Sony predstavuje špičkový Blu-ray prehrávač audio a video nahrávok vo vysokom rozlíšení

So­ny dnes pl­ní svoj sľub pri­ná­šať spot­re­bi­te­ľom luxus­né zá­žit­ky vo sfé­re do­má­cej zá­ba­vy, pre­to­že pred­sta­vu­je dva špič­ko­vé prí­ras­tky do svo­jej ro­di­ny Blu-ray preh­rá­va­čov, kto­ré v se­be spá­ja­jú do­ko­na­lú kva­li­tu ob­ra­zu a skve­lý zvuk.

UHP-H1: Špič­ko­vý preh­rá­vač audio a vi­deo nah­rá­vok vo vy­so­kom roz­lí­še­ní

Úžas­nou ob­ra­zo­vou kva­li­tou fil­mov na Blu-ray dis­koch to v prí­pa­de úpl­ne no­vé­ho preh­rá­va­ča UHP-H1 len za­čí­na. Pr­vý špič­ko­vý preh­rá­vač audio a vi­deo nah­rá­vok vo vy­so­kom roz­lí­še­ní od So­ny kla­die do pop­re­dia pre­dov­šet­kým kva­li­tu zvu­ku, pre­to­že je navr­hnu­tý v du­chu fi­lo­zo­fie, kto­rá spá­ja ten naj­lep­ší zá­ži­tok z ob­ra­zu s tým naj­lep­ším zá­žit­kom vo zvu­ko­vej ro­vi­ne.

unspecified.jpg

Mo­del UHP-H1 pri­ná­ša kva­li­tu rep­ro­duk­cie zvu­ku na úrov­ni, kto­rú si vy­chut­ná kaž­dý mi­lov­ník hud­by, či už ide o preh­rá­va­nie z dis­ku, do­má­cej sie­te ale­bo z inter­ne­to­vých slu­žieb, kto­ré strea­mu­jú hud­bu on­li­ne. Mô­že­te ho pou­ží­vať sa­mos­tat­ne ale­bo ho mô­že­te za­po­jiť do va­šej do­má­cej bez­drô­to­vej sie­te po­mo­cou tech­no­ló­gie Mul­ti-Room - jed­no­du­cho doň vlo­ží­te cé­deč­ko, su­per audio cé­deč­ko ale­bo Blu-ray disk, prí­pad­ne k ne­mu pri­po­jí­te USB kľúč so zvu­ko­vý­mi nah­ráv­ka­mi vo vy­so­kom roz­lí­še­ní ale­bo vy­uži­je­te jed­nu zo za­bu­do­va­ných ap­li­ká­cií, aký­mi sú Spo­ti­fy či Dee­zer. Nech už bu­de­te po­čú­vať čo­koľ­vek, zvuk bu­de vďa­ka čis­to­te, kto­rú pri­ná­ša zá­znam vo vy­so­kom roz­lí­še­ní, pô­so­biť neu­ve­ri­teľ­ne pries­to­ro­vo a ži­vo, a na­vy­še si ho mô­že­te vy­chut­nať pros­tred­níc­tvom bez­drô­to­vých rep­ro­duk­to­rov na akom­koľ­vek mies­te váš­ho do­mo­va.

Za vý­ni­moč­nou kva­li­tou zvu­ku a ob­ra­zu preh­rá­va­ča So­ny UHP-H1 je v pr­vom ra­de neo­by­čaj­ne pev­né ša­si „Fra­me and Beam", kto­ré mi­ni­ma­li­zu­je me­cha­nic­ké vib­rá­cie. K dis­po­zí­cii je sa­moz­rej­me aj ce­lý rad audio ko­de­kov, vďa­ka kto­rým si mô­že­te vy­chut­nať do­ko­na­lú čis­to­tu zvu­ku vo vy­so­kom roz­lí­še­ní v kva­li­te až do 192 kHz/24 bi­tov a vo for­má­te DSD s dvoj­ná­sob­nou sam­plo­va­cou frek­ven­ciou (5,6 MHz). Dvoj­ka­ná­lo­vý ana­ló­go­vý audio vý­stup pre váš zo­sil­ňo­vač, do­má­ce ki­no ale­bo soun­dbar je za­lo­že­ný na extrém­ne pre­cíz­nom, 32-bi­to­vom, 768 ki­lo­her­zo­vom kon­ver­to­re di­gi­tál­ne­ho sig­ná­lu na ana­ló­go­vý, kto­rý je zá­ru­kou neu­ve­ri­teľ­ne čis­tej a pri­ro­dze­nej kva­li­ty zvu­ku.

Väč­ši­na Blu-ray preh­rá­va­čov po­sie­la do te­le­ví­zo­ra zvuk aj ob­raz cez je­den a ten is­tý HDMI vý­stup. Preh­rá­vač UHP-H1 však do­ká­že tie­to sig­ná­ly od se­ba od­de­liť a pres­me­ro­vať ich do dvoch od­liš­ných HDMI vý­stu­pov, čím zni­žu­je elek­tric­ký šum a za­is­ťu­je zvu­ko­vú kva­li­tu bez akých­koľ­vek kom­pro­mi­sov. Na­vy­še má aj fun­kciu „Audio Di­rect", po­mo­cou kto­rej do­ká­že stl­miť vý­stup­ný vi­deo­sig­nál a vy­pnúť pred­ný dis­plej, vý­sled­kom čo­ho je maximál­ne čis­tý zvuk.

Vďa­ka za­bu­do­va­nej tech­no­ló­gii Blue­tooth® si na­sa­dí­te bez­drô­to­vé slú­chad­lá a mô­že­te si v súk­ro­mí vy­chut­ná­vať fil­mo­vé soundtrac­ky, hud­bu z dis­ku ale­bo strea­mo­va­né zvu­ko­vé zá­zna­my. Tech­no­ló­gia LDAC od So­ny na­vy­še stroj­ná­so­bu­je dá­to­vý tok, kto­rý sa pre­ná­ša pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie Blue­tooth, a tak je bez­drô­to­vé po­čú­va­nie hud­by eš­te o čo­si de­tail­nej­šie a čis­tej­šie.

Tech­no­ló­gia DSEE HX™ do­ká­že pre­po­čí­tať sam­plo­va­ciu frek­ven­ciu a bi­to­vú hĺbku pô­vod­né­ho sú­bo­ru či už bu­de­te po­ze­rať fil­my, po­čú­vať svo­je ob­ľú­be­né cé­deč­ko ale­bo si bu­de­te vy­chut­ná­vať em­pét­roj­ky z pa­mä­ťo­vé­ho kľú­ča. Od­me­nou pre vás bu­de vy­ššia ver­nosť rep­ro­duk­cie a šir­ší dy­na­mic­ký roz­sah, kto­rý prib­lí­ži váš zá­ži­tok z po­čú­va­nia ku kva­li­te zvu­ku vo vy­so­kom roz­lí­še­ní.

Nech už bu­de­te po­čú­vať čo­koľ­vek, vďa­ka pod­po­re bez­drô­to­vej tech­no­ló­gie „Mul­ti-Room", kto­rú za­is­ťu­je Son­gPal Link™, mô­že­te rep­ro­du­ko­vať špič­ko­vý zvuk z preh­rá­va­ča UHP-H1 kde­koľ­vek v do­mác­nos­ti.

A ne­mys­li­te si, že pop­ri tom všet­kom preh­rá­vač za­bú­da na ob­raz. Blu-ray fil­my v pl­nom roz­lí­še­ní Full HD bu­dú eš­te lep­šie nie­len vďa­ka fun­kcii 4K 60p up­sca­lin­gu (vy­lep­še­nie roz­lí­še­nia), ale aj vďa­ka tech­no­ló­gii zlep­šo­va­nia ob­ra­zo­vej kva­li­ty Su­per­Bit­Map­ping, kto­ré vdých­nu va­šej cen­nej zbier­ke fil­mov na dis­koch no­vý ži­vot.

Blu-ray™ preh­rá­vač BDP-S6700 s pre­po­čí­ta­va­ním na roz­lí­še­nie 4K UHD

Preh­rá­vač BDP-S6700 je schop­ný fil­my na Blu-ray dis­koch pre­po­čí­tať na de­tail­né roz­lí­še­nie blí­žia­ce sa 4K UHD - je to však iba po­lo­vič­ka to­ho, čo do­ká­že! Po­dob­ne, ako je to v prí­pa­de preh­rá­va­ča audio a vi­deo nah­rá­vok vo vy­so­kom roz­lí­še­ní UHP-H1, aj tu ide o vý­kon­ný hub, vďa­ka kto­ré­mu si bu­de­te môcť vy­chut­nať ši­ro­kú pa­le­tu špič­ko­vých hu­dob­ných zá­žit­kov, a na­vy­še ho ľah­ko pri­po­jí­te k svo­jej zos­ta­ve po­mo­cou bez­drô­to­vej tech­no­ló­gie „Mul­ti-Room".

O dos­ta­tok hud­by ne­bu­de nik­dy nú­dza vďa­ka jed­no­du­ché­mu prís­tu­pu k strea­min­go­vým služ­bám, aký­mi sú Spo­ti­fy či Dee­zer. Tech­no­ló­gia Son­gPal Link za­sa ot­vá­ra ďal­šie mož­nos­ti zá­žit­ku z po­čú­va­nia po ce­lom do­me vďa­ka bez­drô­to­vé­mu pre­no­su sig­ná­lu na bá­ze „Mul­ti-Room". Za­bu­do­va­né tech­no­ló­gie Blue­tooth a LDAC za­is­tia, že ni­čím ne­ru­še­né po­čú­va­nie hud­by cez bez­drô­to­vé slú­chad­lá bu­de eš­te čis­tej­šie.

Špič­ko­vý preh­rá­vač audio a vi­deo nah­rá­vok vo vy­so­kom roz­lí­še­ní So­ny UHP-H1 bu­de v pre­da­ji od mar­ca 2016 za MOC: 400 eur a Blu-ray™ preh­rá­vač So­ny BDP-S6700 s pre­po­čí­ta­va­ním na roz­lí­še­nie 4K UHD za MOC: 160 eur. Špe­ci­fi­ká­cie k UHP-H1 náj­de­te TU a špe­ci­fi­ká­cie k BDP-S6700 náj­de­te TU.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter