ČR: Šikovný prírastok do rodiny - Jeden ovládač za všetky

Pou­žít mo­bil­ní te­le­fon ja­ko dál­ko­vý ov­la­dač pro za­říze­ní v do­mác­nos­ti? Proč ne. A ne­ní to tak slo­ži­té, jak si mys­lí­te.

Důle­ži­tou zprá­vou je, že ne­mu­sí­te měnit ce­lou elek­troin­sta­la­ci do­mu. V jed­né kra­bi­ci tzv. chyt­ré sa­dy, kte­rá se jme­nu­je Je­den ov­la­dač za všech­ny, naj­de­te vy­bra­né pr­vky chyt­ré elek­troin­sta­la­ce iNELS.

Sa­da ob­sa­hu­je: chyt­rou eLAN-IR kra­bič­ku a IR vy­sí­lač. Prostřed­nic­tvím chyt­ré kra­bič­ky eLAN-IR může­te ov­lá­dat do­má­cí spotřebi­če chyt­rým te­le­fo­nem.

Jak na to? Do chyt­ré­ho te­le­fo­nu stáh­ne­te ap­li­ka­ci. Ta­to ap­li­ka­ce (iHC-MAIR a iHC-MIIR) je uni­ver­zál­ní ov­la­dač pro všech­ny Audio Vi­deo spotřebi­če (včetně kli­ma­ti­za­cí). Ap­li­ka­ce se prostřed­nic­tvím chyt­ré­ho te­le­fo­nu spo­jí s chyt­rou IR kra­bič­kou (kte­rá dál ko­mu­ni­ku­je s AV spotřebi­či IR sen­zo­rem).

Co může­te ov­lá­dat? Do­má­cí ki­no, te­le­vi­zi, DVD přeh­rá­vač, Blue Ray přeh­rá­vač, ze­si­lo­vač, set top box, sa­te­lit­ní přijí­mač, kli­ma­ti­za­ci, pro­jek­tor.

Co všech­no umí? Zvlá­dá ví­ce úkonů naj­ed­nou - tzv. scé­ny. Napřík­lad jde­te spát a je­di­ným po­ve­lem vy­pne­te všech­ny AV spotřebi­če v ce­lém domě (napřík­lad dětem te­le­vi­zi). Na­víc do jed­né ap­li­ka­ce lze in­teg­ro­vat neo­me­ze­ný po­čet IR kra­bi­ček. To zna­me­ná, že v jed­né ap­li­ka­ci má­te pod kon­tro­lou oby­vák, dětský po­ko­jík a dal­ší…

Co do­dat? Jste ab­so­lutně svo­bod­ní - má­te vše pod kon­tro­lou i mi­mo do­mov, pro­to­že ov­lá­dá­ní je mož­né v rám­ci sítě wifi i vzdá­leně z ja­ké­ho­ko­liv místa (napřík­lad z prá­ce ne­bo do­vo­le­né).

Pod­robnější in­for­ma­ce naj­de­te zde: el­koep.cz

Sa­du Je­den ov­la­dač za všech­ny lze pořídit za 2 479 Kč bez DPH.

Pro­to­že spo­leč­nost EL­KO EP všech­ny kom­po­nen­ty elek­troin­sta­la­ce vy­ví­jí a vy­rá­bí, může si do­vo­lit dát zá­kaz­níkům 5 let zá­ruč­ní do­bu.

Pod­robnější in­for­ma­ce o Chyt­rých sa­dách naj­de­te zde: dum­pod­pal­cem.cz/Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter