Nový generálny riaditeľ Unicorn Systems a.s.

No­vým ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom a pred­se­dom pred­sta­ven­stva Uni­corn Sys­tems a.s. sa od 1. ja­nuá­ra 2016 stá­va Jan Ja­roš. Vo fun­kcii nah­ra­dí Jiřího Mrá­za, kto­rý sa k 31. 12. 2015 roz­ho­dol ukon­čiť svo­je pô­so­be­nie na oboch po­zí­ciách.

Jan Ja­roš je ab­sol­ven­tom stroj­níc­kej fa­kul­ty Čes­ké­ho vy­so­ké­ho uče­ní tech­nic­ké­ho v Pra­he. Ka­rié­ru v IT za­čal v ro­ku 1994, ke­dy nas­tú­pil do Uni­cor­nu ako prog­ra­má­tor. Od ro­ku 1996 pô­so­bil v Uni­cor­ne na po­zí­cii ria­di­te­ľa ob­chod­nej di­ví­zie. V ro­ku 1997 sa stal ria­di­te­ľom dcér­skej spo­loč­nos­ti Uni­corn Edu­ca­tion a Uni­corn Dis­tri­bu­tion. V ro­ku 2002 bol vy­me­no­va­ný za ob­chod­né­ho ria­di­te­ľa a čle­na pred­sta­ven­stva spo­loč­nos­ti Uni­corn. Bol zod­po­ved­ný za sta­ros­tli­vosť o kľú­čo­vých klien­tov, ko­mu­ni­ká­ciu s par­tner­mi a roz­voj ob­chod­ných ak­ti­vít Uni­cor­nu v ČR aj v za­hra­ni­čí.

„Som veľ­mi rád za pre­ja­ve­nú dô­ve­ru a te­ším sa na to, že bu­de­me so všet­ký­mi spo­lup­ra­cov­ník­mi spo­loč­ne pok­ra­čo­vať v bu­do­va­ní Uni­cor­nu ako spo­ľah­li­vé­ho do­dá­va­te­ľa in­for­mač­ných sys­té­mov. Fir­my, kto­rá dl­ho­do­bo pos­ky­tu­je vy­so­kú pri­da­nú hod­no­tu aj kon­ku­ren­čnú vý­ho­du svo­jim klien­tom a spo­lup­ra­cov­ní­kom umož­ňu­je pra­co­vať na pro­jek­toch vy­uží­va­jú­cich špič­ko­vé in­for­mač­né tech­no­ló­gie, zá­ro­veň pod­po­ru­je ich pro­fes­ný rast aj roz­voj," uvie­dol Jan Ja­roš.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter