Štúdia nezávislej spoločnosti Gartner: Xerox lídrom v segmente správy tlačových služieb a služieb správy obsahu.

Spo­loč­nos­ti Xerox (kó­to­va­ná na newyor­skej bur­ze NY­SE pod skrat­kou XRX) sa už ôs­my rok za se­bou umies­tni­la na vr­cho­le, v tzv. „kvad­ran­te líd­rov" v oce­ňo­va­nej od­bo­ro­vej štú­dii s náz­vom „2015 Ma­gic Quad­rant for Ma­na­ged Print and Con­tent Servic­es Worldwide"Štú­diu kaž­do­roč­ne pub­li­ku­je ne­zá­vis­lá spo­loč­nosť Gar­tner, Inc. Gar­tner v tej­to štú­dii sle­du­je ras­tú­ci vý­znam sprá­vy tla­čo­vých slu­žieb (MPS) a slu­žieb sprá­vy ob­sa­hu (MCS). Čin­nos­ti slu­žieb sprá­vy ob­sa­hu sú úz­ko spo­je­né s MPS a za­me­ria­va­jú sa na ko­mu­ni­ká­ciu vo vnút­ri or­ga­ni­zá­cií. V no­vej štú­dii Gar­tner oce­ňu­je Xerox naj­mä za návrh kom­plexných rieš­ní a schop­nosť ich reali­zá­cie.

Spo­loč­nosť Xerox po­nú­ka služ­by tla­čo­vé­ho pros­tre­dia no­vej ge­ne­rá­cie, tzv. MPS no­vej ge­ne­rá­cie. To­to rie­še­nie sto­jí na troch hlav­ných pi­lie­roch: na ana­lý­ze a op­ti­ma­li­zá­cii, za­bez­pe­če­ní a in­teg­rá­cii a auto­ma­ti­zá­cii a zjed­no­du­še­ní pro­ce­sov. Vďa­ka to­mu­to pos­tu­pu a rie­še­niu, kto­ré je prip­ra­ve­né spo­loč­nos­tiam na mie­ru, spá­ja Xerox svet pí­som­nos­tí s di­gi­tál­nym sve­tom. Vďa­ka to­mu sú všet­ky čin­nos­ti spo­je­né s tla­čou a sprá­vou do­ku­men­tov efek­tív­nej­šie, po­hodl­nej­šie a bez­peč­nej­šie.

Spô­sob, akým sa vy­uží­va, uk­la­dá a zdie­ľa ob­sah do­ku­men­tov v dneš­nom mo­bil­nom sve­te je kľú­čo­vým as­pek­tom pri ús­peš­nej im­ple­men­tá­cii MPS a MCS," ho­vo­rí Jo­seph Ha­na­nia, se­nior vice­pre­zi­dent zod­po­ve­da­jú­ci v spo­loč­nos­ti Xerox za ob­lasť Glo­bal Do­cu­ment Out­sour­cing pre veľ­ké spo­loč­nos­ti. „To, že sme zno­va za­ra­de­ní do kvad­ran­tu líd­rov v tej­to štú­dii spo­loč­nos­ti Gar­tner vní­ma­me ako dô­kaz, že na­ša stra­té­gia po­má­ha zá­kaz­ní­kom ra­cio­na­li­zo­vať a op­ti­ma­li­zo­vať pro­ce­sy spra­co­va­nia pa­pie­ro­vých do­ku­men­tov, a tým aj zvy­šo­vať pro­duk­ti­vi­tu prá­ce za­mes­tnan­cov a za­bez­pe­čo­vať udr­ža­teľ­nosť pod­ni­ka­teľ­ských pro­ce­sov."

Sú­čas­ťou troj­fá­zo­vej stra­té­gie sú nap­rík­lad aj tie­to ap­li­ká­cie, kto­ré Xerox uvie­dol ne­dáv­no:

  • Ana­lý­za a op­ti­ma­li­zá­cia: Xerox Print Aware­ness Tool - pa­ten­to­va­ný sys­tém, kto­rý ve­die za­mes­tnan­cov k väč­šej eko­lo­gic­kej zod­po­ved­nos­ti - vy­uží­va tech­no­ló­giu „ga­mi­fi­ká­cie" (vná­ša­nie her­ných pr­vkov do rôz­nych ob­las­tí). Po­má­ha pod­ni­kom mo­ti­vo­vať za­mes­tnan­cov k zod­po­ved­né­mu sprá­va­nia a zni­žo­va­niu ulí­ko­vej sto­py.
  • Za­bez­pe­če­nie a in­teg­rá­cia: ana­lý­za a in­for­má­ciu sú kľú­čom k chyt­rým tla­čo­vým rie­še­niam. Xerox po­má­ha op­ti­ma­li­zo­vať ich tla­čo­vé pros­tre­die vďa­ka Xerox Se­cu­re Print Ma­na­ger Sui­te with User Ana­ly­tics (vy­ba­ve­nie pre bez­peč­nú tlač s uží­va­teľ­skou ana­ly­ti­kou), kte­ré umož­ňu­je ana­ly­zo­vať, kto, čo, ke­dy, koľ­ko a kde tla­čí.
  • Auto­ma­ti­zá­cia a zjed­no­du­še­nie: Xerox na­ďa­lej vy­lep­šu­je nie­len rie­še­nia, kto­ré po­nú­ka pre špe­ci­fic­ké od­bo­ry, ale tiež rie­še­nia, kto­ré je mož­né vy­užiť vo via­ce­rých ob­las­tiach. Prík­la­dom ta­ké­ho­to rie­še­nia je nap­rík­lad Workflow Auto­ma­tion so­lu­tions (rie­še­nie auto­ma­ti­zá­cie pra­cov­ných pro­ce­sov) pre pois­ťov­níc­tvo a pre út­va­ry HR, te­da pod­ni­ko­vé ob­las­ti s pra­cov­ný­mi tok­mi s veľ­kým množ­stvom dát. Po­nú­ka­né rie­še­nia umož­ňu­jú zá­kaz­ní­kom vy­hnúť sa nee­fek­tív­ne­mu na­rá­ba­niu s dá­ta­mi. To­mu po­má­ha­jú aj no­vé ver­zie rieš­ní, kto­ré za­bez­pe­čia pro­duk­ti­vi­tu kan­ce­lár­skych prác a pro­duk­ti­vi­tu ľu­dí, kto­rí v kan­ce­lá­riách pra­cu­jú Xerox Di­gi­tal Al­ter­na­ti­ves a Xerox Do­cuS­ha­re 7.0. Tie­to softwaro­vé rie­še­nia auto­ma­ti­zu­jú spra­co­va­nie do­ku­men­tov a po­má­ha­jú ana­ly­zo­vať kaž­do­den­né pos­tu­py s cie­ľom uľah­čiť za­mes­tnan­com ča­so­vo ná­roč­né ma­nuál­ne prá­ce, ako je zdie­ľa­nie, ano­to­va­nie, uk­la­da­nie a za­bez­pe­čo­va­nie do­ku­men­tov a dát.

Za sve­to­vé­ho líd­ra na tr­hu MPS v ro­ku 2015 ozna­či­la Xerox po šies­tyk­rát za se­bou tiež spo­loč­nosť Quocir­ca Ltd. Za líd­ra v ob­las­ti „workflow" je Xerox po­va­žo­va­ný aj v hod­no­te­ní pod­ľa IDC Mar­ket­Sca­pe, a to v štú­dii U.S. Ma­na­ged Workflow Servic­es Ven­dor As­ses­sment (Hod­no­te­nie do­dá­va­te­ľov za­bez­pe­ču­jú­cich sprá­vu slu­žieb pra­cov­ných to­kov v USA, 2015).Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter