Trenčianska univerzita rozširuje svoju vedeckú infraštruktúru o nové výskumné centrum

Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta Alexan­dra Dub­če­ka v Tren­čí­ne roz­ši­ru­je svoj ve­dec­ký park a infra­štruk­tú­ru o Cen­trum pre tes­to­va­nie kva­li­ty a di­ag­nos­ti­ku ma­te­riá­lov (CE­DI­TEK). No­vé vý­skum­né cen­trum je vy­bu­do­va­né vďa­kap­ro­jek­tu spo­lu­fi­nan­co­va­né­ho z európ­skych štruk­tu­rál­nych fon­dov v cel­ko­vej hod­no­te 7 803 840,- €.

CE­DI­TEK bu­de s ce­los­lo­ven­skou pô­sob­nos­ťou za­bez­pe­čo­vať reali­zá­ciu špič­ko­vých vý­skum­ných a vý­vo­jo­vých ak­ti­vít pre ob­lasť ma­te­riá­lo­vé­ho vý­sku­mu pod­ľa za­me­ra­nia sú­čas­tí Tren­čian­skej uni­ver­zi­ty Alexan­dra Dub­če­ka v Tren­čí­ne, a to:

  • Vý­skum sk­la, ke­ra­mi­ky a si­li­ká­to­vých ma­te­riá­lov, so špe­ciál­nym za­me­ra­ním pre ap­li­ká­cie v stro­jár­skom, auto­mo­bi­lo­vom, sklár­skom a ob­ran­nom prie­mys­le a v ob­las­tiach za­me­ra­ných na zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť a zvý­še­nie kva­li­ty ži­vo­ta po­pu­lá­cie Slo­ven­skej re­pub­li­ky.
  • Vý­skum so za­me­ra­ním na no­vé ty­py prog­re­sív­nych po­ly­mér­nych a kom­po­zit­ných ma­te­riá­lov - naj­mä plas­ty a gu­mu s po­ža­do­va­ný­mi pa­ra­met­ra­mi pre ap­li­ká­cie v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le a v ob­las­tiach za­me­ra­ných pre zní­že­nie zá­ťa­že ži­vot­né­ho pros­tre­dia.
  • Vý­skum ko­vo­vých ma­te­riá­lov a kom­po­zi­tov, so špe­ciál­nym za­me­ra­ním na zvý­še­nie ich úžit­ko­vých vlas­tnos­tí pre ap­li­ká­cie v auto­mo­bi­lo­vom, stro­jár­skom a ob­ran­nom prie­mys­le.

Vy­bu­do­va­ním vý­skum­né­ho cen­tra sa vy­tvá­ra mul­ti­funkč­ný pries­tor, kto­rý má am­bí­ciu vzá­jom­ne spo­jiť vý­skum­né ak­ti­vi­ty na­šich ved­cov, re­gio­nál­nych fi­riem, štu­den­tov i ab­sol­ven­tov v nad­väz­nos­ti na ich pod­ni­ka­teľ­ské ak­ti­vi­ty, prax a zvy­šo­va­nie kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti.

Ako uvie­dol rek­tor uni­ver­zi­ty Jo­zef Ha­bá­nik: „vy­ba­ve­ním la­bo­ra­tó­rií no­vou expe­ri­men­tál­nou tech­ni­kou vzni­ká vý­skum­no-vý­vo­jo­vý ce­lok a no­vá infra­štruk­tú­ra za­me­ra­ná na zá­klad­ný a ap­li­ko­va­ný vý­skum a expe­ri­men­tál­ny vý­voj v ši­ro­kej šká­le pok­ro­či­lých ty­pov ma­te­riá­lov (ne­ko­vo­vé anor­ga­nic­ké ma­te­riá­ly, ne­ko­vo­vé or­ga­nic­ké ma­te­riá­ly, ko­vo­vé ma­te­riá­ly a zlia­ti­ny, pov­la­ky a ten­ké vrstvy) tak vy­tvá­ra pred­pok­la­dy pre šir­šie a efek­tív­nej­šie zapo­je­nie Tren­čian­skej uni­ver­zi­ty do ko­la­bo­ra­tív­nych pro­jek­tov s aka­de­mic­ký­mi aj prie­my­sel­ný­mi par­tner­mi v SR a v za­hra­ni­čí. Uni­ver­zi­ta tým­to pro­jek­tom dos­tá­va no­vý ve­dec­ký roz­mer a po­ten­ciál".

Cen­trum pre tes­to­va­nie kva­li­ty a di­ag­nos­ti­ku ma­te­riá­lov je v sú­la­de so Stra­té­giou vý­sku­mu a ino­vá­cií pre in­te­li­gen­tnú špe­cia­li­zá­ciu Slo­ven­skej re­pub­li­ky (RI­S3). Pro­jekt sa reali­zu­je vďa­ka pod­po­re z Európ­ske­ho fon­du re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja v rám­ci Ope­rač­né­ho prog­ra­mu Vý­skum a vý­voj.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter