Intel ukončil prevzatie firmy Altera

Spo­loč­nosť In­tel ozná­mi­la ak­vi­zí­ciu fir­my Al­te­ra Cor­po­ra­tion, kto­rá je ve­dú­cim pos­ky­to­va­te­ľom tech­no­ló­gie FPGA (field-prog­ram­mab­le ga­te array). Tá­to ak­vi­zí­cia dopĺňa pro­duk­to­vé por­tfó­lio spo­loč­nos­ti In­tel a vy­tvá­ra tak pries­tor pre no­vé trie­dy pro­duk­tov, naj­mä v ob­las­ti dá­to­vých cen­tier a inter­ne­tu ve­cí.

„Al­te­ra je te­raz sú­čas­ťou In­te­lu. Spo­loč­ne vy­tvo­rí­me no­vú ge­ne­rá­ciu po­lo­vo­di­čov, kto­ré bu­dú nie­len lep­šie, ale to­ho aj viac do­ká­žu," po­ve­dal Brian Kr­za­nich, CEO spo­loč­nos­ti In­tel. „Pri roz­vo­ji FPGA sa bu­de­me ria­diť Moo­ro­vým zá­ko­nom a pri­ne­sie­me no­vé pro­duk­ty, kto­ré po­núk­nu veľ­ko­le­pé zá­žit­ky s tech­no­ló­gia­mi bu­dúc­nos­ti, zá­žit­ky ako auto­nóm­ne šo­fé­ro­va­nie a stro­jo­vé uče­nie."

Al­te­ra bu­de v rám­ci sku­pi­ny In­tel pô­so­biť ako no­vá ob­chod­ná jed­not­ka pod náz­vom Sku­pi­na prog­ra­mo­va­teľ­ných rie­še­ní (PSG) a na jej če­le bu­de stáť dl­ho­roč­ný pra­cov­ník Al­te­ry, Dan McNa­ma­ra. In­tel ozná­mil, že uro­bí všet­ko pre bez­prob­lé­mo­vý pre­chod zá­kaz­ní­kov Al­te­ry a bu­de pok­ra­čo­vať v pod­po­re a roz­vo­ji po­čet­ných pro­duk­tov tej­to spo­loč­nos­ti aj v bu­dúc­nos­ti. To sa tý­ka aj pro­duk­tov vy­uží­va­jú­cich tech­no­ló­gie FPGA a ARM SoC. Ok­rem po­sil­ňo­va­nia exis­tu­jú­cej ob­las­ti FPGA, PSG bu­de úz­ko spo­lup­ra­co­vať so sku­pi­na­mi Da­ta Cen­ter a IoT. Ich spo­lup­rá­ca by ma­la pri­niesť no­vú ge­ne­rá­ciu vy­so­ko pris­pô­so­bi­teľ­ných a in­teg­ro­va­teľ­ných pro­duk­tov a rie­še­ní.

„Ako sú­časť sku­pi­ny In­tel vy­tvo­rí­me bez­kon­ku­ren­čné prog­ra­mo­va­teľ­né lo­gic­ké za­ria­de­nia, kto­ré bu­dú po­nú­kať šir­šiu šká­lu mož­nos­tí, než s akou sa dnes zá­kaz­ní­ci stre­tá­va­jú," po­ve­dal McNa­ma­ra, vice­pre­zi­dent spo­loč­nos­ti a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ PSG v In­tel. „Kom­bi­ná­ciou tech­no­ló­gie FPGA a zá­kaz­níc­kej pod­po­ry od Al­te­ry s vý­rob­ný­mi schop­nos­ťa­mi In­tel v ob­las­ti po­lo­vo­di­čov umož­ní­me zá­kaz­ní­kom vy­tvo­riť no­vú ge­ne­rá­ciu elek­tro­nic­kých sys­té­mov ne­bý­va­lé­ho vý­ko­nu a ener­ge­tic­kej ús­por­nos­ti."Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter