Samsung Gear S2 vstupuje do roku 2016 s novou luxusnou kolekciou

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd., lí­der v ka­te­gó­rii no­si­teľ­ných za­ria­de­ní, pred­sta­vi­la no­vé edí­cie in­te­li­gen­tných ho­di­niek Gear S2 clas­sic. Pr­vý mo­del sa vy­zna­ču­je luxus­ným povr­chom z 18-ka­rá­to­vé­ho ru­žo­vé­ho zla­ta, dru­hý žia­ri pla­ti­nou. Ich no­si­te­lia tak mô­žu vy­jad­riť svoj št­ýl je­di­neč­ným spô­so­bom a pri­tom si vy­chut­nať roz­ší­re­né fun­kcie tých­to za­ria­de­ní.

„V ro­ku 2015 sme ur­či­li no­vý štan­dard v ka­te­gó­rii no­si­teľ­ných za­ria­de­ní na­ši­mi ho­din­ka­mi Gear S2. Pre­lo­mi­li sme ba­rié­ry a pred­sta­vi­li naj­pok­ro­či­lej­šie pro­duk­ty svo­jej do­by," po­ve­da­la Youn­ghee Lee, vý­kon­ná vice­pre­zi­den­tka glo­bál­ne­ho mar­ke­tin­gu di­ví­zie Mo­bi­le Com­mu­ni­ca­tions Bu­si­ness spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics a do­da­la: „Rok 2016 bu­de v zna­me­ní ďal­šie­ho pok­ro­ku a pl­ne­nia pria­ní a po­trieb na­šich zá­kaz­ní­kov."

Screenshot 2016-01-08 12.49.01.jpg

Od ús­peš­né­ho uve­de­nia Gear S2 Sam­sung ot­vo­re­ne spo­lup­ra­cu­je so svo­ji­mi par­tner­mi na neus­tá­lom zlep­šo­va­ní a roz­ši­ro­va­ní ich fun­kcií. Uží­va­te­lia si poch­va­ľu­jú di­zajn „sku­toč­ných ho­di­niek" a ob­ľú­bi­li si ap­li­ká­cie špe­ciál­ne up­ra­ve­né pre Gear S2 ako sú CNN a Bloom­berg. Nas­le­do­va­li ich ďal­šie, nap­rík­lad eBay, ESPN, Uber a Voxer, pri­čom vý­voj neus­tá­le pok­ra­ču­je.

No­vé mo­de­ly Gear S2 clas­sic dis­po­nu­jú NFC tech­no­ló­giou a umož­ňu­jú plat­by pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie Sam­sung Pay, kto­rú bu­dú môcť vy­uží­vať naj­skôr zá­kaz­ní­ci v Spo­je­ných štá­toch.

Aby bo­lo mož­né si ho­din­ky čo naj­viac pris­pô­so­biť osob­né­mu vku­su, po­núk­ne Sam­sung roz­ší­re­ný rad re­mien­kov a ci­fer­ní­kov. Sam­sung spo­lup­ra­cu­je so špič­ko­vý­mi návr­hár­mi na návr­hu pré­mio­vých re­mien­kov k ho­din­kám Gear S2 (napr. Co­lom­bo), a pred­sta­vil aj vtip­né a hra­vé ci­fer­ní­ky. Na nich sa ob­ja­vu­jú nap­rík­lad pos­ta­vič­ky z ame­ric­ké­ho ko­mik­su Pea­nuts a ume­lec­ké kres­by od Keit­ha Ha­rin­ga, Jean-Mi­chae­la Basquiat, Je­re­my­vil­le a Bur­to­na Morri­sa.

No­vé Gear S2 clas­sic bu­dú v pre­da­ji od feb­ruára na vy­bra­ných tr­hoch vo va­rian­toch: lu­ne­ta z ru­žo­vé­ho zla­ta so slo­no­vi­no­vým ko­že­ným re­mien­kom a v kom­bi­ná­cii pla­ti­no­vej lu­ne­ty a čier­ne­ho ko­že­né­ho re­mien­ku.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na: news.sam­sung.com či tu: www.sam­sun­gmo­bi­lep­ress.com.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter