HTC a Under Armour predstavili Fitness systém UA HealthBox

HTC a Un­der Ar­mour dnes uvied­li UA Heal­thBox™, pr­vý pre­po­je­ný fit­ness sys­tém na sve­te, kto­rý me­ria, mo­ni­to­ru­je a ria­di naj­dô­le­ži­tej­šie fak­to­ry pre zdra­vie a fit­ness - spá­nok, kon­dí­ciu, ak­ti­vi­tu a vý­ži­vu. Fit­ness sys­tém UA Heal­thBox, kto­rý navrh­la a vy­ro­bi­la spo­loč­nosť HTC, pod­po­ru­je fit­ness sieť UA Re­cord™ a ob­sa­hu­je fit­ness ná­ra­mok, mo­ni­tor te­po­vej frek­ven­cie a in­te­li­gen­tnú vá­hu. Na­me­ra­né dá­ta sa bez­prob­lé­mo­vo pre­pá­ja­jú so sie­ťou UA Re­cord, kto­rá pos­ky­tu­je in­for­má­cie pre zlep­še­nie kon­dí­cie a zdra­via. Ap­li­ká­cia UA Re­cord je k dis­po­zí­cii na stiah­nu­tie pre An­droid za­ria­de­nia v ob­cho­de Goog­le Play™, pre za­ria­de­nia iOS v ob­cho­de App Sto­re.

So smar­tfó­nom HTC, ale­bo iným An­droid či iOS za­ria­de­ním, slú­ži UA Re­cord ako zá­klad­ňa pre kaž­do­den­né čin­nos­ti, kto­ré uka­zu­jú v akej ste kon­dí­cii. Pod­ľa rov­na­kej fi­lo­zo­fie, akú má HTC pri navr­ho­va­ní smar­tfó­nov, od­stra­ňu­je aj UA Heal­thBox ba­rié­ry a zlo­ži­tosť tech­no­ló­gie a po­nú­ka jed­no­du­ché nas­ta­ve­nia a ľah­ko pou­ži­teľ­ný sys­tém.

„Ten­to sys­tém ob­sa­hu­je všet­ko, čo ľu­dia pot­re­bu­jú pre lep­ší ma­naž­ment svoj­ho zdra­via a kon­dí­cie," po­ve­dal Wol­fgang Muller, vý­kon­ný ria­di­teľ di­ví­zie Con­nec­ted Pro­ducts spo­loč­nos­ti HTC. „Či už ste vy­so­ko vý­kon­ný špor­to­vec ale­bo len chce­te zlep­šiť svo­je zdra­vie, UA Heal­thBox je je­di­ný sys­tém, kto­rý po­nú­ka kom­plet­ný preh­ľad a pos­ky­tu­je in­for­má­cie a mo­ti­vá­ciu, pot­reb­nú na do­siah­nu­tie va­šich cie­ľov."

Ná­ra­mok UA Band™ je navr­hnu­tý pre kaž­do­den­né a ce­lo­den­né no­se­nie. Sle­du­je kaž­do­den­né čin­nos­ti, cvi­če­nie a spá­nok. Ak­ti­vi­ty sa za­zna­me­ná­va­jú po­čas ce­lé­ho dňa a vy si tak mô­že­te nie­len nas­ta­viť den­ný cieľ, ale na ná­ram­ku aj mo­ni­to­ro­vať svoj pok­rok. Ná­ra­mok je vy­ro­be­ný ako jed­no­lia­ty bez­švo­vý ce­lok s dis­ple­jom, kto­rý je dis­krét­ne skry­tý pod von­kaj­šou vrstvou. Pou­ži­tá tech­no­ló­gia umož­ňu­je, aby dis­plej ne­bol vi­di­teľ­ný, keď sa ne­pou­ží­va. Ná­ra­mok po­nú­ka roz­ší­re­ný re­žim cvi­če­nia so za­pnu­tým dis­ple­jom po­čas tré­nin­gu a di­ódu LED, kto­rá in­di­ku­je zó­ny sr­dco­vé­ho te­pu pri spá­ro­va­ní s me­ra­čom te­po­vej frek­ven­cie UA Heart Ra­te. Ná­ra­mok je do­dá­va­ný v čier­nej far­be s čer­ve­nou textú­rou spod­nej čas­ti, kto­rá od­vá­dza vl­hkosť.

HTC_UA_UA Band_res.jpg

UA Heart Ra­te™ je kom­pakt­ný me­rač te­po­vej frek­ven­cie s ino­va­tív­nou tech­no­ló­giou upev­ne­nia, aby po­čas tré­nin­gu nep­re­ká­žal. Hrud­ný pás a od­ní­ma­teľ­ný sen­zor po­má­ha­jú sle­do­vať in­ten­zi­tu a tré­no­vať účin­nej­šie. UA Heart Ra­te pos­ky­tu­je pres­ný vý­po­čet spá­le­ných ka­ló­rií a v kom­bi­ná­cii s ap­li­ká­ciou UA Re­cord umož­ňu­je pris­pô­so­biť zó­ny te­po­vej frek­ven­cie.

HTC_UA_UA Heart Rate_res.jpg

UA Sca­le™ je vá­ha s iko­nic­kým kru­ho­vým di­zaj­nom a pod­po­rou Wi-Fi. Vá­ha vy­uží­va skle­ne­nú ta­bu­ľu s pok­ro­či­lou tech­no­ló­giou vo­di­vé­ho ná­te­ru, kto­rý umož­ňu­je sle­do­vať hmot­nosť a po­diel te­les­né­ho tu­ku. Skry­tý LED dis­plej za sklom mô­že byť ne­vi­di­teľ­ný, keď sa prá­ve ne­pou­ží­va. Vá­ha pod­po­ru­je až osem pou­ží­va­te­ľov, po syn­chro­ni­zá­cii s ap­li­ká­ciou UA Re­cord zob­ra­zí aj tren­dy vý­vo­ja hmot­nos­ti. Vá­ha UA Sca­le je do­dá­va­ná v čier­nej far­be s čer­ve­nou textú­rou spod­nej stra­ny.

HTC_UA_UA Scale_res.jpg

„Dnes ma­jú spot­re­bi­te­lia nie­koľ­ko mož­nos­tí, po­kiaľ ide o mo­ni­to­ro­va­nie kaž­do­den­nej čin­nos­ti, ale žiad­nu mož­nosť, po­kiaľ ide o za­chy­te­nie a pre­zen­tá­ciu in­for­má­cií zmys­lupl­ným spô­so­bom. Väč­ši­na z nás vie viac o sta­ve svoj­ho auto­mo­bi­lu ako o vlas­tnom te­le," po­ve­dal Ro­bin Thur­ston, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ di­ví­zie Di­gi­tal spo­loč­nos­ti Un­der Ar­mour. „Un­der Ar­mour a HTC sa roz­hod­li to zme­niť a poz­re­li sa ďa­le­ko za auto­ma­ti­zá­ciu sle­do­va­nia dát. UA Heal­thBox pos­ky­tu­je per­so­na­li­zo­va­ný poh­ľad na zdra­vie a kon­dí­ciu sme­rom k napl­ne­niu va­šich cie­ľov."

Vďa­ka je­di­neč­né­mu prís­tu­pu a skve­lé­mu di­zaj­nu je UA Heal­thBox pre­dur­če­ný stať sa neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou kaž­do­den­né­ho ži­vo­ta. UA Heal­thBox bol navr­hnu­tý tak, aby zjed­no­til por­tfó­lio pro­duk­tov a zá­ži­tok z ich pou­ží­va­nia.

„V HTC je di­zajn ne­kom­pro­mis­nou sú­čas­ťou na­šej kul­tú­ry. Je to na­ša DNA, na krás­ny di­zajn dá­va­me veľ­ký dô­raz, a to nie­len na povr­chu, ale vo vnút­ri," po­ve­dal Muller. „UA Heal­thBox má krás­ny di­zajn, nep­re­hliad­li sme žiad­ny de­tail. Kom­plexne pre­po­je­ný sys­tém je navr­hnu­tý tak, aby sa ľah­ko pou­ží­val po­čas dňa a kaž­dý deň. To je to, čo ho od­li­šu­je od všet­ké­ho, čo je dnes na tr­hu."

Dos­tup­nosť

UA Heal­thBox bu­de k dis­po­zí­cii od 22. ja­nuá­ra pre trh USA, pre­dob­jed­náv­ky za­čí­na­jú už dnes na www.HTC.com, www.UA.com a na pre­daj­ných mies­tach Un­der Ar­mour Brand Hou­se. Ce­na UA Heal­thBox (vrá­ta­ne UA Band, UA Heart Ra­te a UA Sca­le) bo­la sta­no­ve­ná na 400 USD pre trh USA. UA Heal­thBox bu­de uvá­dza­ný ďal­ším pre­daj­com v USA v 1. štvrťro­ku, na os­tat­né tr­hy prí­de v prie­be­hu ro­ka 2016.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter