Každý deň je dobrodružstvom s najnovšou Action Cam od Sony

Pre­ži svo­je kaž­do­den­né dob­rod­ruž­stvá napl­no s naj­nov­šou Ac­tion Cam HDR-AS50 od So­ny. Či už ces­tu­ješ, uží­vaš si vod­né špor­ty, bi­cyk­lu­ješ ale­bo sa len tak tú­laš, HDR-AS50 ti umož­ní za­chy­tiť všet­ky zá­žit­ky a oži­viť ich v oča­ru­jú­cich HD kva­li­te.

HDR-AS50 vy­uží­va 11.1 Mpx CMOS sen­zor s tech­no­ló­giou spät­né­ho os­vie­te­nia, kto­rý spo­lu s ZEISS Tes­sar šo­šov­ka­mi pri­ná­ša do­ko­na­lé HD roz­lí­še­nie. Ka­me­ra dis­po­nu­je pok­ro­či­lou fun­kciou Stea­dyS­hot, kto­rá je trik­rát vý­kon­nej­šia ako jej pred­chod­ca. Sta­bi­li­zač­ný sys­tém je efek­tív­ny hlav­ne pri níz­kom roz­sa­hu vib­rá­cii, kto­ré sa mô­že vy­skyt­núť naj­mä pri rá­diom ria­de­ných he­li­kop­té­rach ale­bo bez­pi­lot­ných lie­tad­lách.

S HDR-AS50 je te­raz mož­né nas­ta­viť správ­ny uhol poh­ľa­du v nas­ta­ve­niach „ang­le set­tings" a „zoom set­tings". Pou­ží­va­teľ si v dvoch kro­koch mô­že prep­núť me­dzi ši­ro­kým a úz­kym uh­lom poh­ľa­du, tak­že kaž­dá scé­na bu­de mať do­ko­na­lý ob­raz bez ne­žia­dú­ce­ho skres­le­nia. HDR-AS50 tak­tiež pri­ná­ša vy­lep­še­né ply­nu­lé troj­ná­sob­né prib­lí­že­nie (zoom).

Te­lo ka­me­ry HDR-AS50 je vy­lep­še­né s dô­ra­zom na er­go­nó­miu pou­ží­va­nia. Ac­tion Cam tiež pri­chá­dza s no­vým vy­lep­še­ným pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním, do­vo­ľu­jú­cim in­tui­tív­ne pou­ží­va­nie pros­tred­níc­tvom ikon a tla­či­diel pre rých­le zme­ny nas­ta­ve­ní v si­tuáciách, pri kto­rých roz­ho­du­je čas. Pou­ží­va­te­lia mô­žu ov­lá­dať Ac­tion Cam pou­ži­tím smar­tfó­nov a tab­le­tov ale­bo ka­me­ru za­pí­nať a vy­pí­nať pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie Play­Me­mo­ries Mo­bi­le app.

Ka­me­ra sa pý­ši za­dným usb por­tom vďa­ka kto­ré­mu je mož­né pri­po­jiť ká­bel aj po­čas na­tá­ča­nia. No­vá Ac­tion Cam preš­la vý­raz­ný­mi zme­na­mi aj na zá­kla­de spät­nej väz­by od zá­kaz­ní­kov či pro­fe­sio­nál­nych at­lé­tov. Lep­šie nas­ta­ve­nia zvu­ku, tri sve­tel­né di­ódy na hor­nej čas­ti ka­me­ry, vpre­du aj vza­du, to všet­ko uľah­ču­je pou­ží­va­nie ak­čnej ka­me­ry a vy už nes­tra­tí­te preh­ľad o sta­ve nah­rá­va­nia ani po­čas no­se­nia na pril­be či ria­did­lách. No­vá Ac­tion Cam umož­ňu­je vy­tvá­ra­nie tzv. ča­soz­ber­ných vi­deí ale­bo Ti­me-lap­se. Z fo­tog­ra­fií veľ­kos­ti 8MPx jed­no­du­cho vy­tvo­rí­te HD vi­deo pros­tred­níc­tvom Ac­tion Cam Mo­vie Crea­tor software ale­bo Full HD vi­deo pou­ži­tím Ac­tion Cam App ap­li­ká­cie.

HDR-AS50 vy­uží­va 50Mbps bit-ra­te a XAVC S for­mát. Je pre­to schop­ná za­chy­tiť kom­plexné si­tuácie ako ská­ka­nie do vo­dy ale­bo veľ­ké da­vy ľu­dí v úžas­ných de­tai­loch. Vsta­va­ná fun­kcia Hig­hlight Mo­vie ma­ker te­raz za­hŕňa aj roz­li­šo­va­nie tvá­re. Ka­me­ra má za­bu­do­va­ný vy­so­ko-kva­lit­ný ste­reo mik­ro­fón, kto­rý po­mô­že za­chy­tiť zvu­ky mor­ských vĺn ale­bo det­ský smiech.

HDR-AS50 pri­chá­dza s množ­stvom dopl­nkov. Po­tá­pa­či a plav­ci si prí­du na svo­je s fun­kciou „un­derwater hou­sing", vďa­ka čo­mu mô­že­te ka­me­ru po­no­riť až do hĺbky 60m. Obal chrá­ni ka­me­ru pred poš­ko­de­ním pra­chom, ot­ras­mi a vo­dou. Po­mo­cou ten­kých šo­šo­viek do­ká­že za­chy­tiť neu­ve­ri­teľ­ne jas­né zá­be­ry pod vo­dou. Prí­dav­né za­ria­de­nie Cap Clip (AKA-CAP1) je per­fek­tné pri ces­to­va­ní, či ry­bač­ke.

Ak­čná ka­me­ra HDR-AS50 bu­de v Euró­pe dos­tup­ná v po­lo­vi­ci feb­ruára za MOC: 220 eur.

Cel­ko­vé tech­nic­ké pa­ra­met­re pro­duk­tu HDR-AS50 náj­de­te TU.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter