Epson: Rozšírte možnosti svojej signage tlače a grafiky

Spo­loč­nosť Ep­son pok­ra­ču­je v pred­sta­vo­va­ní ko­lek­cie tech­no­ló­gií pood­ha­le­ných na veľtr­hu VIS­COM a pred­sta­vu­je svo­ju naj­nov­ší rad veľ­ko­for­má­to­vých pro­fe­sio­nál­nych sig­na­ge tla­čiar­ní.

No­vý rad SC-S ap­li­ku­je poz­nat­ky zís­ka­né roz­sia­hlym pries­ku­mom tr­hu, spät­nou väz­bou od zá­kaz­ní­kov a tes­to­va­ním. Po­nú­ka uží­va­te­ľom pres­nú tlač pla­gá­tov a sig­na­ge gra­fi­ky. Spo­loč­ne so služ­ba­mi a servisn­ou pod­po­rou po­nú­ka ten­to rad dlh­šiu bez ob­služ­nú pre­vádz­ku a po­má­ha maxima­li­zo­vať pro­duk­ti­vi­tu.

scjs60610-view-from-right-print-sample.jpg

Kaž­dý kom­po­nent tých­to tla­čiar­ní (SC-S80610, SC-S60610, SC-S40610) bol navr­hnu­tý a vy­ro­be­ný spo­loč­nos­ťou Ep­son, vďa­ka čo­mu je mož­né za­ru­čiť bez­prob­lé­mo­vé fun­go­va­nie a vý­sled­ky v pro­fe­sio­nál­nej kva­li­te. Či už vy­tvá­ra­te sig­na­ge, špič­ko­vú gra­fi­ku ale­bo vý­zdo­bu, po­mo­cou toh­to ra­du tla­čiar­ní do­siah­ne­te pres­ných vý­sled­kov na ce­lej ra­de substrá­tov. Vďa­ka vy­so­ko pok­ro­či­lé­mu sys­té­mu auto­ma­tic­ké­ho ria­de­nia nap­nu­tia ma­te­riá­lov (AD-ATC) do­siah­ne­te nep­re­ko­na­teľ­né pres­nos­ti pri tla­či vý­stav­nej gra­fi­ky, pla­gá­tov, sve­tel­ných rek­lam­ných pa­ne­lov, POS ma­te­riá­lov, po­lep vo­zi­diel a ta­piet. Sys­tém pra­cu­je so so­fis­ti­ko­va­ným sys­té­mom po­dá­va­nia a anti­sta­tic­ký­mi prít­lač­ný­mi val­ca­mi s veľ­kým prie­me­rom, kto­ré za­bez­pe­ču­je op­ti­mál­ne up­nu­tie a pres­nosť po­dá­va­nia.

Pou­ži­tie tla­čo­vých hláv Ep­son Pre­ci­sion­Co­re TFP naj­nov­šej ge­ne­rá­cie je zá­ru­kou vy­ni­ka­jú­ce­ho a čis­tej tla­če so špič­ko­vý­mi far­ba­mi. V spo­lup­rá­ci s at­ra­men­tom Ep­son Ultra­Chro­me GS3 ale­bo GS3 s čer­ve­ným at­ra­men­tom, kto­ré ma­jú no­vé zlo­že­nie, po­má­ha­jú uží­va­te­ľom do­siah­nuť ši­ro­ké­ho fa­reb­né­ho pries­to­ru, a tým aj vy­so­ko pres­nú rep­ro­duk­ciu fa­rieb. SC-S80610 s do­da­toč­ným čer­ve­ným a oran­žo­vým at­ra­men­tom eš­te viac roz­ši­ru­je fa­reb­ný pries­tor a mož­nos­ti kva­lit­nej tla­če. „Pre­ci­sion Dot" re­žim vy­so­ko pres­né­ho umies­tne­nia tla­čo­vých bo­dov, zlep­šu­je cel­ko­vú kva­li­tu na ra­de mé­dií (napr. prie­hľad­né fó­lie, vin­yl, plát­no ale­bo fo­tog­ra­fic­ký pa­pier) har­mo­ni­zá­ciou rôz­nych pa­ra­met­rov tla­če, pre do­siah­nu­tie kva­li­ty ľah­ko pou­ži­teľ­ným spô­so­bom.

scms40610-front-view-with-print-sample.jpg

Ka­teřina Sed­láč­ko­vá, ProG­rap­hics Ac­count Ma­na­ger Ep­son CZ & SK, ho­vo­rí: „Po­čú­va­li sme ná­zo­ry zá­kaz­ní­kov vy­chá­dza­jú­ce z ch pred­chá­dza­jú­cich skú­se­nos­tí s ra­dou na­šich sig­na­ge tla­čiar­ní a na zá­kla­de ich po­žia­da­viek sme pos­tu­po­va­li pri ďal­šom vý­vo­ji. Vý­sled­kom na­šej sna­hy je no­vý špič­ko­vý rad pro­duk­tov na­bi­tých pok­ro­či­lý­mi tech­no­ló­gia­mi, kto­ré za­ru­ču­jú úpl­nú pres­nosť a kva­li­tu. Ide o sku­toč­ný vr­chol zna­los­tí a od­bor­nos­ti spo­loč­nos­ti Ep­son v tom­to obo­re."

Vo vý­vo­ji no­vej ra­dy SC-S sme sa za­me­ra­li na zlep­šo­va­nie mož­nos­tí tla­če. Nas­ta­ve­nie je rých­le a jed­no­du­ché. Veľ­ký prie­hľad­ný pred­ný kryt pos­ky­tu­je náh­ľad v prie­be­hu tla­če LED os­vet­le­nia a umož­ňu­je je­ho jed­no­du­chú kon­tro­lu.

Ep­son chá­pe, že pro­duk­ti­vi­ta je pre zá­kaz­ní­kov kľú­čo­vá, a pre­to ten­to rad tla­čiar­ní po­nú­ka množ­stvo fun­kcií, ako je auto­ma­tic­ká údr­žba tla­čo­vej hla­vy ale­bo zber­ný sys­tém roz­prá­še­né­ho at­ra­men­tu, kto­ré za­bez­pe­ču­jú čo naj­dl­hší bez ob­služ­nú tlač. Pro­duk­ty sa štan­dar­dne do­dá­va­jú s dvoj­roč­nou zá­ru­kou, kto­rá zá­kaz­ní­kom pos­ky­tu­je väč­ší po­koj. Pre tých, kto­rí chcú na­ďa­lej vy­uží­vať vý­ni­moč­né servisn­é služ­by a pod­po­ru spo­loč­nos­ti Ep­son, je k dis­po­zí­cii tak­tiež nie­koľ­ko va­riant predĺže­nej zá­ru­ky.

Ce­ny a dos­tup­nosť

Tla­čiar­ne SC-S60610 a SC-S40610 bu­dú na tr­hu dos­tup­né od ja­nuá­ra 2016 za ce­ny 19 995 EUR a 12 995 EUR.

Mo­del SC-S80610 bu­de na tr­hu dos­tup­ný od ja­nuá­ra 2016 za ce­nu 21 295 EUR.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter