Objavte svet v High-Resolution Audio

Spo­loč­nosť So­ny dnes pred­sta­vi­la no­vé prí­ras­tky do svoj­ho por­tfó­lia High-Re­so­lu­tion Audio pro­duk­tov. Ide o no­vé mo­de­ly slú­chadiel h.ear™ a naj­men­ší High-Re­so­lu­tion Audio bez­drô­to­vý rep­ro­duk­tor na sve­te.

H.ear slú­chad­lá

Slú­chad­lá h.ear sú do­ko­na­lým dopl­nkom k Wal­kma­nu, hu­dob­né­mu MP3 preh­rá­va­ču, te­le­fó­nu ale­bo tab­le­tu a to naj­mä vďa­ka kom­bi­ná­cii di­zaj­nu, po­ho­dlia, prak­tic­ké­ho pou­ží­va­nia a úžas­né­ho High-Re­so­lu­tion Audio zvu­ku. No­vé mo­de­ly vy­uží­va­jú tech­no­ló­giu LDAC, kto­rá kó­du­je pre­nos dát v roz­lí­še­ní High-Re­so­lu­tion Audio. LDAC pod­po­ru­je nie­koľ­ko pre­no­so­vých rých­los­tí v zá­vis­los­ti na bez­drô­to­vom pros­tre­dí. Vďa­ka tej­to tech­no­ló­gii si mô­že­te uží­vať audio ob­sah vo zvu­ko­vej kva­li­te blí­žia­cej sa High Re­so­lu­tion Audio, a to naj­mä kvô­li pre­no­so­vej rých­los­ti 990 kbit/s (prib­liž­ne trik­rát viac pre­ne­se­ných audio dát ako pri Blue­tooth pre­no­se). Slú­chad­lá So­ny h.ear sú cha­rak­te­ris­tic­ké naj­mä vý­raz­ný­mi far­ba­mi. No­vé mo­de­ly sú dos­tup­né v pia­tich rôz­nych pre­ve­de­niach: v mod­rej (Vi­ri­dian Blue), čer­ve­nej (Cin­na­bar Red), čier­nej (Char­coal Black), žl­tej (Li­me Yellow) a fia­lo­vej (Bor­deaux Pink). Jed­no­fa­reb­né pre­ve­de­nie pod­čiar­ku­je mi­ni­ma­lis­tic­ký di­zajn, kto­rý sa bu­de ho­diť pres­ne k váš­mu štý­lu.

h_ear.jpg

H.ear go - bez­drô­to­vý pre­nos­ný Hi-Res rep­ro­duk­tor

So­ny pred­sta­vi­lo aj naj­men­ší bez­drô­to­vý rep­ro­duk­tor na sve­te, s kto­rým si mô­že­te uží­vať do­ko­na­lý High-Re­so­lu­tion Audio zvuk nech ste kde­koľ­vek. H.ear go hrá sku­toč­ne nah­las, a to hlav­ne vďa­ka 35 mm high-re­so­lu­tion me­ni­čom. Ľavý a pra­vý ka­nál v rep­ro­duk­to­ro­vých ko­mo­rách dopĺňa­jú duál­ne pa­sív­ne žia­ri­če, kto­ré predl­žu­jú od­oz­vu v niž­ších čas­tiach spek­tra. Aj na­priek kom­pak­tným roz­me­rom si uži­je­te pr­vo­tried­ny zvuk s vý­raz­ný­mi bas­mi vďa­ka tech­no­ló­gii EXTRA BASS.

Slú­chad­lá ma­jú tak­tiež za­bu­do­va­nú pod­po­ru Goog­le CastTM a Spo­ti­fy Con­nect. S ap­li­ká­cia­mi ako Dee­zer ale­bo Goog­le Play Mu­sic mô­že­te preh­rá­vať hud­bu z váš­ho mo­bi­lu či po­čí­ta­ča rých­lo a po­hodl­ne.

Na rep­ro­duk­to­ry h.ear go sa mô­že­te spo­ľah­núť vždy a vša­de. Viac ako dvad­sať ho­di­no­vá vý­drž ba­té­rie, tech­no­ló­gia Blue­tooth a NFC, ale aj kla­sic­ké pri­po­je­nie cez USB ká­bel či Audio In vstup. V do­má­com pros­tre­dí jed­no­du­cho za­po­jí­te h.ear go do Mul­ti-room zos­ta­vy ale­bo pos­lú­ži ako sa­mos­tat­ný rep­ro­duk­tor. Mul­ti-room po­nú­ka ši­ro­kú šká­lu mož­nos­ti po­čú­va­nia hud­by napr. pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie Son­gPal. Je mož­né tiež pri­po­jiť dva rep­ro­duk­to­ry a vy­tvo­riť bez­drô­to­vú ste­reo zos­ta­vu ale­bo pri­po­jiť h.ear go k ďal­ším rep­ro­duk­to­rom a do­dať do­má­ce­mu ki­nu ne­ča­ka­ný pries­to­ro­vý zvuk.

prenosny reprak.jpg

H.ear on Wire­less NC - Blue­tooth slú­chad­lá s pod­po­rou Di­gi­tal Noi­se Can­celling

Tech­no­ló­gia Di­gi­tal Noi­se Can­celling do­ko­na­le pot­lá­ča oko­li­té ru­chy, tak­že sa mô­že­te sús­tre­diť len na va­šu ob­ľú­be­nú hud­bu. Tech­no­ló­gia neus­tá­le ana­ly­zu­je zvu­ky v oko­lí a pris­pô­so­bu­je to­mu vý­ber naj­efek­tív­nej­šej me­tó­dy tl­me­nia hlu­ku v da­nom pros­tre­dí. Aj so za­pnu­tým pri­po­je­ním Blue­tooth a ak­ti­vo­va­ným pot­la­če­ním hlu­ku vy­dr­ží ba­té­ria až 20 ho­dín. Slú­chad­lá po­hodl­ne sad­nú na uši a ob­klo­pia vás čis­tým High-Re­so­lu­tion Audio zvu­kom s pre­cíz­ne vy­kres­le­ný­mi bas­mi a jas­ný­mi vý­ška­mi, o kto­ré sa sta­rá 40 mm HD me­nič. Kva­li­tu zvu­ku eš­te vy­lep­šu­je ti­tá­no­vá povr­cho­vá úp­ra­va mem­brán, kto­rá pot­la­ču­je vib­rá­cie a rep­ro­du­ku­je fan­tas­tic­ký zvuk s vy­so­kou li­nea­ri­tou. Špe­ciál­ne konštruo­va­né náuš­ní­ky pri­ná­ša­jú eš­te viac kom­for­tu a sú zá­ru­kou, že va­ša hud­ba ne­bu­de ru­šiť ni­ko­ho v oko­lí.

sluchadla s podporou canceling.jpg

H.ear in Wire­less - „štup­ľo­vé" Blue­tooth slú­chad­la „za krk"

Tie­to slú­chad­la sú ur­če­né pre kaž­do­den­né po­čú­va­nie. H.ear in Wire­less pri­ná­ša­jú prak­tic­kú konštruk­ciu, kto­rá po­hodl­ne a dis­krét­ne se­dí za kr­kom.Na­saď­te si kom­for­tné „štup­ľo­vé" slú­chad­lá a pri­poj­te sa bez­drô­to­vo k váš­mu smar­tfó­nu ale­bo MP3 preh­rá­va­ču. Ča­ká vás im­po­zant­ný zvuk s do­ko­na­le vy­vá­že­ný­mi vo­kál­mi. Slú­chad­lá h.ear in Wire­les­sma­jú kom­pak­tné 9 mm me­ni­če s vy­so­kou cit­li­vos­ťou. Mo­del h.ear in Wire­less po­nú­ka tiež za­bu­do­va­ný mik­ro­fón a pod­po­ru HD pre­no­su hla­su po­čas hands-free te­le­fo­no­va­nia so smar­tfó­nom.Dô­my­sel­ným de­tai­lom je vstup pre ko­nek­tor ty­pu mi­ni­jack pre pri­po­je­nie te­le­fó­nu ale­bo MP3 preh­rá­va­ča, s kto­rým mô­že­te pok­ra­čo­vať v po­čú­va­ní hud­by, aj keď sa vám vy­bi­je ba­té­ria.

stuple.jpg

No­vé mo­de­ly slú­chadiel h.ear a bez­drô­to­vý rep­ro­duk­tor h.ear go od So­ny bu­dú dos­tup­né od ap­rí­la 2016 za MOC: €300 (h.ear on Wire­less NC), €180 (h.ear in Wire­less) a €250 (h.ear go).

Pod­rob­né špe­ci­fi­ká­cie tu: h.ear go, h.ear on Wire­less NC, h.ear in Wire­less.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter