ČR: Nový firemný notebook Acer TravelMate P648 - nekompromisný profesionál

Spo­leč­nost Acer dnes před­sta­vi­la fi­rem­ní no­te­boo­ky Tra­vel­Ma­te P648 s ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows 10. Mo­hou se po­chlu­bit vý­kon­ný­mi pro­ce­so­ry In­tel® Co­re™ i3, i5 a i7 šes­té ge­ne­ra­ce, špič­ko­vým třípás­mo­vým bez­drá­to­vým roz­hra­ním 802.11ad a roz­hra­ním Thun­der­bolt™ 3 pro ultra­rych­lé da­to­vé přeno­sy a pod­po­ru 4K dis­plejů. Dí­ky kom­bi­na­ci od­ol­né­ho ultra­ten­ké­ho tě­la a rych­lých bez­drá­to­vých tech­no­lo­gií jsou ty­to no­te­boo­ky ideál­ní­mi spo­leč­ní­ky na ces­ty, a to i pro ne­jak­tivnější ces­to­va­te­le.

Ta­to no­vá řada na­va­zu­je na Acer Tra­vel­Ma­te P645, kte­rá zís­ka­la ocenění Red Dot Awards jak v ro­ce 2014, tak 2015 a ocenění iF Pro­duct De­sign v ro­ce 2014. Vý­kon­né pro­ce­so­ry dopl­ňu­jí rych­lej­ší bez­drá­to­vé přeno­sy, dlou­há až os­mi­ho­di­no­vá vý­drž na ba­te­rii, ži­vý a jas­ný ob­raz a rych­lá kon­ver­ze vi­dea.

TravelMate P648_1.jpg

Leh­ké, od­ol­né a vý­kon­né fi­rem­ní no­te­boo­ky Tra­vel­Ma­te P648 by­ly navr­že­ny tak, aby spl­ňo­va­ly po­ža­dav­ky ve­dou­cích pra­cov­níků a dal­ších ob­chod­ních ces­tu­jí­cích," řekl Jerry Kao, pre­zi­dent di­vi­ze No­te­book Bu­si­ness Group spo­leč­nos­ti Acer. „Kromě to­ho IT pro­fe­sio­ná­lo­vé oce­ní přís­né za­bez­pe­če­ní pro ochra­nu fi­rem­ních sys­témů a cen­ných fi­rem­ních dat."

Leh­ký, a přitom od­ol­ný spo­leč­ník na ces­ty

Acer Tra­vel­Ma­te P648 byl zkonstruo­ván tak, aby byl scho­pen zvlád­nout i vel­mi čas­té ces­to­vá­ní. Vy­so­ce pev­né ví­ko vy­ztu­že­né uh­lí­ko­vý­mi a skel­ný­mi vlák­ny je leh­ké, a přitom pev­né - ce­lý no­te­book vá­ží pou­hých 1,7 kg a má tlouš­ťku jen 2,12 cm. Opěrky ru­kou a spod­ní kryt byl vy­ro­ben ze sli­ti­ny hořčí­ku a hli­ní­ku, dí­ky če­muž od­olá no­te­book i extrém­ní­mu tla­ku a je chráněn před pá­dy. Pro za­cho­vá­ní vy­so­ké­ho vý­ko­nu je sys­tém udr­žo­ván ven­ti­lá­to­rem neus­tá­le v chla­du a tech­no­lo­gie Dust De­fen­der jej chrá­ní před pra­chem. Nez­men­še­ná chic­let klá­ves­ni­ce za­se pos­ky­tu­je po­hodl­né psa­ní dí­ky 1,4mm zdvi­hu klá­ves a voděodol­ná konstruk­ce chrá­ní klá­ves­ni­ci v případě nechtěné­ho po­li­tí. Klá­ve­sy ma­jí LED pod­sví­ce­ní, tak­že je­jich po­pis­ky uvi­dí­te i v prostředí s níz­kou úrov­ní osvětle­ní - napřík­lad při ces­to­vá­ní v le­tad­lech.

Pr­vní no­te­book s třípás­mo­vým bez­drá­to­vým roz­hra­ním 802.11ad

Dí­ky nej­novější třípás­mo­vé bez­drá­to­vé tech­no­lo­gii 802.11ad od spo­leč­nos­ti Qual­comm® může no­te­book Tra­vel­Ma­te P648 vy­uží­vat i pás­mo 60 GHz pro přenos dat rych­los­tí až 4,6 Gb/s, což je až ví­ce než u roz­hra­ní 802.11ac. Třípás­mo­vé řeše­ní sou­časně pod­po­ru­je i stan­dard 802.11ac pro přeno­sy na del­ší vzdá­le­nost ve větších pros­to­rech. 802.11ad je ideál­ní na krát­ké vzdá­le­nos­ti a vy­so­ké ob­je­my dat, což fun­gu­je nej­lé­pe v men­ších pros­to­rech. Dí­ky men­ší la­ten­ci může roz­hra­ní 802.11ad lze sní­žit ča­so­vé zpoždění při bez­drá­to­vé pro­jek­ci ob­sa­hu na pou­hých 30 mi­li­se­kund.

Ideál­ní ka­ma­rád do kan­ce­láře

Tra­vel­Ma­te P648 je stejně ideál­ní na ces­to­vá­ní ja­ko na prá­ci v kan­ce­láři. Kromě čteč­ky paměťo­vých ka­ret a por­tu HDMI pro připo­je­ní k exter­ní­mu dis­ple­ji byl vy­ba­ven su­perry­chlým por­tem Thun­der­bolt 3 (přes ko­nek­tor USB 3.1 typ C) a třemi por­ty USB 3.0, z nichž je­den pod­po­ru­je na­bí­je­ní při vy­pnu­tém no­te­boo­ku. Vo­li­tel­ná sta­ni­ce Acer Pro­Dock se může po­chlu­bit ši­ro­kou šká­lou portů pro připo­je­ní ce­lé řady za­říze­ní a přís­lu­šen­ství, a to prostřed­nic­tvím dvou portů USB 3.0, Dis­play­Port, DVI, HDMI, VGA a gi­ga­bi­to­vé LAN.

No­vé mo­de­ly Acer Tra­vel­Ma­te P648 by­ly navr­že­ny tak, aby spl­ňo­va­ly přís­né po­ža­dav­ky fi­rem­ních uži­va­telů. 14" dis­ple­je na­bí­ze­jí vý­běr až po roz­li­še­ní Full HD s tech­no­lo­gií IPS a gra­fi­kou až NVI­DIA® Ge­For­ce® 940M se 2 GB gra­fic­ké pamě­ti. Mo­hou se ta­ké po­chlu­bit 4 GB pamě­ti DDR4 roz­šiřitel­né až na 20 GB a dos­tat­kem úlož­né­ho pros­to­ru dí­ky až 1TB(1) dis­ku ne­bo až 512GB(1) SSD. Ne­chy­bí ani mož­nost vo­li­tel­né RAID 0 SSD kon­fi­gu­ra­ce, kte­rá pos­kyt­ne až dvoj­ná­sob­ný vý­kon op­ro­ti stan­dar­dním SSD. LED pod­sví­ce­ní dis­ple­je dopl­ňu­je anti­ref­lexní tech­no­lo­gie Com­fy­View™ pro ochra­nu zra­ku před vy­zařová­ním mod­ré­ho svět­la a sní­že­ní úna­vy očí.

Tra­vel­Ma­te P648 je op­ti­ma­li­zo­ván pro kon­fe­ren­ční ho­vo­ry a byl tak vy­ba­ven HDR HD web­ka­me­rou s pod­po­rou ši­ro­koúh­lých zá­běrů, dvo­ji­cí mik­ro­fonů, dvěma rep­ro­duk­to­ry, klá­ve­sou pro okam­ži­té zti­še­ní mik­ro­fo­nu, HD audiem a tech­no­lo­gií Acer Pu­ri­fied.Voi­ce pro zvý­še­ní hla­si­tos­ti zvu­ku a sní­že­ní šu­mu na po­za­dí i eli­mi­na­ci zvu­ku při stis­ku klá­ves. Ne­chy­bí ani pod­po­ra NFC (Near Field Com­mu­ni­ca­tion) pro bez­pa­pí­ro­vé plat­by a vstu­pen­ky (u vy­bra­ných kon­fi­gu­ra­cí).

Přís­né za­bez­pe­če­ní a nás­tro­je pro sprá­vu šetřící čas

Tra­vel­Ma­te P648 je vy­ba­ven vý­kon­ným bez­peč­nos­tním softwarem i hardwarem, stejně ja­ko fun­kce­mi pro sprá­vu šetřící čas pro zjed­no­du­še­ní servis­u a mo­der­ni­za­ci mno­ha je­ho vnitřních kom­po­nent.

Sa­da nás­trojů pro za­bez­pe­če­ní a sprá­vu Acer ProS­hield Ma­na­ger chrá­ní cen­ná da­ta. Pou­ží­vá ověřová­ní před spuštěním sys­té­mu pro ochra­nu no­te­boo­ku od sys­té­mu BIOS až po ap­li­kač­ní úro­veň. Uži­va­te­lé si mo­hou vy­tvořit svůj osob­ní za­bez­pe­če­ný disk (PSD) pro bez­prob­lé­mo­vé uk­lá­dá­ní a šif­ro­vá­ní důle­ži­tých sou­borů, čímž za­brá­ní to­mu, aby by­la da­ta přís­tup­ná, po­kud by byl no­te­book ztra­cen či uk­ra­den. Kromě to­ho pos­ky­tu­je auto­ma­ti­zo­va­né řeše­ní pro vzdá­le­nou sprá­vu IT ma­jet­ku.

In­teg­ro­va­ná bio­met­ric­ká čteč­ka prstů chrá­ní spo­lečně s či­pem TPM 1.2 (Trus­ted Plat­form Mo­du­le) sys­tém před neop­rávněným přís­tu­pem a zá­mek Ken­sin­gton umož­ňu­je upevnění no­te­boo­ku ke sto­lu. Řeše­ní pro sprá­vu Acer Of­fi­ce Ma­na­ger (AOM) umož­ňu­je IT pro­fe­sio­nálům za­vád26ění bez­peč­nos­tní po­li­ti­ky, sle­do­vá­ní IT ma­jet­ku a plá­no­vá­ní údr­žby. In­tel vPro s tech­no­lo­gií AMT (Ac­ti­ve Ma­na­ge­ment Tech­no­lo­gy) jim na­víc umož­ňu­je sprá­vu softwaro­vých i hardwaro­vých po­čí­ta­čo­vých ak­tiv. Řada fi­rem­ních no­te­booků Acer Tra­vel­Ma­te P648 bu­de zá­kaz­níkům k dis­po­zi­ci s ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows 10 Pro.

„No­vá řada no­te­booků Acer Tra­vel­Ma­te P648 přiná­ší to nej­novější v de­sig­nu i přenos­nos­ti, stejně ja­ko sku­tečně vy­so­ký vý­kon pod ka­po­tou dí­ky nej­novější 6. ge­ne­ra­ci pro­ce­sorů In­tel® Co­re™ vPro navr­že­né pro mo­der­ní pra­cov­ní sí­lu," řekl Tom Garri­son, vice­pre­si­dent a ge­ne­rál­ní ředi­tel di­vi­ze pro fi­rem­ní klien­te­lu spo­leč­nos­ti In­tel. „Spo­leč­nost Acer tím­to so­fis­ti­ko­va­ným, za­bez­pe­če­ným a spra­vo­va­tel­ným sys­té­mem, kte­rý do­ká­že dr­žet krok s ros­tou­cí­mi ná­ro­ky na rych­lost a vý­kon, opět potvr­zu­je, že ví, co fir­my potřebu­jí."

Ce­na, eko­lo­gie a zá­ru­ka

Řada fi­rem­ních no­te­booků Acer Tra­vel­Ma­te P648 bu­de k dis­po­zi­ci v ob­las­ti EMEA v květnu u auto­ri­zo­va­ných pro­dejců spo­leč­nos­ti Acer. Ce­na no­te­booků bu­de za­čí­nat na cca 26 000,- Kč.

Pro­fe­sio­nál­ní no­te­boo­ky od Ace­ru jsou vždy pod­ro­be­ny sé­rii testů spo­leh­li­vos­ti a spl­ňu­jí přís­né průmys­lo­vé stan­dar­dy. Fi­rem­ní no­te­boo­ky Tra­vel­Ma­te P648 ma­jí kva­li­fi­ka­ci Ener­gy Star® a spl­ňu­jí kri­té­ria pro ozna­če­ní EPEAT Gold. Sa­mozřej­mos­tí je dvou­le­tá zá­ru­ka na dí­ly a prá­ci, kte­rá může být prostřed­nic­tvím služ­by Acer Ad­van­ta­ge prod­lou­že­na až na tři ro­ky. Vy­bra­né mo­de­ly ma­jí přes spe­ci­fic­ké ob­chod­ní par­tne­ry del­ší zá­ru­ku. Pro všech­ny no­te­boo­ky Acer jsou za­jiště­ny bez­plat­né služ­by a pod­po­ra.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter