ČR: Acer: Nový 11.6 "Chromebook prináša ľahkú prenosnosť a prvotriedny dizajn

Spo­leč­nost Acer dnes uved­la nej­novější mo­del své řady Chro­me­book 11, ny­ní s mno­hem od­olnější konstruk­cí, je­jíž sou­čás­tí je pr­votříd­ní ví­ko s povr­chem vy­tvořeným na­no­tis­kem v kom­bi­na­ci s vy­so­kým vý­ko­nem pro kaž­do­den­ní prá­ci a snad­no přenos­nou konstruk­cí, kte­rá dě­lá z to­ho­to chro­me­boo­ku vy­ni­ka­jí­cí za­říze­ní pro kaž­dé­ho na ces­tách.

„Po­zi­ce spo­leč­nos­ti Acer na tr­hu chro­me­booků ne­má ob­do­by, pro­to­že na­bí­zí­me ce­lou šká­lu chro­me­booků, kte­ré uži­va­te­lé chtějí - včetně větších mo­delů s 15,6" dis­ple­jem a kon­ver­ti­bil­ních mo­delů," řekl Hen­ry Kao, pre­zi­dent di­vi­ze No­te­book Bu­si­ness Group spo­leč­nos­ti Acer. „Ví­me, co na­ši zá­kaz­ní­ci chtějí u chro­me­booků nej­ví­ce - at­ri­bu­ty, kte­ré dopl­ní mo­bil­ní ži­vot­ní st­yl - te­dy skvě­lý vý­kon a přenos­nou konstruk­ci za příz­ni­vou ce­nu. To všech­no jim na­bíd­ne no­vý Chro­me­book 11."

Acer Chromebook 11_2.jpg

Pod­le údajů spo­leč­nos­ti Gar­tner, je Acer v sou­čas­né době před­ní světo­vou znač­kou chro­me­booků s ví­ce než 34% po­dí­lem na tr­hu v průběhu pr­vních tří čtvrtle­tí 2015.

Snad­ná přeno­si­tel­nost s pr­votříd­ní od­ol­nou konstruk­cí

Ví­ko Chro­me­boo­ku 11 by­lo vy­ro­be­no se vzo­rem vy­tvořeným na­no­tis­kem, kte­rý mu do­dá­vá pr­votříd­ní vzhled, a zá­ro­veň zvy­šu­je je­ho od­ol­nost. Chro­me­book 11 byl stejně ja­ko mo­de­ly pro ko­mer­ční a vzdělá­va­cí prostředí od Ace­ru zpevněn, aby zvládl mi­mořádně ná­roč­né na­sa­ze­ní. Do­ká­že od­olat až 60kg zá­těži směrem dolů na za­dní stra­nu ví­ka, za­tím­co ro­hy vy­dr­ží pád z vý­šky až 60 cm bez poš­ko­ze­ní. Ze­sí­le­né ša­si přiná­ší ta­ké větší od­ol­nost vůči zkru­tu a ná­ma­ze.

Ten­ké a snad­no přenos­né pro­ve­de­ní či­ní Acer Chro­me­book 11 ideál­ní pro pou­ži­tí kde­ko­li - ať už do­ma, ve ško­le, v prá­ci či na ces­tách. Má tlouš­ťku pou­hých 18,6 mm a vá­ží jen 1,1 kg.

Acer Chromebook 11_1.jpg

Acer Chro­me­book 11 má 11,6" dis­plej, kte­rý se může po­chlu­bit povr­chem Acer Com­fy­View za­bra­ňu­jí­cím od­leskům světlé­ho oko­lí a ome­zu­jí­cím zá­těž očí při dlou­hých ho­di­nách sle­do­vá­ní dis­ple­je. Dis­plej má roz­li­še­ní 1 366 × 768 px, kte­ré za­jiš­ťu­je os­trý a či­tel­ný text, stejně ja­ko ži­vá jas­ná vi­dea a fo­tog­ra­fie.

Uži­va­te­lé si mo­hou vy­chut­nat vi­deo­ho­vo­ry přes Goog­le Han­gouts a za­chy­tit po­mo­cí ka­me­ry os­tré a jas­né sním­ky s vy­so­kým dy­na­mic­kým roz­sa­hem (HDR). Web­ka­me­ru dopl­ňu­je dvo­ji­ce ste­reo rep­ro­duk­torů a in­teg­ro­va­ný mik­ro­fon pro pr­votříd­ní audio i vi­deo přeno­sy.

Dos­ta­ču­jí­cí vý­kon a ce­lo­den­ní vý­drž na ba­te­rii

Acer Chro­me­book 11 pos­ky­tu­je plně dos­ta­ču­jí­cí vý­kon pro kaž­do­den­ní prá­ci dí­ky pou­ži­tým čtyřjád­ro­vým pro­ce­sorům In­tel®Dá­le je Chro­me­book 11 vy­ba­ven 2 či 4 GB ope­rač­ní pamě­ti ne­bo 16GB či 32GB eMMC úlo­žištěm pro rych­lej­ší od­ez­vu i na­bí­há­ní sys­té­mu. Uži­va­te­lé si bu­dou mo­ci dí­ky až 9 ho­di­nám vý­dr­že na ba­te­rii vy­chut­nat na ces­tách zá­ba­vu i pro­duk­tiv­ní prá­ci po ce­lý den.

Připo­je­ní i na ces­tách

Dí­ky rych­lé dvou­pás­mo­vé 2×2 MI­MO 802.11ac Wi-Fi zůsta­nou uži­va­te­lé s no­te­boo­kem Acer Chro­me­book 11 připo­je­ni a v kon­tak­tu s až třik­rát rych­lej­ším bez­drá­to­vým spo­je­ním v po­rov­ná­ní se stan­dar­dem 802.11n.Snad­né připo­je­ní přís­lu­šen­ství za­se za­jiš­ťu­je roz­hra­ní Blue­tooth 4.0 ne­bo por­ty USB 3.0, USB 2.0 a HDMI. Uži­va­te­lé mo­hou přená­šet sou­bo­ry do ne­bo z no­te­boo­ku Acer Chro­me­book 11 a přis­tu­po­vat k mul­ti­mé­diím na SD kar­tách dí­ky čteč­ce ka­ret SD.

Acer Chro­me­book 11 zjed­no­du­šu­je za­bez­pe­če­ní a vzá­jem­nou spo­lup­rá­ci

Chro­me­boo­ky se snad­no ov­lá­da­jí a jsou ideál­ní pro sdí­le­ní me­zi ví­ce uži­va­te­li. Ti se mo­hou jed­no­du­še přih­lá­sit do své­ho vlas­tní­ho Goog­le úč­tu a přis­tu­po­vat ke služ­bám, ja­ko je Gmail a Do­ku­men­ty Goog­le, k ob­lí­be­ným zá­lož­kám a dal­ším in­for­ma­cím. Na­víc mo­hou uži­va­te­lé s no­te­boo­kem Acer Chro­me­book 11 CB3-131 tvořit, up­ra­vo­vat a spo­lup­ra­co­vat s os­tat­ní­mi jak on­li­ne tak of­fli­ne v různých prog­ra­mech, ja­ko jsou do­ku­men­ty Of­fi­ce.

Klí­čo­vou vý­ho­dou ope­rač­ní­ho sys­té­mu Chro­me OS je bez­peč­nost dí­ky auto­ma­tic­ké ak­tua­li­za­ci na ochra­nu pro­ti neus­tá­le se měni­cím on­li­ne hroz­bám. Po­kaž­dé, když se Chro­me OS spus­tí, zkon­tro­lu­je in­teg­ri­tu a plat­nost sys­té­mo­vých sou­borů. Kromě to­ho jsou uži­va­tel­ské sou­bo­ry ulo­že­ny v sa­mos­tat­ném od­dí­lu, aby by­la da­ta v bez­pe­čí. Mno­ho uži­va­telů dá­vá před­nost uk­lá­dá­ní svých sou­borů na úlo­žiště Disk Goog­le, kte­ré ucho­vá­vá sou­bo­ry, do­ku­men­ty a fot­ky bez­pečně v clou­du a za­jiš­ťu­je, že je k dis­po­zi­ci vždy ta ne­jak­tuálnější ver­ze sou­bo­ru či do­ku­men­tu, a to i v případě, že doj­de ke ztrátě či od­ci­ze­ní chro­me­boo­ku. Kromě to­ho na­po­má­há fun­kce Su­per­vi­sed Users k to­mu, aby dě­ti sur­fo­va­ly bez­peč­ným a kon­tro­lo­va­ným způso­bem.

Mo­de­ly, ce­ny a dos­tup­nost

Mo­de­ly Acer Chro­me­book 11 (CB3-131) bu­dou k dis­po­zi­ci buď s 16GB, ne­bo 32GB eMMC úlo­žištěm a buď se 2, ne­bo 4 GB pamě­ti RAM. Přes­né spe­ci­fi­ka­ce, ce­ny a dos­tup­nost se mo­hou li­šit v zá­vis­los­ti na ze­mi pro­de­je. V ob­las­ti EMEA za­čí­na­jí ce­ny na 6 990,- Kč.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter