ČR: NETGEAR získal štyri prestížne ocenenie na veľtrhu CES 2016

Kromě oceněných pro­duktů NET­GEAR na CE­Su 2016 před­sta­vu­je ta­ké tech­no­lo­gic­ké ino­va­ce pro rou­te­ry Nig­hthawk a powerli­ne za­říze­ní.

Spo­leč­nost NET­GEAR, Inc. (NAS­DAQGM: NTGR), glo­bál­ní do­da­va­tel ino­va­tiv­ních sí­ťo­vých pro­duktů pro kon­co­vé uži­va­te­le, fir­my a pos­ky­to­va­te­le slu­žeb, před­sta­vu­je ten­to tý­den na ve­letr­hu Inter­na­tio­nal Con­su­mer Elec­tro­nics Show (CES) své no­vin­ky pro rok 2016. Uži­va­te­lé se mo­hou těšit předev­ším na no­vé Wi-Fi rou­te­ry a exten­de­ry řady Nig­hthawk, bez­peč­nos­tní doh­le­do­vý sys­tém Arlo Smart Ho­me, powerli­ne adap­té­ry, vy­so­ko­ry­chlos­tní ka­be­lo­vé mo­de­my či dal­ší da­to­vá úlo­žiště Rea­dy­NAS.

Tech­no­lo­gic­kou i de­sig­no­vou vy­spělost pro­duktů NET­GEAR potvr­zu­jí hned čtyři ocenění CES 2016 In­no­va­tion Awards uděle­ná pro­duktům: Nig­hthawk X8 AC­5300 Smart Wi-Fi Rou­ter (R8500), Nig­hthawk X4S AC2600 Smart WiFi Rou­ter (R7800), Nig­hthawk AC1900 WiFi Cab­le Mo­dem Rou­ter (C7000) a CM600 High Speed Cab­le Mo­dem. Pres­tiž­ní ocenění udělu­je aso­cia­ce Con­su­mer Tech­no­lo­gy As­so­cia­tion (CTA), kte­rá ve­letrh pořádá. U pro­duktů NET­GEAR pou­ká­za­la zej­mé­na na je­jich tech­nic­kou vý­ji­meč­nost, de­sign a ino­va­ce.

„V le­toš­ním ro­ce os­la­ví­me 20. vý­ro­čí za­lo­že­ní spo­leč­nos­ti NET­GEAR. Rá­di by­chom pro­to dos­tá­li svým zá­vazkům a sta­li se pr­vní­mi do­da­va­te­li sí­ťo­vých tech­no­lo­gií, kteří přine­sou uži­va­telům vy­so­ce kva­lit­ní da­to­vé pro­po­je­ní ce­lé je­jich do­mác­nos­ti," uvedl Pat­rik Lo, za­kla­da­tel a CEO spo­leč­nos­ti NET­GEAR. „Ať už se jed­ná o Wi-Fi, powerli­ne, et­her­ne­to­vá, DSL či LTE za­říze­ní, neus­tá­le se sna­ží­me spo­jo­vat a kom­bi­no­vat nej­vý­konnější a nej­mo­dernější sí­ťo­vé tech­no­lo­gie a vy­tvářet tak ino­va­tiv­ní uni­ver­zál­ní pro­duk­ty, kte­ré bu­dou vy­ho­vo­vat potřebám všech uži­va­telů."

No­vé rou­te­ry a exten­de­ry řady Nig­hthawk

Kva­li­tu pro­duktů řady Nig­hthawk potvr­zu­je řada ocenění, kte­ré ja­ko no­vin­ky na ve­letr­hu CES zís­ka­ly v mi­nu­los­ti. Le­tos by­ly po­ro­tou oceně­ny dva rou­te­ry. Ul­ti­mát­ní Nig­hthawk X8 AC­5300 Smart Wi-Fi Rou­ter (R8500) přiná­ší oh­ro­mu­jí­cí vý­kon v kom­bi­na­ci s re­kor­dní rych­los­tí Wi-Fi sítě do­sa­hu­jí­cí až 5,3 Gb/s* (1 000 Mb/s + 2 166 Mb/s + 2 166 Mb/s). Spo­lečně s tech­no­lo­gií Wave 2 Wi-Fi za­hr­nu­jí­cí vy­sí­lá­ní ve třech frek­ven­čních pás­mech, čtyřstrea­mo­vý da­to­vý tok (quad-stream) a MU-MI­MO na­bí­zí ne­jen maximál­ní vý­kon, ale ta­ké špič­ko­vé pok­ry­tí ce­lé do­mác­nos­ti. Před­pok­lá­da­ná pro­dej­ní ce­na to­ho­to pro­duk­tu či­ní 370 eur.

NETGEAR R8500.jpg

Dru­hým oceněným rou­te­rem se stal Nig­hthawk X4S AC2600 Smart Wi-Fi Rou­ter (R7800) vy­uží­va­jí­cí dvou­pás­mo­vou Wi-Fi síť, šířku pás­ma 160MHz či tech­no­lo­gii Wave 2 Wi-Fi s čtyřstrea­mo­vým da­to­vým to­kem a MU-MI­MO. Rou­ter Nig­hthawk X4S před­sta­vu­je ideál­ní řeše­ní pro 4K HD strea­mo­vá­ní mul­ti­mé­dií a hra­ní her. Je­ho dvou­jád­ro­vý pro­ce­sor o vý­ko­nu 1,7 GHz na­bí­zí uži­va­telům extrém­ní rych­lost Wi-Fi připo­je­ní 802.11ac do­sa­hu­jí­cí rych­los­ti až 2,53 Gb/s* (800 Mb/s + 1 733 Mb/s), čímž maxima­li­zu­je sta­bi­li­tu i rych­lost da­to­vých přenosů do ví­ce mo­bil­ních za­říze­ní sou­časně. Před­pok­lá­da­ná pro­dej­ní ce­na pro­duk­tu či­ní 260 eur.

NETGEAR R7800.jpg

Dal­ší no­vin­kou je NET­GEAR Nig­hthawk X4 AC2200 Wi-Fi Ran­ge Exten­der (EX7300) - pr­vní AC2200 exten­der s tech­no­lo­gií MU-MI­MO umož­ňu­jí­cí mon­táž na stěnu. Nig­hthawk X4 maxima­li­zu­je do­sah stá­va­jí­cí­ho Wi-Fi připo­je­ní až na plo­chu 930 m2, čímž uži­va­telům umož­ňu­je ne­jen plně si vy­chut­nat vy­so­ce kva­lit­ní strea­mo­vá­ní a hra­ní her po ce­lém domě, ale sou­časně strea­mo­vat da­ta v HD kva­litě do více­ra za­říze­ní, a to rych­los­tí svět­la do­sa­hu­jí­cí až 2,2 Gb/s* (450 Mb/s + 1 733 Mb/s).

Nig­hthawk X4 bu­de na trh uve­den sou­časně s exten­de­rem NET­GEAR AC1900 Wi-Fi Ran­ge Exten­der (EX6400), kte­rý na ve­letr­hu CES 2016 rovněž zís­kal ocenění CES 2016 In­no­va­tion Awards. Mo­del EX6400 svým uži­va­telům na­bí­zí ob­dob­né fun­kce zlep­šu­jí­cí vý­kon a do­sah připo­je­ných mo­bil­ních za­říze­ní, ja­ko je to­mu v případě Nig­hthawk X4 - ov­šem v rám­ci niž­ší rych­los­ti i ce­ny. Před­pok­lá­da­ná ce­na exten­de­ru Nig­hthawk X4 či­ní 170 eur, resp. v případě exten­de­ru EX6400 130 eur.

NETGEAR EX6400.jpg

No­vin­ky řady PowerLi­ne

Až dvoj­ná­sobně vy­šší rych­lost přeno­su dat op­ro­ti před­cho­zí ge­ne­ra­ci powerli­ne pro­duktů (500 Mb/s) na­bí­zí no­vý NET­GEAR PowerLi­ne Wi-Fi 1.000 Adap­ter Kit (PLW1000). Ta­to sa­da powerli­ne adap­térů vy­uží­vá gi­ga­bi­to­vé sí­ťo­vé roz­hra­ní kom­pa­ti­bil­ní s nor­mou Ho­meP­lug AV2 a šíří da­ta v rám­ci elek­tric­kých zá­su­vek do­mác­nos­ti a plug-and-play inter­ne­to­vé­ho připo­je­ní, a to i v mís­tech s vel­mi špat­ným pok­ry­tím. Mo­del PLW1000 vy­tváří v ja­ké­ko­li mís­tnos­ti dal­ší Wi-Fi hot­spot, čímž od­stra­ní sla­bé sig­ná­ly ne­bo mr­tvé zó­ny a pos­kyt­ne mo­bil­ním za­říze­ním su­perrych­lé 802.11ac Wi-Fi připo­je­ní. Do­po­ru­če­ná ce­na pro­duk­tu či­ní 110 eur.

Dal­ší no­vin­kou je Powerli­ne Adap­ter Kit 1.000 (PL1000), kte­rý umož­ňu­je pou­ží­vat stá­va­jí­cí elek­tric­ké ve­de­ní v domě a roz­šířit tak do­sah ka­be­lo­vé­ho připo­je­ní k inter­ne­tu gi­ga­bi­to­vou rych­los­tí. Snad­no tak lze připo­jit do et­her­ne­to­vé sítě po elek­tric­kých ob­vo­dech napřík­lad do­má­cí ki­na, her­ní kon­zo­le, po­čí­ta­če ne­bo pr­vky pro za­bez­pe­če­ní do­mác­nos­ti. Před­pok­lá­da­ná pro­dej­ní ce­na by nemě­la přesáh­nout 75 eur.

Ka­be­lo­vá za­říze­ní

Spo­leč­nost NET­GEAR pre­zen­tu­je na ve­letr­hu CES ta­ké ino­va­tiv­ní pro­duk­ty z ka­te­go­rie ka­be­lo­vých za­říze­ní. Patří me­zi ně napřík­lad mo­dem CM600 High Speed Cab­le Mo­dem s 24×8 ka­ná­lo­vým pro­po­je­ním pod­po­ru­jí­cí nej­ry­chlej­ší inter­ne­to­vé ka­be­lo­vé sta­ho­vá­ní při neuvěřitel­né rych­los­ti až 960 Mb/s.** Ten­to pro­dukt si vy­slou­žil ocenění CES 2016 In­no­va­tion Awards. Dal­ší před­sta­ve­nou no­vin­kou je mo­dem rou­ter Nig­hthawk AC1900 Wi-Fi Cab­le Mo­dem Rou­ter (C7000) kom­bi­nu­jí­cí 24×8 ka­ná­lo­vé pro­po­je­ní s Wi-Fi do­sa­hu­jí­cí rych­los­ti až 1,9 Gb/s* (600 Mb/s + 1 300 Mb/s). Před­pok­lá­da­ná pro­dej­ní ce­na mo­de­lu CM600 či­ní 130 eur, Nig­hthawk C7000 pak bu­de mož­né kou­pit přib­ližně za 260 eur.

NETGEAR CM600.jpg

Dal­ší in­for­ma­ce o no­vých pro­duk­tech NET­GEAR pre­zen­to­va­ných na ve­letr­hu CES 2016 si může­te přečíst zde (EN) ne­bo nav­ští­vit showroom spo­leč­nos­ti NET­GEAR v ho­te­lu Marriott Las Ve­gas.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter