­be­ry nas­ní­ma­né vo vop­red ur­če­ných inter­va­loch.

Li­fe Spa­ce UX

Rad pro­duk­tov Li­fe Spa­ce UX znač­ky So­ny vy­bo­ču­je zo za­be­ha­ných ko­ľa­jí, aby ra­di­kál­ne me­nil náš svet zá­ba­vy a spô­sob na­šej inter­ak­cie s fy­zic­ký­mi pries­tor­mi, v kto­rých ži­je­me. V Ja­pon­sku je už ak­tuál­ne dos­tup­ný rep­ro­duk­tor v po­do­be LED žia­rov­ky („LED Bulb Spea­ker"), kto­rý do­ko­na­le sply­nie s akým­koľ­vek ži­vot­ným pries­to­rom. Sta­čí ho za­po­jiť do kto­rej­koľ­vek žia­rov­ko­vej ob­jím­ky a mô­že­te si vy­chut­ná­vať svo­ju hud­bu kde­koľ­vek v rám­ci svoj­ho do­mo­va. Rep­ro­duk­tor v po­do­be LED žia­rov­ky sa v USA za­čne pre­dá­vať prib­liž­ne od apría 2016. Ok­rem to­ho So­ny uve­die na trh aj no­vý pre­nos­ný pro­jek­tor s extrém­ne krát­kou pre­mie­ta­cou vzdia­le­nos­ťou (Por­tab­le Ultra Short Throw Pro­jec­tor) v tva­re koc­ky s hra­nou 10 cen­ti­met­rov, kto­rý bu­de mať na­vy­še za­bu­do­va­ný aj vlast­ný rep­ro­duk­tor a aku­mu­lá­tor. Ten­to pro­jek­tor do­ká­že i na­priek svo­jej kom­pak­tnej veľ­kos­ti pre­miet­nuť ob­raz s veľ­kos­ťou od cca 56 cm do cca 203 cm na ste­nu, stôl ale­bo aký­koľ­vek iný povrch v blíz­kos­ti za­ria­de­nia. V ne­pos­led­nom ra­de So­ny uve­die na trh aj svoj skle­ne­ný rep­ro­duk­tor („Glass Sound Spea­ker"), kto­rý za­pl­ní kaž­dý kút iz­by kryš­tá­lo­vo čis­tý­mi zvuk­mi vďa­ka tru­bi­ci z or­ga­nic­ké­ho sk­la, kto­rá ob­klo­pu­je di­ódo­vý sve­tel­ný zdroj. Mies­tnosť tak na­sý­ti aj tep­lým svet­lom, kto­ré nád­her­ne sply­nie s akým­koľ­vek ty­pom inter­iéru. Pre­nos­ný pro­jek­tor s extrém­ne krát­kou pre­mie­ta­cou vzdia­le­nos­ťou (Por­tab­le Ultra Short Throw Pro­jec­tor) a skle­ne­ný rep­ro­duk­tor („Glass Sound Spea­ker") sa v Ja­pon­sku za­čnú pre­dá­vať už na jar a v USA bu­dú v prie­be­hu le­ta 2016.

Vo svo­jom vý­stav­nom stán­ku pred­sta­ví So­ny aj ďal­šie mo­de­ly z rôz­nych pro­duk­to­vých ka­te­gó­rií. Bu­dú me­dzi ni­mi i pro­duk­ty, kto­ré vy­uží­va­jú sní­ma­cie tech­no­ló­gie v ob­las­ti špor­tu (Smart B-Trai­ner™ a Smart Ten­nis Sen­sor) a sta­ros­tli­vos­ti o te­lo (sys­tém na ana­lý­zu po­kož­ky BeautyExplo­rer™), ako aj pro­duk­ty start-upo­vých pro­jek­tov, kto­ré spo­loč­nosť So­ny pod­po­ro­va­la pros­tred­níc­tvom svoj­ho inter­né­ho in­ku­bač­né­ho prog­ra­mu s náz­vom „Seed Ac­ce­le­ra­tion Prog­ram", kto­rý je ini­cia­tí­vou na pod­po­ru za­čí­na­jú­cich pod­ni­kov.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter