Zachyťte najvzácnejšie životné momenty s novými kompaktnými kamerami Sony Handycam®

Kľú­čo­vé mo­men­ty v ži­vo­te nie­ke­dy ply­nú tak rých­lo, že si ich čas­to ani nes­tih­ne­me vy­chut­nať. Či sú to pr­vé krô­či­ky di­eťa­ťa, di­va­del­né pred­sta­ve­nia v ško­le, pro­mó­cie ale­bo svad­ba, všet­ky tie­to nád­her­né chví­le v kru­hu pria­te­ľov a ro­di­ny mô­že­te vďa­ka vi­deo­záz­na­mu pre­me­niť na dra­ho­cen­né spo­mien­ky. Naj­nov­šie pre­nos­né ka­me­ry znač­ky So­ny vám umož­nia ucho­vať ta­ké­to mo­men­ty v roz­lí­še­ní 4K, vďa­ka kto­ré­mu bu­dú nav­ždy pl­né ži­vo­ta.

FDR-AX53: Kva­li­ta ob­ra­zu v roz­lí­še­ní 4K, kto­rá vám vez­me dych

Hla­vou toh­to­roč­nej ro­di­ny ka­mier je naj­nov­šia pre­nos­ná ka­me­ra 4K Han­dy­cam s ozna­če­ním FDR-AX53, kto­rá v se­be spá­ja vy­so­kú kva­li­tu ob­ra­zu a neu­ve­ri­teľ­ný zvuk. Ka­me­ra FDR-AX53 je pos­ta­ve­ná na no­vom sní­ma­či Exmor R CMOS, kto­rý do­ká­že vy­pro­du­ko­vať vý­ni­moč­ne de­tail­né vi­deá v roz­lí­še­ní 4K. Vďa­ka prib­liž­ne 1,6-krát väč­šej plo­che pixlovii má ten­to mo­del ove­ľa väč­šiu cit­li­vosť v po­rov­na­ní s mo­de­lom pre­doš­lým, vý­sled­kom čo­ho je fan­tas­tic­ky čis­tý ob­sah s vy­ni­ka­jú­cim roz­lí­še­ním do­kon­ca aj pri hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach.

Ka­me­ra FDR-AX53 má naj­nov­ší ob­jek­tív ZEISS so ši­ro­kým uh­lom až 26,8 mmiii, vďa­ka čo­mu do­ká­že za­zna­me­nať rôz­ne ty­py scén, od ši­ro­kouh­lé­ho re­ži­mu až po re­žim te­le­fo­to. S ta­kým­to ob­jek­tí­vom má ka­me­ra k dis­po­zí­cii úžas­né 20-ná­sob­né op­tic­ké prib­lí­že­nie a 30-ná­sob­né (4K), resp. 40-ná­sob­né (FHD), prib­lí­že­nie Clear Ima­ge Zoom, kto­rý oce­ní­te, ak si nech­ce­te ne­chať ujsť nád­her­né de­tai­ly pri fo­te­ní zblíz­ka.

Vďa­ka op­tic­kým pr­vkom Ad­van­ced As­phe­ri­cal (AA) a Extra-low Dis­per­sion (ED) šo­šov­ke sa ra­di­kál­ne zni­žu­je chro­ma­tic­ká abe­rá­cia a ob­jek­tív krás­ne za­chy­tá­va far­by s neu­ve­ri­teľ­nou pres­nos­ťou. Viacvrstvo­vý ochran­ný fil­ter ZEISS T* re­du­ku­je ne­žia­du­ce od­ra­zy, me­dzi kto­ré pa­tria napr. du­chovia (tzv. „ghos­ting") ale­bo pre­žia­re­nie, a vý­sled­ný ob­raz je os­trej­ší a jas­nej­ší do­kon­ca aj pri nak­rú­ca­ní v exte­rié­ri po­čas veľ­mi jas­ných dní.

Mo­del FDR-AX53 je pr­vou pre­nos­nou ka­me­rou ty­pu Han­dy­cam s roz­ší­re­nou ver­ziou tech­no­ló­gie Ba­lan­ce Op­ti­cal Stea­dyS­hot od So­ny, či­že 5-oso­vou sta­bi­li­zá­ciou ob­ra­zu, kto­rá vám umož­ní os­tré sní­ma­nie bez roz­ma­zá­va­nia nie­len z ru­ky, ale vďa­ka no­vé­mu re­ži­mu In­telli­gent Ac­ti­veiv aj po­čas be­hu. Ten­to neu­ve­ri­teľ­ne vý­kon­ný ob­ra­zo­vý sta­bi­li­zá­tor za­bez­pe­ču­je vý­ni­moč­ne hlad­ký a os­trý vi­deo­záz­nam z aké­ho­koľ­vek uh­la, do­kon­ca aj vte­dy, keď ste v po­hy­be a vy­uží­va­te te­les­ko­pic­kú hra­ni­cu vsta­va­né­ho 20-ná­sob­né­ho zoo­mu pri fo­te­ní de­tail­ných zá­be­rov. Vďa­ka no­vé­mu re­ži­mu s náz­vom In­telli­gent Ac­ti­ve mô­že­te ísť eš­te do väč­šie­ho extré­mu a nah­rá­vať vi­deo­záz­nam v HD kva­li­te aj po­čas be­hu.

Ka­me­ra FDR-AX53 do­ká­že nah­rá­vať v roz­lí­še­ní 4K pri neu­ve­ri­teľ­ne rých­lom dá­to­vom to­ku 100 Mb/s, pri­čom pou­ží­va vy­so­ko­vý­kon­ný for­mát XAVC S™, vďa­ka kto­ré­mu je kaž­dá sním­ka pl­ná 4K de­tai­lov, tak­že si mô­že­te na­no­vo vy­chut­nať svo­je zá­žit­ky, poč­núc šplie­cha­jú­ci­mi vl­na­mi a kon­čiac pes­tro­fa­reb­ný­mi kon­fe­ta­mi.

Ka­me­ra má vo vý­ba­ve na­no­vo pris­pô­so­be­ný al­go­rit­mus auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia Fast In­telli­gent AF, kto­rý je pou­ži­tý aj v pro­fe­sio­nál­nom fo­toa­pa­rá­te So­ny α7S II. Ten­to al­go­rit­mus op­ti­ma­li­zu­je ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi ob­jek­tí­vom a pro­ce­so­rom, pri­čom do­sa­hu­je zhru­ba o 40% vy­ššieii rých­lej­šie a pre­cíz­nej­šie za­os­tre­nie ob­jek­tov v po­rov­na­ní s pre­doš­lý­mi mo­del­mi.

Pok­ro­či­lá kva­li­ta zvu­ku

Ka­me­ra FDR-AX53 má no­vú mik­ro­fó­no­vú ar­chi­tek­tú­ru, kto­rý za­chy­tá­va zvuk z pia­tich rôz­nych sme­rov, tak­že je schop­ná za­zna­me­nať realis­tic­ké zvu­ky a na­vo­diť at­mos­fé­ru scé­ny s väč­šou ver­nos­ťou. Vďa­ka prep­ra­co­va­nej mik­ro­fó­no­vej ar­chi­tek­tú­re sa šum zre­du­ko­val zhru­ba o 40%ii a vý­kon­nosť ste­reo zá­zna­mu je prib­liž­ne dvoj­ná­sob­ná op­ro­ti pre­doš­lým mo­de­lomii, čo v ko­neč­nom dôs­led­ku umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľo­vi nah­rá­vať vi­deo s čis­tým zvu­kom v rôz­no­ro­dej­ších ty­poch pros­tre­dia. 5.1-ka­ná­lo­vý mik­ro­fón je schop­ný vy­tvá­rať kva­lit­ný dvoj­ka­ná­lo­vý ste­reo zá­znam vo for­má­te XAVC S 4K/HD, ale­bo kva­lit­ný, 5.1-ka­ná­lo­vý zá­znam s efek­tom „surround" vo for­má­te AVCHD. Fun­kcia My Voi­ce Can­ce­ling je na­vy­še schop­ná pot­la­čiť hlas pou­ží­va­te­ľa už po­čas nah­rá­va­nia.

Spo­ma­le­né zá­be­ry a nah­rá­va­nie v roz­lí­še­ní Full HD rých­los­ťou 100 sní­mok za se­kun­du

Ka­me­ra FDR-AX53 do­ká­že ako pr­vá v mo­de­lo­vom ra­de pre­nos­ných ka­mier Han­dy­cam nah­rá­vať rých­los­ťou 100 sní­mok za se­kun­du v roz­lí­še­ní Full HD. Zna­me­ná to, že sa nah­ráv­ka dá do­da­toč­ne up­ra­viť po­mo­cou po­čí­ta­čo­vé­ho sof­tvé­ru Play­Me­mo­ries Ho­me™ do po­do­by spo­ma­le­né­ho zá­zna­mu, kto­rý po­su­nie va­še do­má­ce vi­deá do úpl­ne inej ro­vi­ny.

Ka­me­ra sa mô­že poch­vá­liť mno­hý­mi po­lop­ro­fe­sio­nál­ny­mi fun­kcia­mi, kto­ré zvy­šu­jú flexibi­li­tu na­tá­ča­nia fil­mu. Pat­rí sem nas­ta­vo­va­nie po­mo­cou ma­nuál­ne­ho pr­sten­ca, tla­čid­lo, ku kto­ré­mu sa dá pri­ra­diť množ­stvo fun­kcií, ako napr. prib­li­žo­va­nie, za­os­tro­va­nie či expo­zí­cia, a elek­tro­nic­ký hľa­dá­čik (EVF), kto­rý pou­ží­va­te­ľo­vi umož­ňu­je ľah­ko do­la­ďo­vať kom­po­zí­ciu po­čas veľ­mi sl­neč­ných dní. Pok­ro­či­lej­ší pou­ží­va­te­lia oce­nia fun­kcie Ti­me Co­de a User Bit, kto­ré im umož­nia jed­no­duch­šie up­ra­vo­vať vy­tvo­re­né zá­zna­my.

Ak si chce­te vy­chut­nať na­to­če­né vi­deá v po­hod­lí do­mo­va, ob­sah v roz­lí­še­ní 4K sa dá preh­rať na te­le­ví­zor kom­pa­ti­bil­ných so 4K pros­tred­níc­tvom pril­ože­né­ho HDMI káb­la, prí­pad­ne mô­že­te zvo­liť auto­ma­tic­kú kon­ver­ziu 4K zá­zna­mu na Full HD vi­deo, kto­ré mô­že­te preh­rať na HD te­le­ví­zo­re. Tá­to pre­nos­ná ka­me­ra vám na­vy­še umož­ňu­je preh­rá­vať ore­za­né zá­be­ry za­lo­že­né na vy­bra­ných 4K vi­deo sním­kach, kto­ré do­ká­že zväč­šiť ale­bo ore­zať na kva­li­tu Full HD.

Ďal­šie no­vé spô­so­by sní­ma­nia a zdie­ľa­nia spo­mie­nok

Rad pre­nos­ných ka­mier So­ny s roz­lí­še­ním Full HD má dvoch no­vých čle­nov: HDR-CX625 a Po­dob­ne ako ich sú­ro­den­ci, aj tie­to mo­de­ly dis­po­nu­jú šted­rým ši­ro­kouh­lým 26,8-mi­li­met­ro­výmiii ob­jek­tí­vom, kto­rý do­ká­že za­chy­tiť krás­ne chví­le v kru­hu ro­di­ny prak­tic­ky v akej­koľ­vek si­tuá­cii. Vý­ho­dou oboch no­vých mo­de­lov je op­tic­ká sta­bi­li­zá­cia, kto­rá za­bez­pe­ču­je veľ­mi de­tail­né zá­be­ry bez roz­ma­zá­va­nia: v prí­pa­de mo­de­lu HDR-CX625 je to­tech­no­ló­gia Ba­lan­ced Op­ti­cal Stea­dyS­hot s 5-oso­vým re­ži­mom In­telli­gent Ac­ti­ve, za­tiaľ čo mo­del HDR-CX450 dis­po­nu­je tech­no­ló­giou Op­ti­cal Stea­dyS­hot s 5-oso­vým re­ži­mom In­telli­gent Ac­ti­ve.

Pre­nos­né ka­me­ry ty­pu Han­dy­cam umož­ňu­jú vy­so­ko­rý­chlos­tnév na­tá­ča­nie vi­dea vo for­má­te XAVC S pri dá­to­vom to­ku 50 Mb/s a na­vy­še dis­po­nu­jú fun­kciou auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia Fast In­telli­gent AF. Vďa­ka vý­kon­né­mu, 5.1-ka­ná­lo­vé­mu mik­ro­fó­nu ty­pu „surround" a fun­kcii My Voi­ce Can­ce­ling je na­vy­še za­ru­če­ná aj vy­so­ká kva­li­ta zvu­ko­vej sto­py.

Po­mo­cou bez­plat­nej po­čí­ta­čo­vej ap­li­ká­cie So­ny Play­Me­mo­ries Ho­me mô­že­te svo­je nah­ráv­ky nie­len trie­diť a up­ra­vo­vať, ale aj vy­tvá­rať va­še vlas­tné, vy­so­kok­va­lit­né ča­soz­ber­né fil­my vďa­ka fun­kcii Ti­me-lap­se Cap­tu­re. Vý­sled­kom bu­dú im­po­zan­tné a pô­so­bi­vé zá­be­ry v roz­lí­še­ní 4K v prí­pa­de mo­de­lu FDR-AX53, resp. v roz­lí­še­ní HD v prí­pa­de mo­de­lov HDR-CX625 a HDR-CX450.

Ži­vé pre­no­sy

Aby ste moh­li do di­ania za­po­jiť aj dru­hých, všet­ky no­vé mo­de­ly pre­nos­ných ka­mier Han­dy­cam dis­po­nu­jú fun­kciou Li­ve Strea­ming s vy­uži­tím server­a US­TREAMTM, a tak mô­že­te strea­mo­vať vi­deá vo vy­so­kom roz­lí­še­ní a so zvu­kom pria­mo z ka­me­ry cez bez­drô­to­vý prís­tu­po­vý bod. Tak­to si mô­že­te byť is­tí, že nik nez­meš­ká ani je­den dô­le­ži­tý mo­ment vo va­šom ži­vo­te bez oh­ľa­du na to, kde na ze­me­gu­li a ako ďa­le­ko sa prá­ve na­chá­dza.

Tak ako všet­ky mo­de­ly ka­mier So­ny Han­dy­cam, aj no­vé mo­de­ly v tej­to lí­nii dis­po­nu­jú za­bu­do­va­nou ap­li­ká­ciou na in­te­li­gen­tnú úp­ra­vu fil­mov Hig­hlight Mo­vie Ma­ker. Ten­to sof­tvér do­ká­že vy­brať kľú­čo­vé mo­men­ty z va­šich nah­rá­vok, ako napr. smiech či de­tail­né zá­be­ry, a nás­led­ne ich us­po­ria­da do krát­kych kli­pov bez to­ho, aby ste mu­se­li po na­to­če­ní vi­dea čo­koľ­vek up­ra­vo­vať. Vý­sled­ný vi­deok­lip mô­že­te eš­te spes­triť efek­tný­mi pre­chod­mi či hu­dob­ným po­za­dím a vo for­má­te MP4 ho po­tom mô­že­te zdie­ľať na so­ciál­nych sie­ťach.

No­vá pre­nos­ná ka­me­ra So­ny 4K Han­dy­cam bu­de v Euró­pe dos­tup­ná od po­lo­vi­ce mar­ca 2016 prib­liž­ne za ce­nu 1000 EUR. No­vé Full HD ka­me­ry bu­dú dos­tup­né od po­lo­vi­ce feb­ruára 2016: mo­del HDR-CX625 bu­de stáť prib­liž­ne 500 EUR a mo­del HDR-CX450 prib­liž­ne 350 EUR.

De­tail­né in­for­má­cie o no­vom mo­de­li FDR-AX53 náj­de­te tu, in­for­má­cie o mo­de­li HDR-CX625 náj­de­te tu a in­for­má­cie o mo­de­li HDR-CX450 tu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter