Tri nové audio systémy od Sony napumpujú párty brutálnym zvukom, vibrujúcimi basmi a strhujúcimi svetelnými efektmi

GTK-XB7

Je­den box, su­per ba­sy. So­ny pri­chá­dza so skve­lým zvu­kom, ob­rov­ským vý­ko­nom a dvo­ma 16 cm níz­kof­rek­ven­čný­mi rep­ro­duk­tor­mi. XB7 pre­me­ní aj oby­čaj­nú noc v po­hod­lí do­mo­va na klu­bo­vý zá­ži­tok. Uni­kát­na EXTRA BASS tech­no­ló­gia od So­ny pou­ží­va DSP tech­no­ló­giu, kto­rá ši­kov­ne tran­sfor­mu­je frek­ven­cie vzhľa­dom na pou­ži­tý zdroj audia, za­tiaľ čo udr­žia­va exce­len­tnú kva­li­tu zvu­ku. Va­še ob­ľú­be­né pes­nič­ky sú eš­te vý­raz­nej­šie, s dy­na­mic­ký­mi a hl­bo­ký­mi bas­mi, kto­ré de­fi­nu­jú dneš­nú elek­tro­nic­kú ta­neč­nú hud­bu.

Vzru­šu­jú­ce tro­ji­té mul­ti-fa­reb­né os­vet­le­nie, lí­nio­vé svet­lá, stro­bos­ko­py a pul­zu­jú­ce svet­lo rep­ro­duk­to­rov v syn­chro­ni­zá­cii s hud­bou pri­ne­sie at­mos­fé­ru fes­ti­va­lu pria­mo do va­šej obý­va­cej iz­by. Za­hraj­te si pod­ľa se­ba: Fun­kcia Mul­ti Layout do­vo­ľu­je ulo­žiť XB7 ver­ti­kál­ne ale­bo na stra­ny a užiť si vzru­šu­jú­ci ste­reo zvuk. Fun­kcia Spea­ker Add, umož­ňu­je pri­po­jiť dru­hý XB7 pros­tred­níc­tvom Blue­tooth a okam­ži­te zdvoj­ná­so­biť hu­dob­ný zá­ži­tok.

Su­per zvuk, žiad­ne káb­le: Fun­kcia One-touch umož­ňu­je preh­rá­va­nie ob­ľú­be­ných skla­dieb a playlis­tov pros­tred­níc­tvom Blue­tooth je­di­ným do­ty­kom pria­mo na smar­tfó­ne ale­bo tab­le­te. Po­kiaľ ani to nes­ta­čí, pri­daj­te skve­lé DJ efek­ty ov­lá­da­né po­mo­cou mo­bil­nej ap­li­ká­cie So­ny´s Son­gPal. Po­mo­cou audio vstu­pu, mô­že­te pri­po­jiť MP3 preh­rá­va­če ale­bo iný hu­dob­ný zdroj.

MHC-GT4D

S no­vin­kou GT4D si vy­chut­ná­te skve­lý zvuk tro­mi rôz­ny­mi spô­sob­mi. Audio sys­tém mô­že­te vďa­ka ši­kov­ným ko­lies­kam jed­no­du­cho pre­mies­tniť z mies­tnos­ti do mies­tnos­ti. Fa­nú­ši­ko­via te­le­ví­zie si prí­du tiež na svo­je. GT4D jed­no­du­cho pri­po­jí­te pros­tred­níc­tvom HDMI káb­la, tak­že si mô­žeš skve­lý zvuk vy­chut­nať aj pri po­ze­ra­ní fil­mov nap­rík­lad na DVD. Pre viac zá­ba­vy, jed­no­du­cho umies­tni­te oba rep­ro­duk­to­ry na stôl a po­čú­vaj­te hud­bu kaž­dý deň.

GT4D po­nú­ka ve­ľa mož­nos­tí zá­ba­vy. Spoj­te bez­drô­to­vo audio sys­tém so smar­tfó­nom a ro­zoz­vuč­te mies­tnosť vďa­ka tech­no­ló­gii Blue­tooth. Vlož­te CD, pri­poj­te USB pl­né MP3 ale­bo WAV sú­bo­rov ale­bo MP3 preh­rá­vač cez audio vstup prí­pad­ne si na­laď­te rá­dio - mož­nos­ti sú neob­me­dze­né.

Za­ria­de­nia dis­po­nu­jú fun­kciou ME­GA BASS, kto­ré pro­du­ku­je hut­né ba­so­vé lin­ky jed­no­du­chým stla­če­ním tla­čid­la. Os­vet­le­nie rep­ro­duk­to­rov za­se dot­vo­rí at­mos­fé­ru pul­zo­va­ním do ryt­mu hud­by. S-For­ce Front Surround vy­tvo­rí pri po­ze­ra­ní fil­mov zvuk, kto­rý vás sku­toč­ne pohl­tí. Roz­tan­cuj­te ta­neč­ný par­ket skrat­cho­va­ním, sam­plo­va­ním a iný­mi krea­tív­ny­mi DJ efek­ta­mi.

Ges­tu­re ov­lá­da­nie umož­ňu­je pres­ka­ko­vať sklad­by, ov­lá­dať hla­si­tosť ale­bo pri­dá­vať efek­ty jed­no­du­chým máv­nu­tím ru­ky. Chce­te to eš­te hlas­nej­šie? Jed­no­du­cho pri­poj­te GT4D sys­tém s Par­ty Chain pre eš­te mo­hut­nej­ší zvuk s os­vet­le­ním v ryt­moch hud­by.

MHC-V11

Po­teš­te sa oh­rom­ným zvu­kom - do­kon­ca aj v ob­me­dze­nom pries­to­re. Kom­pakt­ný V11 vy­ni­ká naj­mä di­zaj­nom, kto­rý šet­rí mies­to. Je navr­hnu­tý tak, aby bol jed­no­du­cho pou­ži­teľ­ný vša­de, kde tre­ba. Uži­te si hud­bu cez Blue­tooth, CD ale­bo USB s 20 cm subwoofe­rom a fun­kciou ME­GA BASS. Kaž­dý tón roz­svie­ti mod­ré LED svet­lo, kto­ré bli­ká v ryt­me hud­by. Eš­te viac zá­ba­vy pri­ná­ša­jú ka­rao­ke a DJ efek­ty.

No­vé vý­kon­né audio sys­té­my od So­ny bu­dú dos­tup­né od ap­rí­la 2016 za MOC: €350 (GTK-XB7), €750(MHC-GT4D) a €280 (MHC-V11).

Pod­rob­né tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie tu: GTK-XB7, MHC-GT4D, MHC-V11.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter