Lenovo Y series: Hranie na vyššej úrovni s IdeaPad Y900

Hra­nie sa na po­čí­ta­či za­ží­va re­ne­san­ciu: ana­ly­ti­ci pred­po­ve­da­jú, že ten­to trh do ro­ku 2018 do­siah­ne hod­no­tu 35 mi­liárd USD, sčas­ti vďa­ka špič­ko­vej gra­fi­ke a vý­ko­nu pro­ce­so­ra, ale tiež ra­ke­to­vé­mu vzos­tu­pu scé­ny eS­ports a voľ­ne dos­tup­ným hrám.4 S cie­ľom us­po­ko­jiť ten­to ras­tú­ci ape­tít uvá­dza­me šty­ri no­vé prí­ras­tky na­šej her­nej ro­din­ky Y se­ries, kto­ré bo­li navr­hnu­té s vy­so­kým vý­ko­nom a pre­nos­nos­ťou pre her­ných nad­šen­cov. Hrá­či na ces­tách sa bu­dú chcieť po­zrieť pod ka­po­tu no­vé­ho Idea­Pad Y900, fun­gu­jú­com so sys­té­mom Win­dows® 10 a zos­tro­je­né­mu pre úpl­ne pohl­cu­jú­ce hra­nie, či už sú uču­pe­ní do­ma ale­bo v "za­ši­vár­ni" u ka­ma­rá­ta. Vy­chut­naj­te si okam­ži­té zvý­še­nie vý­ko­nu pri vý­kon­nej­šom CPU, väč­šej pa­mä­ti a vy­lep­še­nom GFX len stis­nu­tím jed­né­ho kľú­čo­vé­ho tur­bo tla­čid­la. So štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom 6th Gen In­tel­Co­re i7 K-se­ries pre špič­ko­vý her­ný zá­ži­tok, gra­fi­kou NVI­DIA® GTX 980M a me­cha­nic­kou pod­svie­te­nou viac­fa­reb­nou klá­ves­ni­cou je ten­to 17-pal­co­vý no­te­book prip­ra­ve­ný na naj­tvrd­šie vir­tuál­ne bit­ky.

Idea­Cen­tre Y900 RE (Ra­zer Edi­tion) a pr­vý za­kri­ve­ný her­ný mo­ni­tor Le­no­vo Y27g

Tak­tiež sme sa spo­ji­li s pop­red­nou her­nou li­fes­ty­lo­vou znač­kou Ra­zer, aby sme zlú­či­li na­še har­dvé­ro­vé zna­los­ti s po­pu­lár­nou pohl­cu­jú­cou her­nou tech­no­ló­giou Ra­zer a okam­ži­te ro­zoz­na­teľ­ný­mi sve­tel­ný­mi efek­tmi Chro­ma. Na­ši­mi pr­vý­mi spo­loč­ný­mi vý­rob­ka­mi sú ultra pré­mio­vé Ra­zer edí­cie Idea­Cen­tre Y900 RE a za­kri­ve­né­ho her­né­ho mo­ni­to­ra Le­no­vo Y27g RE.Za­ria­de­nie Idea­Cen­tre Y900 RE be­rie jed­no­du­ché bu­dú­ce vy­lep­še­nie a vy­so­ký vý­kon, kto­rý sa uží­va­te­ľom na na­šom sú­čas­nom Y900 des­ktop po­čí­ta­či pá­či a spá­ja to so štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom 6th Gen In­tel Co­re i7 K-se­ries a duál­nou dis­krét­nou gra­fi­kou NVI­DIA GTX 970. Te­raz Idea­Cen­tre Y900 RE uží­va­te­ľom pri­ná­ša to­to všet­ko a na­vy­še aj št­ýl Ra­zer Edi­tion, spo­je­ný s klá­ves­ni­cou a my­šou Ra­zer Chro­ma ako aj viac­fa­reb­ný­mi os­vet­ľo­va­cí­mi efek­tmi Ra­zer Chro­ma. Ok­rem jed­no­du­ché­ho up­gra­do­va­nia a údr­žby má Idea­Cen­tre Y900 RE pá­ku, kto­rou sa ot­vá­ra štý­lo­vý po­lo­pries­vit­ný boč­ný pa­nel - kto­rý od­ha­lí je­ho us­po­ria­da­né ve­de­nie vnú­tor­ných káb­lov pre bu­dú­ce up­gra­do­va­nie. Aby sme hrá­čom po­moh­li s úpl­ným po­no­re­ním sa do hry a po­sú­va­ním hra­níc ich her­ných zá­žit­kov, vy­tvo­ri­li sme svoj pr­vý 27-pal­co­vý FHD VA za­kri­ve­ný her­ný pa­nel. Za­kri­ve­ný her­ný mo­ni­tor Le­no­vo Y27g je jed­ným z pr­vých za­kri­ve­ných her­ných mo­ni­to­rov, kto­ré sú v sú­čas­nos­ti dos­tup­né a má 144Hz rých­le ob­no­vo­va­cie frek­ven­cie a čas od­oz­vy 8 ms. Je tiež vy­ba­ve­ný špe­ciál­nou edí­ciou Ra­zer s ty­pic­ký­mi Chro­ma os­vet­ľo­va­cí­mi efek­tmi.

ideapad Y900 Screen & Keyboard from Side.jpg

ideapad Y900 Cover.jpg

ideapad Y900 Slim Back.jpg

Idea­Cen­tre 610S: Kom­pakt­ný do­má­ci po­čí­tač s pro­jek­to­rom

Ino­vo­va­li sme Idea­Cen­tre 610S, aby sme uží­va­te­ľom pri­nies­li no­vý spô­sob ako si vy­chut­nať ro­din­nú zá­ba­vu. Ide o ce­los­ve­to­vo pr­vý kom­pakt­ný do­má­ci po­čí­tač s mož­nos­ťou od­ní­ma­teľ­né­ho bez­drô­to­vé­ho pro­jek­to­ra.2 Uží­va­te­lia te­raz mô­žu okam­ži­te pre­me­niť akú­koľ­vek ste­nu na 100-pal­co­vé do­má­ce ki­no, pre­mie­tať a preh­rá­vať ob­ľú­be­né vi­deá ale­bo pre­zen­tá­ciu do­vo­len­ko­vých fo­tog­ra­fií, a to všet­ko z 2,2 lit­ro­vé­ho des­ktop po­čí­ta­ča. Veľ­ký vý­kon v štý­lo­vom ma­lom di­zaj­ne, Win­dows 10 PC po­nú­ka vý­kon­nú fun­kcio­na­li­tu pl­no­hod­not­né­ho des­ktop po­čí­ta­ča. Po­čí­tač Idea­Cen­tre 610S dis­po­nu­je pa­leb­nou si­lou svo­jich náp­ro­tiv­kov štan­dar­dnej veľ­kos­ti vďa­ka pro­ce­so­ru až 6. ge­ne­rá­cie In­tel Co­re i7, kto­rý umož­ňu­je bez­prob­lé­mo­vé sle­do­va­nie zá­bav­né­ho ob­sa­hu, her­ná gra­fi­ka pre des­ktop sto­lo­vé po­čí­ta­če až do NVI­DIA GTX 750­Ti 2GB GDDR5, až do 16GB DDR4 pa­mä­te a úlo­žis­ko s ka­pa­ci­tou až 2TB. Vďa­ka svo­jej je­di­neč­nej tro­ju­hol­ní­ko­vej konštruk­cii a ko­vo­vej úp­ra­ve te­la po­čí­ta­ča sa tá­to vždy prip­ra­ve­ná "oh­ni­vá gu­ľa" ho­dí do tak­mer kaž­dé­ho inter­iéru.

ideacentre 610S with Optional Wireless Projector detached.jpg

ideacentre 610S with Optional Wireless Projector.jpg

Optional Wireless Projector on ideacentre 610S.jpg

Vý­kon­ne zos­tro­je­ný Idea­Pad 700

Oba mo­de­ly, 15- aj 17-pal­co­vý Idea­Pad 700 sa pý­šia vy­lep­še­ný­mi pr­vka­mi za skve­lú ce­nu. Pra­cu­je na ope­rač­nom sys­té­me Win­dows 10 a dis­po­nu­je naj­nov­ší­mi pro­ce­sor­mi štan­dar­dné­ho na­pä­tia až 6. ge­ne­rá­cie In­tel Co­re i7, kto­ré pri­ná­ša­jú úžas­ný vý­kon a ener­ge­tic­kú efek­ti­vi­tu, gra­fi­kou NVI­DIA GTX 950M, roz­sia­hlym úlo­žis­kom s ka­pa­ci­tou 1TB a mož­nos­ťou ste­reo rep­ro­duk­to­rov JBL® pre se­rióz­ny vý­kon.

ideapad 700 15-inch in Black_Watching a Video.jpg

ideapad 700 17-inch in Black_Cover Design.jpg

Ľah­ký a rých­ly Idea­Pad 710S

Pre tých, kto­rí sa chcú zba­viť ne­ja­kej hmot­nos­ti je tu 13-pal­co­vý no­te­book Idea­Pad 710S s pro­ce­so­rom 6. ge­ne­rá­cie In­tel Co­re, vďa­ka čo­mu je úžas­nou a kom­pak­tnou mož­nos­ťou, s hmot­nos­ťou len 1,16 kg bez kom­pro­mi­sov po­kiaľ ide o vý­kon. Nie­len­že po­nú­ka vo­li­teľ­nú gra­fi­ku In­tel Iris® a ultra úz­ky rám dis­ple­ja, zvy­šu­je aj rých­losť s až 256GB high-speed PCIe SSD, tak­že uží­va­te­lia mô­žu spúš­ťať ap­li­ká­cie a pre­ná­šať sú­bo­ry rých­lej­šie ako ke­dy­koľ­vek pred­tým. Mô­že­te sur­fo­vať na inter­ne­te a vy­uži­te on­li­ne clou­do­vé úlo­žis­ká s až troj­ná­sob­ne rých­lej­šou rých­los­ťou WiFi pri­po­je­nia ako po­nú­ka štan­dar­dné WiFi pri­po­je­nie za­ria­de­nia Idea­Pad 710S.5

Lenovo ideapad 710S_Silver model.jpg

Lenovo ideapad 710S_Silver and Gold models.jpg

Ci­tá­cia

"Ino­vá­cia je sr­dcom spo­loč­nos­ti Le­no­vo a my sa usi­lu­je­me vy­mýš­ľať a vy­tvá­rať no­vé po­čí­ta­čo­vé zá­žit­ky, kto­ré pre­ko­ná­va­jú oča­ká­va­nia, a to nie­len dneš­né, ale aj za­jtraj­šie," po­ve­dal Joh­nson Jia, se­nior vice­pre­zi­dent, PC Bu­si­ness Group, Le­no­vo. "Aby sme to do­siah­li, v cen­tre na­šich roz­hod­nu­tí o di­zaj­ne a vý­ko­ne sto­ja reál­ni ľu­dia s reál­ny­mi po­čí­ta­čo­vý­mi pot­re­ba­mi. Spoz­ná­va­me sla­bé mies­ta a neus­tá­le vy­lep­šu­je­me a ino­vu­je­me, aby sme moh­li vy­tvá­rať stá­le ľah­šie, rých­lej­šie a vý­kon­nej­šie za­ria­de­nia, kto­ré spá­ja­jú tech­nic­kú zdat­nosť a oča­ru­jú­ci di­zajn s cie­ľom pret­vá­rať po­čí­ta­čo­vé zá­žit­ky."

Ce­na a dos­tup­nosť

Všet­ky Le­no­vo pro­duk­ty sú dos­tup­né na www.le­no­vo.com.

 • YOGA 900S 12-pal­co­vý no­te­book s ce­nou od 1299 EUR, dos­tup­ný od mar­ca 2016.
 • 17-pal­co­vý no­te­book Idea­Pad Y900 s ce­nou od 2199 EUR, dos­tup­ný od ap­rí­la 2016.
 • Des­ktop po­čí­tač Idea­Cen­tre Y900 RE s ce­nou od 2299 EUR, dos­tup­ný od jú­na 2016.
 • Za­kri­ve­ný her­ný mo­ni­tor Le­no­vo Y27g s ce­nou od 549 EUR dos­tup­ný od jú­na 2016.
 • Za­kri­ve­ný her­ný mo­ni­tor Le­no­vo Y27g RE s ce­nou od 599 EUR dos­tup­ný od jú­na 2016.
 • Des­ktop po­čí­tač Idea­Cen­tre 610S s ce­nou od 849 EUR s mož­nos­ťou od­ní­ma­teľ­né­ho pro­jek­to­ra , dos­tup­ný od jú­na 2016.
 • 13-pal­co­vý no­te­book Idea­Pad 710S s ce­nou od 799 EUR, dos­tup­ný od jú­la 2016.
 • 15- a 17-pal­co­vé no­te­boo­ky Idea­Pad 700 oba s ce­nou 799 EUR, dos­tup­né od jú­na 2016.

*Ce­ny ne­zahŕňa­jú daň ani pop­la­tok za do­ru­če­nie, mô­žu byť bez upo­zor­ne­nia poz­me­ne­né a sú via­za­né aj na do­da­toč­né pra­vid­lá a pod­mien­ky. Ce­ny pre­daj­cov mô­žu byť rôz­ne. Dá­tu­my uve­de­nia mô­žu byť v jed­not­li­vých kra­ji­nách od­liš­né a pro­duk­ty mô­žu byť dos­tup­né len na vy­bra­ných tr­hoch. Všet­ky po­nu­ky zá­vi­sia od dos­tup­nos­ti. Le­no­vo si vy­hra­dzu­je prá­vo aj bez upo­zor­ne­nia ke­dy­koľ­vek poz­me­niť po­nu­ky pro­duk­tov a špe­ci­fi­ká­cie.

1 Pod­ľa vy­hod­no­te­nia webo­vých strá­nok hlav­ných vý­rob­cov po­čí­ta­čov dňa 30. no­vem­bra 2015.

2 Pod­ľa vy­hod­no­te­nia webo­vých strá­nok hlav­ných vý­rob­cov po­čí­ta­čov dňa 30. no­vem­bra 2015.

3 Tes­to­va­nie ba­té­rie na zá­kla­de lo­kál­ne­ho HD vi­deo preh­rá­va­nia na QHD dis­ple­ji pri 200 ni­toch a vy­pnu­tom WiFi pri­po­je­ní. Vý­drž ba­té­rie je prib­liž­ná a bu­de sa lí­šiť v zá­vis­los­ti od rôz­nych fak­to­rov, vrá­ta­ne sys­té­mo­vé­ho nas­ta­ve­nia, vy­bra­ných fun­kcií a pou­ží­va­nia. Maximál­na ka­pa­ci­ta ba­té­rie sa ča­som pri­ro­dze­ne zní­ži.

4 Zdroj: Open Ga­ming Allian­ce (OGA) dňa 2. mar­ca 2015.

5 Po­nú­ka trik­rát vy­ššie rých­los­ti inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia, do­sa­hu­jú­ce 802.11 b/g/n.

Nav­štív­te Le­no­vo Blog a Le­no­vo Newsroom a doz­vie­te sa viac o tých­to no­vých pro­duk­toch:

 • YOGA 900S a myš YOGA Mou­se
 • Le­no­vo za­ria­de­niach Y se­ries s Ra­zer s pe­ri­fér­ny­mi Y her­ný­mi za­ria­de­nia­mi (idea­cen­tre Y900 RE, Le­no­vo Y27g RE za­kri­ve­ný her­ný mo­ni­tor, Le­no­vo Y her­ná op­tic­ká myš, Le­no­vo Y her­ná ste­reo náh­lav­ná súp­ra­va a Le­no­vo Y her­ný pan­cie­ro­vý ruk­sak)
 • Idea­Cen­tre AIO 510S
 • Le­no­vo LINK 32GB usb mo­demOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter