Samsung Smart TV ponúkne v roku 2016 pokročilé užívateľské prostredie

Spo­loč­nosť Sam­sung naj­nov­šie zjed­no­du­ši­la uží­va­teľ­ské pros­tre­die vo svo­jich Smart TV. Zá­ro­veň pred­sta­vi­la no­vý ov­lá­dač Smart Con­trol, kto­rým mô­žu pou­ží­va­te­lia ok­rem TV ov­lá­dať aj ďal­šie za­ria­de­nia. Vďa­ka tým­to vy­lep­še­niam zís­ka­jú jed­no­duch­ší prís­tup k svoj­mu ob­ľú­be­né­mu ob­sa­hu - všet­ko náj­du na jed­nom mies­te.

„Svet te­le­ví­zo­rov sa neus­tá­le vy­ví­ja a po­nú­ka no­vé mož­nos­ti ako TV pre­po­jiť s ďal­ší­mi pro­duk­tmi. Smart Hub roz­hra­ním by sme ra­di uží­va­te­ľom uľah­či­li ces­tu k to­mu, aby moh­li sle­do­vať to, čo chcú a ke­dy chcú," ho­vo­rí Won Jin Lee, vý­kon­ný vice­pre­zi­dent di­ví­zie Vi­sual Dis­play Bu­si­ness spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics. „V ro­ku 2016 po­núk­ne Sam­sung uží­va­te­ľom vďa­ka ino­vo­va­né­mu pros­tre­diu Smart Hub a ov­lá­da­ču Smart Con­trol ten naj­po­hodl­nej­ší zá­ži­tok zo sle­do­va­nia. Za­hŕňa to­tiž všet­ko, čo dnes mô­žu uží­va­te­lia od do­má­cich zá­bav­ných tech­no­ló­gií oča­ká­vať."

Screenshot 2016-01-08 12.23.22.jpg

Smart Hub: Všet­ko na jed­nom mies­te

No­vé Smart Hub pros­tre­die pred­sta­vu­je pre­po­je­nie via­ce­rých zdro­jov ob­sa­hu a za­ria­de­ní v jed­nej in­teg­ro­va­nej plat­for­me. Uží­va­te­lia tak mô­žu ply­nu­le pre­chá­dzať me­dzi te­le­víz­nym vy­sie­la­ním, inter­ne­tom a ďal­ší­mi pri­po­je­ný­mi za­ria­de­nia­mi, vrá­ta­ne Blu-ray preh­rá­va­ča ale­bo her­nej kon­zo­ly. Mo­der­ni­zo­va­né roz­hra­nie umož­ňu­je jed­no­du­cho pre­chá­dzať jed­not­li­vé po­lož­ky a náj­sť to, čo uží­va­te­ľa za­ují­ma. Ne­chý­ba ani mož­nosť pris­pô­so­biť si roz­hra­nie Smart Hub vlas­tným us­po­ria­da­ním ob­ľú­be­né­ho ob­sa­hu na do­mov­skej ob­ra­zov­ke.

Sam­sung Smart Con­trol: Ov­lá­daj­te všet­ky za­ria­de­nia je­di­ným ov­lá­da­čom

Sam­sung ov­lá­dač Smart Con­trol ob­slu­hu­je tak­mer všet­ky za­ria­de­nia pri­po­je­né do Sam­sung Smart TV. Na­mies­to nie­koľ­kých rôz­nych ov­lá­da­čov tak pos­ta­čí len je­den. Vďa­ka sys­té­mu Ti­zen auto­ma­tic­ky ro­zoz­ná jed­not­li­vé zdro­je, nap­rík­lad set-top box, Blu-ray preh­rá­va­če, her­né kon­zo­ly či os­tat­né za­ria­de­nia.

Sam­sung Cus­to­mer Expe­rien­ce Lab: Skú­ma, čo pou­ží­va­te­lia sku­toč­ne chcú

No­vá Smart TV od Sam­sun­gu s roz­hra­ním Smart Hub bo­la čias­toč­ne vy­vi­nu­tá aj v Sam­sung Cus­to­mer Expe­rien­ce la­bo­ra­tó­riu so síd­lom v Si­li­con Valley. „Chce­li sme zá­kaz­ní­kom po­núk­nuť pok­ro­či­lej­šiu pou­ží­va­teľ­skú skú­se­nosť, vrá­ta­ne za­po­je­nia ži­vé­ho vy­sie­la­nia a ďal­ších zdro­jov ob­sa­hu," vy­svet­ľu­je Chris Turkstra, vice­pre­zi­dent Sam­sung Cus­to­mer Expe­rien­ce Lab.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter