Canon predstavuje nové fotoaparáty IXUS a kompaktnú fototlačiareň SELPHY

Ca­non roz­ši­ru­je sé­riu fo­toa­pa­rá­tov ty­pu IXUS o mo­de­ly IXUS 285 HS, IXUS 180 a IXUS 175. Sú ideál­ne na pou­ží­va­nie na ces­tách a navr­hnu­té tak, aby sa pris­pô­so­bi­li roz­lič­ným si­tuáciám fo­tog­ra­fo­va­nia - po­nú­ka­jú pô­so­bi­vú kva­li­tu fo­tog­ra­fií a vi­deo­záz­na­mu, je­di­neč­né krea­tív­ne fun­kcie a pok­ro­či­lé mož­nos­ti pri­po­je­nia, tak aby ste moh­li okam­ži­te za­zna­me­nať všet­ky úžas­né chví­le.

No­vá fo­tot­la­čia­reň SEL­PHY CP1200 po­nú­ka dl­ho­do­bé za­cho­va­nie za­chy­te­ných mo­men­tov. Vďa­ka svo­jej kom­pak­tnos­ti, štý­lo­vos­ti a kom­for­tnej tla­či kde­koľ­vek na ces­tách je vy­ni­ka­jú­cim par­tne­rom pre sé­riu no­vých fo­toa­pa­rá­tov, ako aj in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov.

Prib­líženie k ak­cii

S mo­del­mi IXUS 285 HS, IXUS 175 a IXUS 180 bu­de­te prip­ra­ve­ní na ľu­bo­voľ­ný ob­jekt sní­ma­nia. Všet­ky tri mo­de­ly po­nú­ka­jú pô­so­bi­vý ši­ro­kouh­lý ob­jek­tív a 8x, 10x a 12x op­tic­ký zoom, kto­rý je mož­né eš­te zvý­šiť pou­ži­tím fun­kcie Zoom­Plus, a to všet­ko v op­ti­mál­nej kva­li­te. Fun­kcia auto­ma­tic­ké­ho zoo­mu umož­ňu­je sús­tre­diť sa na za­zna­me­na­nie vý­ni­moč­ných mo­men­tov pou­ži­tím in­te­li­gen­tné­ho prib­lí­že­nia ale­bo od­dia­le­nia tak, aby ste moh­li kom­po­no­vať zá­ber pod­ľa poč­tu osôb, kto­ré chce­te od­fo­tiť.

Všet­ky tri no­vé mo­de­ly sú vy­ba­ve­né špe­ciál­nym tla­čid­lom vi­deo­záz­na­mu vďa­ka kto­ré­mu mô­že­te na­tá­čať úžas­né vi­deo­záz­na­my. Mo­de­ly IXUS 285 HS a IXUS 180 po­nú­ka­jú aj tech­no­ló­giu in­te­li­gen­tné­ho sta­bi­li­zá­to­ra ob­ra­zu, kto­rá sa nep­retr­ži­te pris­pô­so­bu­je scé­ne tak, aby za­chy­ti­la sním­ky a vi­deo v naj­vyš­šej kva­li­te, aj keď sa po­hy­bu­je­te.

Krea­tív­na slo­bo­da, vý­ni­močná kva­li­ta

Daj­te pries­tor vlas­tnej tvo­ri­vos­ti pou­ži­tím fun­kcie krea­tív­ne­ho zá­be­ru fo­toa­pa­rá­tu IXUS 285 HS - pri stla­če­ní spúš­te fo­toa­pa­rát auto­ma­tic­ky pou­ži­je päť je­di­neč­ných filtrov, vďa­ka kto­rým mô­že­te prek­va­piť pria­te­ľov i ro­di­nu svo­ji­mi sním­ka­mi. S mo­de­lom IXUS 285 HS už nie je pot­reb­né sním­ky up­ra­vo­vať a re­žim Sto­ry Hig­hlights auto­ma­tic­ky vy­tvo­rí sek­ven­ciu vý­ni­moč­ných zá­be­rov zo zvo­le­ných sní­mok pod­ľa osôb ale­bo dá­tu­mu.

No­vá sé­ria IXUS po­nú­ka jed­no­du­ché za­zna­me­na­nie špe­ciál­nych mo­men­tov v ži­vo­te. Vy­uži­tím špič­ko­vej zob­ra­zo­va­cej tech­no­ló­gie spo­loč­nos­ti Ca­non po­nú­ka mo­del IXUS 285 HS sní­mač CMOS s pô­so­bi­vým roz­lí­še­ním 20,2 me­ga­pixe­lu; mo­de­ly IXUS 180 a IXUS 175 sú vy­ba­ve­né sní­ma­čom s roz­lí­še­ním 20 me­ga­pixelov. Vďa­ka pok­ro­či­lé­mu pro­ce­so­ru DI­GIC 4+ po­nú­ka­jú všet­ky fo­toa­pa­rá­ty mi­mo­riad­ne rých­lu od­oz­vu a špič­ko­vú kva­li­tu ob­ra­zu, kto­ré vdých­nu spo­mien­kam no­vý ži­vot. Mo­del IXUS 285 HS so sys­té­mom HS, umož­ňu­je spo­ľah­li­vé sní­ma­nie aj v naj­ná­roč­nej­ších sve­tel­ných si­tuáciách.

Zdieľanie sní­mok s pria­teľmi

Fun­kcie pri­po­je­nia cez roz­hra­nie Wi-Fi a Dy­na­mic NFC vy­uži­té v mo­de­loch sé­rie IXUS umož­ňu­jú jed­no­du­ché zdie­ľa­nie spo­mie­nok. Pri­po­je­nie je mož­né spus­tiť stla­če­ním tla­čid­la, pre­po­je­ním fo­toa­pa­rá­tu s kom­pa­ti­bil­ným in­te­li­gen­tným te­le­fó­nom ale­bo úlož­ným za­ria­de­ním, nap­rík­lad Ca­non CS100. Svo­je vý­tvo­ry mô­že­te pria­mo od­ov­zdať do so­ciál­nych sie­tí ale­bo jed­no­du­cho zá­lo­ho­vať fo­tog­ra­fie a vi­deá pros­tred­níc­tvom clou­do­vej plat­for­my spo­loč­nos­ti Ca­non na zdie­ľa­nie a sprá­vu sní­mok.

SEL­PHY CP1200: tlač na ces­tách

No­vá fo­tot­la­čia­reň SEL­PHY CP1200 umož­ňu­je tla­čiť ucho­va­né spo­mien­ky do­ma aj na ces­tách. SEL­PHY CP1200 po­nú­ka mož­nos­ti jed­no­du­ché­ho pri­po­je­nia a vsta­va­né roz­hra­nia Wi-Fi a AirPrint, kto­ré umož­ňu­jú tlač z in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov, tab­le­tov a kom­pa­ti­bil­ných fo­toa­pa­rá­tov. Tlač fo­tog­ra­fie v kva­li­te fo­to­la­bu tr­vá me­nej než jed­nu mi­nú­tu. Sub­li­mač­ná tech­no­ló­gia umož­ňu­je vy­brať si zo šty­roch fi­nál­nych úp­rav vý­tlač­kov bez vý­me­ny pa­pie­ra. Mo­men­ty za­zna­me­na­né fo­toa­pa­rát­mi a in­te­li­gen­tný­mi te­le­fón­mi mô­že­te vy­tla­čiť mno­hý­mi krea­tív­ny­mi spô­sob­mi na štvor­co­vé for­má­ty, for­mát kre­dit­nej kar­ty a mi­nia­túr­ne vý­tlač­ky ale­bo ná­lep­ky - a to všet­ko mi­mo­riad­ne rých­lo. Vo­li­teľ­ná vy­so­ko­ka­pa­cit­ná ba­té­ria do­kon­ca umož­ňu­je tlač až 54 fo­tog­ra­fií, aj keď ste na ces­tách.

Zá­klad­né cha­rak­te­ris­ti­ky mo­de­lu IXUS 285 HS:

 • Jed­no­du­chý, plo­chý fo­toa­pa­rát IXUS, kto­rý mô­že­te mať vždy pri se­be
 • Špič­ko­vé vi­deo s roz­lí­še­ním Full HD je­di­ným stla­če­ním tla­čid­la
 • Jed­no­du­ché pri­po­je­nie, zdie­ľa­nie a spúš­ťa­nie uzá­vier­ky na di­aľ­ku
 • Krea­tív­na hra a krea­tív­ne expe­ri­men­to­va­nie

Zá­klad­né cha­rak­te­ris­ti­ky mo­de­lu IXUS 180:

 • Jed­no­du­chý, plo­chý fo­toa­pa­rát IXUS, kto­rý mô­že­te mať vždy pri se­be
 • Špič­ko­vé vi­deo s roz­lí­še­ním HD je­di­ným stla­če­ním tla­čid­la
 • Jed­no­du­ché pri­po­je­nie, zdie­ľa­nie a spúš­ťa­nie uzá­vier­ky na di­aľ­ku
 • Všet­ky vý­ni­moč­né chví­le za­chy­te­né vo vy­ni­ka­jú­cej kva­li­te
 • Tvo­ri­vosť vďa­ka sys­té­mu „za­mier a foť"

IXUS 180 RED Vertical FSL.jpg

Zá­klad­né cha­rak­te­ris­ti­ky mo­de­lu IXUS 175:

 • Jed­no­du­chý, plo­chý fo­toa­pa­rát IXUS, kto­rý mô­že­te mať vždy pri se­be
 • Špič­ko­vé vi­deo s roz­lí­še­ním HD je­di­ným stla­če­ním tla­čid­la
 • Všet­ky vý­ni­moč­né chví­le za­chy­te­né vo vy­ni­ka­jú­cej kva­li­te
 • Mož­nos­ti krea­tív­nej zá­ba­vy a krea­tív­ne­ho expe­ri­men­to­va­nia

IXUS 175 SILVER Vertical FSL.jpg

Zá­klad­né cha­rak­te­ris­ti­ky tlačiar­ne SEL­PHY CP1200:

 • Jed­no­du­chá, rých­la tlač z mo­bil­né­ho za­ria­de­nia
 • Ucho­va­nie spo­mie­nok na tr­van­li­vých vý­tlač­koch v kva­li­te fo­to­la­bu
 • Širo­ké krea­tív­ne mož­nos­ti a jed­no­du­ché ov­lá­da­nie
 • Kom­pak­tná, štý­lo­vá a pre­nos­ná fo­tot­la­čia­reň
 • Mož­nosť voľ­by fi­nál­ne­ho spra­co­va­nia so štan­dar­dným fo­to­pa­pie­rom

SELPHY CP1200 Connected Camera WHT FSL.jpg

Zdroj: CanonOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter