Celý sortiment inteligentných televízorov Samsung pre rok 2016 bude pripravený pre IoT

Všet­ky SUHD te­le­ví­zo­ry pre rok 2016 bu­dú vy­uží­vať tech­no­ló­giu IoT hub, a bu­dú tak po­nú­kať pok­ro­či­lé, in­tui­tív­ne fun­kcie a bez­prob­lé­mo­vé pri­po­je­nie pre viac než 200 za­ria­de­ní.

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd. ozná­mi­la, že ce­lý jej sor­ti­ment in­te­li­gen­tných te­le­ví­zo­rov pre rok 2016 bu­de prip­ra­ve­ný pre nás­tup Inter­net ve­cí (Inter­net of Things - IoT) a bu­de vy­uží­vať ot­vo­re­nú plat­for­mu Smar­tThings. Tá pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je pri­pá­jať, spra­vo­vať a ov­lá­dať in­te­li­gen­tné za­ria­de­nia a služ­by IoT.

V ka­te­gó­rii in­te­li­gen­tných te­le­ví­zo­rov pre rok 2016 bu­dú všet­ky SUHD TV Sam­sung vy­uží­vať tech­no­ló­giu IoT hub, vďa­ka kto­rej bu­de te­le­ví­zor fun­go­vať ako ria­dia­ce cen­trum ce­lej in­te­li­gen­tnej do­mác­nos­ti. Sam­sung vy­vi­nul svo­ju vlas­tnú tech­no­ló­giu IoT hub, kto­rú pros­tred­níc­tvom plat­for­my Smar­tThings pod­po­ru­jú mo­de­ly SUHD te­le­ví­zo­rov pre rok 2016.

SUHD te­le­ví­zo­ry do­ká­žu ov­lá­dať a pri­po­jiť sa nie­len s pro­duk­tmi znač­ky Sam­sung, ale aj viac ako 200 za­ria­de­nia­mi od ďal­ších vý­rob­cov. Je­di­nou pod­mien­kou je kom­pa­ti­bi­li­ta s tech­no­ló­giou Smar­tThings - mô­že sa jed­nať o os­vet­le­nie a zá­mky v ok­nách či vo dve­rách, ter­mos­ta­ty či ka­me­ry. Pre pl­nú pod­po­ru pre­po­je­nia so za­ria­de­nia­mi kom­pa­ti­bil­ný­mi s tech­no­ló­giou Smar­tThings je pot­reb­ný USB adap­tér Smar­tThings Extend.

CES 2016_Ocenenie SUHD TV Samsung.jpg


Je­di­neč­nosť no­vo pred­sta­vo­va­ných SUHD te­le­ví­zo­rov Sam­sung do­ka­zu­je aj to, že v rám­ci veľtr­hu CES 2016 zís­kal je­den z mo­de­lov (kto­rý bu­de ofi­ciál­ne pred­sta­ve­ný na veľtr­hu CES v Las Ve­gas 5. ja­nuá­ra 2016) oce­ne­nie za naj­lep­šiu ino­vá­ciu v ka­te­gó­rii tech­no­ló­gií uží­va­teľ­skej prís­tup­nos­ti. Na kaž­do­roč­né po­du­ja­tie spä­té s oce­ne­nia­mi CES za ino­vá­cie sa oce­ňu­je vy­ni­ka­jú­ci di­zajn a tech­nic­ké pre­ve­de­nie spot­re­bi­teľ­ských tech­no­ló­gií, pri­čom s ví­ťaz­ný­mi vý­rob­ka­mi sa bu­dú môcť náv­štev­ní­ci veľtr­hu CES zoz­ná­miť v expo­zí­cii In­no­va­tion Awards Showca­se.

Na veľtr­hu CES 2016 pred­sta­ví Sam­sung bu­dúc­nosť te­le­ví­zo­rov a pred­ve­die, ako sa in­te­li­gen­tné te­le­ví­zo­ry Sam­sung mô­žu stať cen­trom stá­le sa roz­ši­ru­jú­ce­ho eko­sys­té­mu inter­ne­tu ve­cí.

„Mo­de­ly in­te­li­gen­tných te­le­ví­zo­rov pre rok 2016 po­núk­nu spot­re­bi­te­ľom no­vé mož­nos­ti, a upev­nia tak ve­dú­cu po­zí­ciu spo­loč­nos­ti Sam­sung ako pr­vé­ho vý­rob­cu, kto­rý na trh uve­die te­le­ví­zo­ry pod­po­ru­jú­ce tech­no­ló­gie Inter­ne­tu ve­cí," uvie­dol Hyun Suk Kim, pre­zi­dent di­ví­zie Vi­sual Dis­play spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics.

„Vďa­ka to­mu, že in­te­li­gen­tné te­le­ví­zo­ry Sam­sung pod­po­ru­jú tech­no­ló­giu Smar­tThings, zís­ka­va­me príl­eži­tosť os­lo­viť mi­lió­ny do­mác­nos­tí," uvie­dol Alex Hawkin­son, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ a je­den zo za­kla­da­te­ľov spo­loč­nos­ti Smar­tThings, a do­dá­va: „Vy­uži­tie tej­to tech­no­ló­gie v sú­čas­ných za­ria­de­niach pou­ží­va­ných v do­mác­nos­tiach je vý­znam­ným kro­kom vpred, kto­rý kaž­dé­mu uľah­čí mož­nosť vy­skú­šať si vý­ho­dy in­te­li­gen­tnej do­mác­nos­ti."

Tech­no­ló­gia Smar­tThings umož­ňu­je spot­re­bi­te­ľom pris­tu­po­vať ku všet­kým in­te­li­gen­tným za­ria­de­niam pria­mo z ich smar­tfó­nu a SUHD te­le­ví­zo­ra, a zba­viť sa tak nut­nos­ti ov­lá­dať ich pros­tred­níc­tvom mno­hých sa­mos­tat­ných ap­li­ká­cií.

Po­mo­cou von­kaj­šej ka­me­ry pri­po­je­nej k in­te­li­gen­tné­mu te­le­ví­zo­ru Sam­sung mô­žu pou­ží­va­te­lia skon­tro­lo­vať, či k nim pri­chá­dza­jú hos­tia, a ot­vo­riť im vstup­né dve­re pria­mo z po­ho­dlia svo­jej po­hov­ky. Pria­mo na te­le­víz­nej ob­ra­zov­ke sa im tiež mô­žu zob­ra­zo­vať upo­zor­ne­nia vy­sie­la­né sní­mač­mi po­hy­bu v prí­pa­de, že je v oko­lí do­mu za­zna­me­na­ný po­hyb, a pos­kyt­núť tak oby­va­te­ľom väč­ší po­cit po­ko­ja a bez­pe­čia, či už sú do­ma ale­bo mi­mo do­mác­nos­ti.

Ap­li­ká­cia Smar­tThings s náz­vom Ci­ne­ma Mood umož­ňu­je veľ­mi jed­no­du­cho vy­tvo­riť do­ko­na­lé pros­tre­die pre do­má­ce ki­no. Pros­tred­níc­tvom tej­to ap­li­ká­cie mô­žu spot­re­bi­te­lia auto­ma­tic­ky nas­ta­viť všet­ko od os­vet­le­nia v mies­tnos­ti po pries­to­ro­vý zvuk, a vy­tvo­riť tak okam­ži­te op­ti­mál­ne pros­tre­die pre sle­do­va­nie fil­mov.

Tech­no­ló­giou Smar­tThings bu­dú vy­ba­ve­né všet­ky mo­de­ly SUHD te­le­ví­zo­rov pre rok 2016, av­šak sa­mot­ná tech­no­ló­gia bu­de v te­le­ví­zo­roch ak­ti­vo­va­ná pos­tup­ne v jed­not­li­vých re­gió­noch s tým, ako bu­de spo­loč­nosť Smar­tThings roz­ši­ro­vať dos­tup­nosť svo­jej plat­for­my.

Ak chce­te zís­kať ďal­šie in­for­má­cie o pou­ži­tí tech­no­ló­gie Smar­tThings a kom­pa­ti­bil­ných za­ria­de­niach, nav­štív­te www.smar­tthings.com.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter