ČR: Genius NX-7015 nová elegantná myš so softvérom Smart genius

Spo­leč­nost Ge­nius uvá­dí na čes­kém tr­hu no­vou sé­rii ele­gan­tních my­ší pro do­mác­nost a kan­ce­lář s bez­drá­to­vým připo­je­ním Ge­nius NX-7015.

No­vá řada my­ší pro kaž­do­den­ní pou­ži­tí Ge­nius NX-7015 se vy­zna­ču­je zej­mé­na svým de­sig­nem a softwarem Smart Ge­nius. Ele­gan­tní čer­né tělo je doplněno o hor­ní část, kte­rá je v pro­ve­de­ní brou­še­né­ho hli­ní­ku a na vý­běr je pět ba­rev­ných mo­delů. Dí­ky ap­li­ka­ci Smart Ge­nius je mož­né snad­no přizpůso­bit nas­ta­ve­ní my­ši, ja­ko cit­li­vost, roz­li­še­ní, rych­lost scrollo­vá­ní atd. Na­víc však software na­bí­zí ak­ti­va­ci fun­kce Zoom, kte­rá umož­ňu­je snad­né přib­li­žo­vá­ní a od­da­lo­vá­ní do­ku­mentů ob­rázků atd. po­mo­cí stis­knu­tí a otá­če­ní scrollo­va­cí­ho ko­leč­ka.

Genius NX-7015.JPG

Bez­drá­to­vá myš Ge­nius GX-7015 vy­uží­vá mi­nia­tur­ní­ho Pi­co přijí­ma­če do USB zprostřed­ko­vá­va­jí­cí ko­mu­ni­ka­ci me­zi my­ši a po­čí­ta­čem na frek­ven­ci 2,4 GHz. Vel­kou vý­ho­dou těchto přijí­mačů je fun­kce, kte­rá umož­ňu­je připo­je­ní i ji­ných bez­drá­to­vých za­říze­ní Ge­nius, ne­bo myš nao­pak připo­jit k ji­né­mu přijí­ma­či.

Smart Genius - software.JPG

Dal­ší z klí­čo­vých vlas­tnos­tí NX-7015 je BlueEye sen­sor s roz­li­še­ním až 1600dpi, kte­rý fun­gu­je spo­leh­livě i na ji­nak nev­hod­ných povr­ších ja­ko dřevo, lát­ka a mléč­né sklo.

Rozměry my­ši Ge­nius NX-7015 jsou 58 x 100 x 38.5 mm a vá­ží pou­hých 57g včetně přijí­ma­če.

Od­kaz pro sta­že­ní ap­li­ka­ce Smart Ge­nius: http://glo­bal.ge­nius­net.com/download

Screenshot 2016-01-04 12.07.29.jpg

Do­po­ru­če­ná kon­co­vá ce­na pro­duk­tu Ge­nius či­ní: 270 s DPH
Na za­říze­ní se vzta­hu­je zá­ru­ka vý­rob­ce 24 měsíců.
Ofi­ciál­ní strán­ky vý­rob­ce: www.ge­nius­net.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter