Sony: Dokonalý obraz si zaslúži dokonalý zvuk

Roz­ší­re­ná po­nu­ka do­má­cich kín od So­ny te­raz pri­ná­ša eš­te viac mož­nos­ti ako si vy­chut­nať ob­ľú­be­né fil­my či hu­dob­nú zbier­ku. Fun­kcie ako Goog­le Cast, prís­tup na on­li­ne strea­mo­va­ciu služ­bu Spo­ti­fy ale­bo schop­nos­ti Wire­less Mul­ti-room sú te­raz dos­tup­né v troch fun­kcia­mi na­bi­tých Soun­dBa­roch, v hyb­rid­nom 5.1 ka­ná­lo­vom Sound Bar sys­té­me, all-in-one Sound Ba­se a dvoch viac­ka­ná­lo­vých AV pri­jí­ma­čoch.

S tý­mi­to mo­del­mi, kto­ré v se­be spá­ja­jú kom­pa­ti­bi­li­tu so zvu­kom vo vy­so­kom roz­lí­še­ní, on­li­ne strea­mo­va­cie služ­by, jed­no­du­chú bez­drô­to­vú roz­ší­ri­teľ­nosť a pod­po­ru 4K štan­dar­dov, ste pre­dur­če­ní na je­di­neč­ný zá­ži­tok.

HT-NT5 pre­mium High-Re­so­lu­tion Audio Sound Bar

Či už re­laxuje­te pred te­le­ví­zo­rom ale­bo má­te do­má­cu pár­ty v pl­nom prú­de - HT-NT5 Sound Bar dá o se­be ve­dieť v kaž­dej si­tuá­cii. Pod­ľa toh­to­roč­né­ho di­zaj­no­vé­ho kon­cep­tu So­ny BRA­VIA TV „Sli­ce of Li­ving", úz­ke te­lo vy­ro­be­né z hli­ní­ku, ne­bu­de ru­šiť pri vý­hľa­de na ob­ra­zov­ku. Ele­gan­tné kriv­ky sú dopl­ne­né do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou a uni­kát­nym rie­še­ním, kto­ré prak­tic­ky scho­vá­va všet­ky káb­le do BRA­VIA sto­ja­na.

Hlav­nou de­ví­zou no­vých So­ny za­ria­de­ní je neu­ve­ri­teľ­ne de­tail­ná rep­ro­duk­cia v High- Re­so­lu­tion Audio. Kaž­dé za­ria­de­nie v se­be uk­rý­va mi­ni­mál­ne šesť in­di­vi­duál­nych rep­ro­duk­to­rov, kaž­dý s vlas­tným zo­sil­ňo­va­čom. Ba­so­vá lin­ka je pres­ná a mo­hut­ná vďa­ka no­vé­mu Sig­ma subwoofe­ru s dvo­ji­tý­mi mag­net­mi.

V spo­je­ní s Va­šou 4K TV pred­sta­vu­je HT-NT5 ideál­nu vstup­nú brá­nu do sve­ta me­diál­ne­ho ob­sa­hu a slu­žieb, od strea­mo­va­nia až po naj­nov­šie 4K Blu-Ray dis­ky.

HDMI 2.0 roz­hra­nie (s pod­po­rou pre­no­su pô­vod­né­ho sig­ná­lu, tzv. pass-through) pos­ky­tu­je všet­ky vý­ho­dy zvu­ko­vých či ob­ra­zo­vých štan­dar­dov 4K, aj keď ide o star­ší BRA­VIA te­le­ví­zor. HDCP 2.2 pro­to­ko­ly sú ur­če­né na preh­rá­va­nie chrá­ne­ných kó­pii. HDR (High Dy­na­mic Ran­ge) tech­no­ló­gia za­se rep­re­zen­tu­je naj­nov­ší trend v úp­ra­ve ob­sa­hu pre do­siah­nu­tie os­tré­ho a realis­tic­ké­ho ob­ra­zu. V ne­pos­led­nom ra­de, roz­ší­re­ná fa­reb­ná pa­le­ta 4K 60p 4:4:4 do­dá ob­ra­zu tó­ny, o akých ste do­te­raz len sní­va­li.

Mul­ti-Room umož­ní po­čú­va­nie kriš­tá­ľo­vo čis­tej hud­by cez Wi-Fi v kaž­dej mies­tnos­ti. Pre­mies­tni­te Va­še rep­ro­duk­to­ry za zdroj hud­by, ak­ti­vuj­te fun­kciu Wire­less Surround a za­ži­te pries­to­ro­vý zvuk pri ob­ľú­be­ných sklad­bách, vi­deách či hrách. Wire­less Ste­reo za­sa auto­ma­tic­ky pá­ru­je dva rep­ro­duk­to­ry pre vy­tvo­re­nie dvoj-ka­ná­lo­vé­ho ste­reo zvu­ku.

Ďal­ší prí­da­vok do ro­di­ny Soun­dBar sys­té­mov, HT-CT790, za­pl­ní iz­bu pô­so­bi­vý­mi 330 W zvu­ko­vej si­ly, dopl­ne­nej o So­ny S-For­ce Pro a no­vý zvu­ko­vý def­lek­tor umies­tne­ný na pra­vej a ľa­vej stra­ne rep­ro­duk­to­ra. Po­dob­ne ako HT-NT5 aj ten­to mo­del je kom­pa­ti­bil­ný s „Wire­less Mul­ti-room" a „Wire­less Surround", kto­rý umož­ní na­kon­fi­gu­ro­vať zos­ta­vu vďa­ka ap­li­ká­cii Son­gPal.

Štý­lo­vý a úz­ky pa­nel HT-CT390 s vý­ko­nom ne­kom­pro­mis­ných 300 W a 2.1 ka­ná­lo­vým zvu­kom do­dá te­le­víz­nym prog­ra­mom a fil­mom ten správ­ny ná­boj. Tak­tiež ob­sa­hu­je zvu­ko­vý def­lek­tor pre šir­ší roz­sah zvu­ku. Blue­tooth a NFC pre pá­ro­va­nie s kom­pa­ti­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi je sa­moz­rej­mos­ťou.

HT-XT2 Sound Ba­se

Aj keď HT-XT2 Sound Ba­se sys­tém šet­rí mies­to vo Va­šej obý­vač­ke, po­nú­ka all-in-one rie­še­nie s 2.1 ka­ná­lo­vým 170 W zvu­kom a in­teg­ro­va­ným subwoofe­rom.

dom kin1.jpg

dom kin2.jpg

Nas­ta­ve­nie je rých­le a jed­no­du­ché, s pria­mym spo­je­ním do Váš­ho TV bez pot­re­by do­da­toč­ných káb­lov. Blue­tooth pre­nos s LDAC tech­no­ló­giou od So­ny umož­ňu­je pri­po­je­nie bez­drô­to­vých slú­chadiel, aby ste si moh­li vy­chut­nať TV v súk­ro­mí. Pod­po­ra Goog­le Cast a Spo­ti­fy ot­vá­ra dve­re do sve­ta on­li­no­vých hu­dob­ných slu­žieb. S Wire­less Mul­ti-room a Wire­less Surround je jed­no­du­ché pri­po­jiť ďal­šie bez­drô­to­vé rep­ro­duk­to­ry pre do­ko­na­lý hu­dob­ný zá­ži­tok. Goog­le Cast a Spo­ti­fy Con­nect ot­vá­ra­jú no­vé mož­nos­ti on­li­ne strea­mo­va­nia. S ap­li­ká­cia­mi ako Dee­zer ale­bo Goog­le Play Mu­sic mô­že­te preh­rá­vať hud­bu z váš­ho mo­bi­lu či po­čí­ta­ča rých­lo a po­hodl­ne.

HT-RT3 5.1ch surround Sound Bar sys­tem

Tú­ži­te po oh­rom­nom vý­ko­ne a čis­tom 5.1 ka­ná­lo­vom zvu­ku? Siah­ni­te po HT-RT3. Uch­vá­ti vás jed­no­du­ché rie­še­nie s fe­no­me­nál­ny­mi 600 W čis­tej zvu­ko­vej si­ly v po­do­be zvu­ko­vé­ho pa­ne­lu, subwoofe­ru a dvoch za­dných rep­ro­duk­to­rov.

Nas­ta­ve­nie je úpl­ne jed­no­du­ché, bez kom­pli­ko­va­nej ka­be­lá­že bež­ných 5.1 sys­té­mov. Pri­poj­te zvu­ko­vý pa­nel do va­šej TV cez HDMI a všet­ko okam­ži­te fun­gu­je. Za­ria­de­nie sa dá ov­lá­dať hra­vo po­mo­cou smar­tfó­nu.

STR-DN1070 and STR-DH770 7.2-ka­ná­lo­vé AV prí­ji­ma­če

Fun­kcia­mi na­bi­té mul­ti-room rie­še­nie. To je vlaj­ko­vá loď do­má­cich kín od So­ny - STR-DN1070 Ho­me Ci­ne­ma AV pri­jí­mač, kto­rý po­sú­va zvu­ko­vú kva­li­tu do úpl­ne no­vé­ho extré­mu vo svo­jej ka­te­gó­rii.

No­vý DAC (Di­gi­tal to Audio Con­ver­ter) kon­ver­tor pod­po­ru­je přímé preh­rá­va­nie for­má­tu DSD a za­ru­ču­je bez­chyb­nú rep­ro­duk­ciou vy­so­ko kva­lit­né­ho Hi-Res zvu­ku cez HDMI 2.0, USB ale­bo z iných zdro­jov na do­má­cej sie­ti. Všet­ko na­vy­še s pou­ži­tím HDCP 2.2 štan­dar­du pro­ti ko­pí­ro­va­niu. Pod­po­ra 4K 50p/60p 4:4:4, ro­bí z te­le­ví­zo­ra ideál­ne­ho par­tne­ra naj­nov­ších mo­de­lov te­le­ví­zo­rov, kto­ré sú schop­né zob­ra­ziť roz­ší­re­nú pa­le­tu fa­rieb. Fun­kcia HDR (High Dy­na­mic Ran­ge) na­vy­še pri­ná­ša eš­te vy­ššiu hla­di­nu os­tros­ti a do­ko­na­le realis­tic­ký ob­raz.

dom kin.jpg

dom kin3.jpg

Káb­le nie sú pot­reb­né - Wire­less Surround uľah­čí pri­dá­va­nie ďal­ších rep­ro­duk­to­rov, čim do­siah­ne­te 5.2 zvuk ove­ľa jed­no­duch­šie ako ke­dy­koľ­vek pred­tým.

So­ny STR-DH770 za­se spá­ja pohl­cu­jú­ci pries­to­ro­vý zvuk s pred­ný­mi rep­ro­duk­tor­mi a no­vou tech­no­ló­giou DSP. Za­ria­de­nie je kom­pa­ti­bil­né so všet­ký­mi 4K štan­dar­dmi.

No­vé za­ria­de­nia od So­ny bu­dú dos­tup­né od ap­rí­la 2016 za prib­liž­ne: €500 (HT-CT790), €330 (HT-XT2) a €450 (HT-NT5, HT-CT390, HT-RT3 a STR-DN1070 bu­dú dos­tup­né v má­ji 2016 za prib­liž­ne: €800 (HT-NT5), €330 (HT-CT390), €300 (HT-RT3) a €700 (STR-DN1070).

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie tu: HT-CT790, HT-XT2, HT-NT5,HT-CT390, HT-RT3, STR-DN1070.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter