ČR: Acer u notebooku 2 v 1 Aspire Switch 12 S skĺbil moderné technológie a prvotriedny dizajn

Spo­leč­nost Acer dnes před­sta­vi­la svůj nej­pok­ro­či­lej­ší a nej­lep­ší mo­del ze svých oce­ňo­va­ných no­te­booků 2 v 1 As­pi­re Switch - As­pi­re Switch 12 S (SW7-272). Kom­bi­nu­je mo­der­ní de­sign s nej­novější­mi tech­no­lo­gie­mi, me­zi kte­ré patří no­vá Wi-Fi an­té­na Acer ExoAmp za­bu­do­va­ná do ko­vo­vé­ho ša­si a no­vé pan­ty Acer Snap Hin­ge™ Gold.

Acer Switch 12 S má 12,5" dis­plej a flexibil­ní konstruk­ci 2 v 1, dí­ky kte­ré jej lze s vy­uži­tím fun­kce Con­ti­nuum ve Win­dows 10 snad­no pou­ží­vat ve čtyřech různých re­ži­mech - no­te­book, tab­let, dis­play a stan - jde tak o ideál­ní přenos­né za­říze­ní pro kaž­dé­ho, kdo hle­dá flexibil­ní způsob, jak zůstat pro­duk­tiv­ní a ve spo­je­ní se světem při stu­diu, prá­ci i zá­bavě. Je po­háněn 6. ge­ne­ra­cí pro­ce­sorů In­tel® Co­re™ M a do­dá­ván se sys­té­mem Win­dows 10.

Aspire Switch 12 S_1.jpg

„Spo­je­ní tech­no­lo­gie a de­sig­nu u Acer As­pi­re Switch 12 S upev­ňu­je je­ho mís­to na vr­chol­ku na­ší po­pu­lár­ní li­nie za­říze­ní 2 v 1," řekl Jerry Kao, pre­zi­dent di­vi­ze No­te­book Bu­si­ness Group spo­leč­nos­ti Acer. „As­pi­re Switch 12 S je bez­prostřed­ním de­sig­no­vým skvos­tem; má mno­ho fun­kcí, kte­ré mu propůjču­jí je­ho pr­votříd­ní a mo­der­ní vzhled, a ta­ké za­hr­nu­je pok­ro­či­lé tech­no­lo­gie, kte­ré se pro­mí­ta­jí do sku­teč­né­ho vy­lep­še­ní kaž­do­den­ní­ho ži­vo­ta".

Pr­votříd­ní de­sign, je­hož sou­čás­tí jsou nej­novější tech­no­lo­gie

Ele­gan­tní eloxova­né hli­ní­ko­vé ša­si se může po­chlu­bit jak mo­der­ním a čis­tým de­sig­nem, tak tech­no­lo­gic­ký­mi ino­va­ce­mi. Aby byl za­jištěn op­ti­mál­ní vy­sí­la­cí vý­kon Wi-Fi a za­cho­ván čis­tý jed­not­ný vzhled, by­la do ko­vo­vé­ho ša­si ne­ná­padně vlo­že­na no­vá pa­ten­to­va­ná an­té­na Acer ExoAmp. To­to ino­va­tiv­ní umístění an­té­ny za­bra­ňu­je vli­vu šu­mu sys­té­mu, pro­to je Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac a 2x2 MU-MI­MO ne­jen třik­rát rych­lej­ší, ale ta­ké mno­hem sta­bilnější a spo­leh­livější. Ro­bus­tní kryt z eloxova­né­ho hli­ní­ku má brou­še­né le­mo­vá­ní, kte­ré zdo­ko­na­lu­je čis­tý a leště­ný de­sign.

Aspire Switch 12 S_3.jpg

Acer Snap Hin­ge Gold je tře­tí ge­ne­ra­cí ob­lí­be­ných pantů Acer Snap Hin­ge. Sta­ví na bez­peč­ném bez­zá­pad­ko­vém mag­ne­tic­kém do­ko­va­cím me­cha­nis­mu, kte­rý pos­ky­tu­je mo­der­ní pro­po­je­ní me­zi tab­le­tem a klá­ves­ni­cí. Rych­lý přenos dat rych­los­tí až 6 Gb/s me­zi tab­le­tem a klá­ves­ni­cí přiná­ší okam­ži­tou od­ez­vu při tr­va­le rych­lém připo­je­ní, a to dí­ky pod­poře USB 3.0 s ne­kom­pro­misně vy­so­ký­mi přeno­so­vý­mi rych­los­tmi. Kromě to­ho pou­ží­va­jí háč­ky me­cha­nis­mu Snap Hin­ge Gold pro na­bí­je­ní klá­ves­ni­ce ko­nek­to­ry ze sli­ti­ny zin­ku, nevzhled­né­ho na­bí­je­cí­ho ka­be­lu te­dy ne­ní za­potřebí. Pro doplnění mo­der­ní­ho vzhle­du to­ho­to za­říze­ní byl vy­lep­še­ný me­cha­nis­mus Snap Hin­ge Gold ze­fek­tivněn, přičemž pod­po­ru­je ply­nu­lej­ší a snaz­ší přechá­ze­ní me­zi re­ži­my.

As­pi­re Switch 12 S je vy­ba­ven por­tem Thun­der­bolt™ 3 prostřed­nic­tvím ko­nek­to­ru USB-C pro ultra­rych­lé na­bí­je­ní, stejně ja­ko pro přenos dat a strea­mo­vá­ní vi­dea rych­los­tí až 40 Gb/s, a to buď me­zi za­říze­ní­mi ne­bo exter­ním HD dis­ple­jem včetně až dvou 4k dis­plejů sou­časně. Thun­der­bolt 3 ta­ké umož­ňu­je uži­va­telům, kteří potřebu­jí ještě vy­šší gra­fic­ký vý­kon pro hra­ní her, připo­je­ní vo­li­tel­né­ho do­kuA­cer Grap­hics Dock. Ten značně zvý­ší vý­kon Switch 12 S. Pok­ro­či­lá ka­me­ra In­tel® Real­Sen­se™ R200 na za­dní straně tab­le­tu umož­ňu­je uži­va­telům As­pi­re Switch 12 S za­chy­tit po­hy­by pro vy­tvoření 3D mo­de­lu ne­bo troj­rozměrné ske­no­vá­ní ob­jektů či ce­lé mís­tnos­ti.

„Acer As­pi­re Switch 12 S je skvělým přík­la­dem to­ho, jak pro­bí­há ino­va­ce v ros­tou­cí ka­te­go­rii za­říze­ní 2 v 1. 6. ge­ne­ra­ce pro­ce­sorů In­tel Co­re M přiná­ší ten­čí a leh­čí konstruk­ci s neuvěřitel­ným vý­ko­nem a dlou­hou vý­dr­ží na ba­te­rii pro extrém­ní mo­bi­li­tu," řekl Na­vin She­noy, vice­pre­zi­dent a ge­ne­rál­ní ředi­tel di­vi­ze Mo­bi­li­ty Client Plat­forms Group spo­leč­nos­ti In­tel. „Na­víc je vy­ba­ven roz­hra­ním Thun­der­bolt 3, tím nej­ry­chlej­ším a ne­ju­ni­ver­zálnějším připo­je­ním k ja­ké­mu­ko­li do­ku, dis­ple­ji ne­bo úlo­žiš­ti. Ta­ké se může po­chlu­bit no­vou ka­me­rou In­tel Real­Sen­se pro 3D ske­no­vá­ní a pořizo­vá­ní lep­ších vi­deí i fo­tog­ra­fií, aby si moh­li li­dé, ať už do­ma či na ces­tách, vy­chut­nat to nej­mo­dernější z po­čí­ta­čo­vých tech­no­lo­gií."

Oh­ro­mu­jí­cí 12,5" 4K1 za­říze­ní Switch 12 S přiná­ší os­trý a křiš­ťá­lově čis­tý text, gra­fi­ku, gra­fy i vi­dea dí­ky roz­li­še­ní 3 840 × 2 160 px. Dis­plej se ta­ké může po­chlu­bit tech­no­lo­gie­mi Ze­ro Air Gap a IPS2 pro bo­ha­té a os­tré vi­zuál­ní efek­ty se sní­že­nou mí­rou od­lesků a vy­ni­ka­jí­cí­mi po­zo­ro­va­cí­mi úh­ly. Na­víc umož­ňu­je tvr­dé sklo Cor­ning® Go­ril­la® Glass 4 pr­votříd­ní vi­zuál­ní zá­ži­tek, aniž by hro­zi­lo je­ho poš­krá­bá­ní. Me­zi tech­no­lo­gie Acer Vi­sion Ca­re™ patří Acer BluelightShield pro sní­že­ní na­má­há­ní očí a Acer Lu­mif­lex pro op­ti­mál­ní sle­do­vá­ní ob­ra­zu za různých světel­ných pod­mí­nek. Kromě to­ho se může Switch 12 S po­chlu­bit pre­ciz­ní a dobře roz­lo­že­nou klá­ves­ni­cí, kte­rá je na­víc pod­sví­ce­ná. Dopl­ňu­je tak dis­plej a umož­ňu­je snad­né a přes­né pou­ží­vá­ní za­říze­ní i za nepříz­ni­vých světel­ných pod­mí­nek a na tma­vých mís­tech pro vy­šší pro­duk­ti­vi­tu prá­ce.

Switch 12 S je vý­kon­né ko­mu­ni­kač­ní za­říze­ní dí­ky vzá­jem­né spo­lup­rá­ci tro­ji­ce mik­ro­fonů a tech­no­lo­gie Acer Pu­ri­fied.Voi­ce, kte­rá přiná­ší jas­né hla­so­vé tó­ny a bez­pre­ce­den­tní zá­ži­tek při pou­ží­vá­ní Sky­pe a hla­so­vé asis­ten­tky Cor­ta­na. Dopředu hra­jí­cí rep­ro­duk­to­ry pos­ky­tu­jí spo­lečně s tech­no­lo­gie­mi Acer True­Har­mo­ny a Dol­by® Audio™ Pre­mium bo­ha­tý zvuk s mi­ni­mál­ním zkres­le­ním. Vepředu umístěná HD ka­me­ra (1 280 × 720 px) na­víc umož­ňu­je snad­nou a okam­ži­tou ko­mu­ni­ka­ci s ji­ný­mi uži­va­te­li přes Sky­pe. Fakt, že As­pi­re Switch 12 S pod­po­ru­je ak­tiv­ní pe­ro Acer Ac­ti­ve Pen pro psa­ní poz­ná­mek, kres­le­ní a dal­ší čin­nos­ti, za­se potěší uži­va­te­le, kteří hle­da­jí ideál­ní pra­cov­ní nás­troj.

Switch 12 S je ideál­ní vol­bou na ces­ty, ať už k prá­ci, stu­diu či hra­ní. Kaž­dič­ký as­pekt štíh­lé­ho pro­ve­de­ní - od křivek až po ko­nek­to­ry, přiná­ší lep­ší vzhled i snaz­ší pou­ží­vá­ní při přená­še­ní. Tab­let je ten­ký pou­hých 7,85 mm a s připo­je­ným do­kem s klá­ves­ni­cí má tlouš­ťku jen 17,3 mm. Tab­let vá­ží pou­hých 800 gramů a s připo­je­ným do­kem s klá­ves­ni­cí v re­ži­mu tra­dič­ní­ho no­te­boo­ku se hmot­nost As­pi­re Switch 12 zvý­ší jen na 1 400 gramů.

Kromě por­tu Thun­der­bolt™ 3 přes ko­nek­tor USB 3.1 typ C má As­pi­re Switch 12 S dva por­ty USB 3.0, ob­ra­zo­vý vý­stup Mic­ro HDMI, čteč­ku ka­ret Mic­ro SD a jack pro slu­chát­ka/rep­ro­duk­to­ry, tak­že je přip­ra­ven na připo­je­ní exter­ních za­říze­ní, tis­ká­ren, mo­ni­torů a dal­ších pe­ri­fe­rií. Pr­vní mo­de­ly bu­dou k dis­po­zi­ci se 4 až 8 GB ope­rač­ní pamě­ti a buď se 128GB ne­bo 256GB SSD úlo­žištěm.

Ce­na a dos­tup­nost As­pi­re Switch 12 S

Acer As­pi­re Switch 12 S bu­de v ob­las­ti EMEA k dis­po­zi­ci v dub­nu za ce­ny od 34 990,-/1 290. Pro ví­ce in­for­ma­cí o dos­tup­nos­ti, ce­nách a spe­ci­fi­ka­cích pro­duk­tu na kon­krét­ních tr­zích nav­štiv­te strán­ky www.acer.cz.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter