Sony prináša mohutné bicie a basy

Spo­loč­nosť So­ny ozná­mi­la no­vé prí­ras­tky do por­tfó­lia zvu­ko­vých za­ria­de­ní orien­to­va­ných pre fa­nú­ši­kov vý­raz­ných a hl­bo­kých ba­so­vých li­niek. Roz­ší­re­nie exis­tu­jú­ce­ho ra­du EXTRA BASS pri­ná­ša no­vé bez­drô­to­vé slú­chad­lá, spo­lu s pre­nos­ný­mi rep­ro­duk­tor­mi a vy­so­ko vý­kon­ným do­má­cim audio sys­té­mom, pre mi­lov­ní­kov ta­neč­nej hud­by a pra­vé­ho klu­bo­vé­ho zvu­ku.

GTK-XB7

Mo­hut­ný zvuk v ele­gan­tnom te­le s dvo­mi veľ­ký­mi 16 cm subwoofer­mi bez ne­žia­dú­ce­ho skres­le­nia. To je XB7, kto­rý pre­me­ní nud­ný ve­čer na klu­bo­vý zá­ži­tok. Vý­ni­moč­ná tech­no­ló­gia EXTRA BASS od So­ny vy­uží­va fun­kciu DSP, kto­rá do­ko­na­le tran­sfor­mu­je frek­ven­cie na zá­kla­de pou­ži­té­ho zdro­ja hud­by a pri­ná­ša tak eš­te lep­šiu a ver­nej­šiu kva­li­tu zvu­ko­vej nah­ráv­ky. Hud­ba znie eš­te o nie­čo sil­nej­šie s du­ni­vý­mi, extra hl­bo­ký­mi ba­so­vý­mi lin­ka­mi, kto­ré de­fi­nu­jú dneš­nú ta­neč­nú kul­tú­ru a jej pul­zu­jú­ci elek­tro­nic­ký zvuk.

Vzru­šu­jú­ce nas­ta­vi­teľ­né, viac­fa­reb­né os­vet­le­nie, kto­ré sa sa­mos­tat­ne syn­chro­ni­zu­je k prá­ve hra­nej sklad­be, pri­ná­ša pra­vú fes­ti­va­lo­vú at­mos­fé­ru pria­mo do va­šej iz­by. Nech je po va­šom - vďa­ka Mul­ti Layout je XB7 mož­né pos­ta­viť ale­bo po­lo­žiť na stra­nu a stá­le si uží­vať bez­chyb­ný ste­reo zvuk. Po­mo­cou fun­kcie Spea­ker Add pri­po­jí­te jed­no­du­cho ďal­šiu XB7 cez Blue­tooth a zná­so­bí­te úder­nú si­lu zvu­ku.

Oh­ro­mu­jú­ci zvuk, žiad­ne káb­le: už len je­den do­tyk vás de­lí od po­čú­va­nia ob­ľú­be­ných skla­dieb cez Blue­tooth ale­bo NFC z tab­le­tu ale­bo smar­tfó­nu. Na za­ria­de­ní náj­de­te aj USB port pre na­bí­ja­nie ale­bo pri­po­je­nia MP3 preh­rá­va­ča či iné­ho úlo­žis­ka.

SRS-XB3 / SRS-XB2

S no­vý­mi pre­nos­ný­mi rep­ro­duk­tor­mi SRS-XB3 a SRS-XB2 s fun­kciou EXTRA BASS oži­ví­te kaž­dú pár­ty. Je až neu­ve­ri­teľ­né, koľ­ko tech­no­ló­gií sa zmes­ti­lo do kom­pak­tné­ho te­la XB3. Zá­klad tvo­rí 48 mm rep­ro­duk­tor s pl­ným zvu­ko­vým roz­sa­hom. Je­di­neč­ná tech­no­ló­gia So­ny DSP dy­na­mic­ky pris­pô­so­bu­je kom­pre­siu frek­ven­cie hu­dob­né­ho zdro­ja a dva pa­sív­ne žia­ri­če za­se vy­lep­šia ba­so­vý roz­sah.

Rep­ro­duk­tor vá­ži len 930 gra­mov, je dos­ta­toč­ne ma­lý na pre­ná­ša­nie, no dos­ta­toč­ne vý­kon­ný s vý­dr­žou až 24 ho­dín na jed­no na­bi­tie. Men­ší brat SRS-XB2 kla­me te­lom. Aj na­priek to­mu, že sa po­hodl­ne zmes­tí do dla­ne a vá­ži len 480 gra­mov, prek­va­pí vás 42 mm rep­ro­duk­to­rom, kto­ré­ho sil­né mag­ne­ty pri­ná­ša­jú hut­né ba­sy a čis­tý zvuk. XB2 tiež vy­uží­va tech­no­ló­giu DSP od So­ny a pa­sív­ne žia­ri­če za­bez­pe­ču­jú sil­né ba­so­vé lin­ky, pri kto­rých neu­ve­rí­te, že vy­chá­dza­jú z tak ma­lej konštruk­cie. Štvor­ho­di­no­vé na­bi­tie ba­té­rie umož­ní XB2 až 12 ho­dín bez­drô­to­vé­ho pou­ží­va­nia.

Oba bez­drô­to­vé rep­ro­duk­to­ry ma­jú via­ce­ro vy­uži­tí. XB3 je pár­ty cha­me­león - po­lož­te ho ho­ri­zon­tál­ne ale­bo ver­ti­kál­ne pod­ľa pot­re­by a uží­vaj­te si ni­čím ne­ru­še­ný hu­dob­ný zá­ži­tok. Oba rep­ro­duk­to­ry dis­po­nu­jú fun­kciou „Spea­ker Add", kto­rá umož­ňu­je spá­ro­va­nie ďal­šie­ho rep­ro­duk­to­ra. Net­re­ba sa báť ani vo­dy, pre­to­že obe za­ria­de­nia sú vo­de od­ol­né. Pá­ro­va­nie cez Blue­tooth a NFC je sa­moz­rej­mos­ťou.

MDR-XB650BT

MDR-XB650BT sú kom­pak­tné Blue­tooth® slú­chad­la z ra­du EXTRA BASS vý­rob­kov od So­ny. S veľ­kos­ťou rep­ro­duk­to­ra 30 mm, kto­rá je v tej­to ka­te­gó­rii skôr ra­ri­tou, konštruk­ciou pre lep­šie ba­sy a fun­kciou EXTRA BASS, sú tie­to slú­chad­lá schop­né vy­kres­liť realis­tic­ké tó­ny skla­dieb a ver­ne rep­ro­du­ko­vať ba­so­vé lin­ky.

Blue­tooth® pri­po­je­nie na je­den do­tyk a pá­ro­va­nie po­mo­cou tech­no­ló­gie NFC je opäť sa­moz­rej­mos­ťou. Kom­pa­ti­bi­li­ta s AAC a aptX® Blue­tooth® kó­dek­mi, za­bez­pe­ču­je pré­mio­vú kva­li­tu zvu­ku aj bez káb­lov. Slú­chad­lá bo­li špe­ci­fic­ky navr­hnu­té tak, aby vy­lep­ši­li pô­ži­tok z hl­bo­kých a du­ni­vých ba­sov. Pris­pô­so­bi­vosť a textú­ra konštruk­cie za­ru­ču­je maximál­ne po­ho­dlie pri po­čú­va­ní. Slú­chad­la sú na­vy­še po­lo­ho­va­teľ­né a skla­da­teľ­né pre ľah­ké pre­ná­ša­nie. Slú­chad­lá fun­gu­jú na jed­no na­bi­tie až 30 ho­dín.

No­vý rad pro­duk­tov EXTRA BASS bu­de dos­tup­ný od ap­rí­la 2016 z MOC: €350 (GTK-XB7), €170 (SRS-XB3), €120 (SRS-XB2) a €130 (MDR-XB650BT).

Pod­rob­né špe­ci­fi­ká­cie tu: GTK-XB7, SRS-XB3, SRS-XB2, MDR-XB650BT.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter