TP-LINK predstavuje internú Wi-Fi kartu Archer T6E a USB adaptér Archer T1U

Spo­loč­nosť TP-LINK, pop­red­ný sve­to­vý do­dá­va­teľ sie­ťo­vých pro­duk­tov pre do­mác­nos­ti a ma­lé a stred­né fir­my, pred­sta­vu­je na slo­ven­skom tr­hu dva no­vé Wi-Fi pro­duk­ty ur­če­né pre po­čí­ta­če bez in­teg­ro­va­né­ho bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia ale­bo pre zrý­chle­nie zo star­šie­ho štan­dar­du.

Dvoj­pás­mo­vá inter­ná kar­ta Ar­cher T6E s roz­hra­ním PCI Express do­sa­hu­je rých­losť až 1300 Mbit/s, za­tiaľ čo USB adap­tér T1U do­ká­že pre­ná­šať dá­ta rých­los­ťou až
433 Mbit/s v pás­me 5 GHz. Obe no­vin­ky pri­tom pra­cu­jú v sú­la­de s mo­der­ným štan­dar­dom Wi-Fi 802.11ac, vďa­ka čo­mu sa ho­dia aj pre ná­roč­né pou­ži­tie za­hr­ňu­jú­ce nap­rík­lad strea­mo­va­nie HD vi­dea ale­bo hra­nie on­li­ne hier.

Kar­ta Ar­cher T6E, za­lo­že­ná na ak­tuál­nom štan­dar­de bez­drô­to­vých sie­tí s ozna­če­ním 802.11ac, pra­cu­je tak­mer trik­rát rých­lej­šie než dnes bež­né Wi-Fi sie­te 802.11n. Zá­ro­veň je spät­ne kom­pa­ti­bil­ná s pred­chá­dza­jú­ci­mi štan­dar­dmi 802.11 a/b/g/n a do­sa­hu­je cel­ko­vú rých­losť až 1300 Mbit/s (867 Mbit/s v pás­me 5 GHz a 400 Mbit/s v pás­me 2,4 GHz). Dá­to­vú pre­vádz­ku je mož­né me­dzi obe pás­ma roz­de­liť, tak­že jed­no­du­ché úlo­hy (ako po­sie­la­nie e-mai­lov ale­bo pre­chá­dzanie inter­ne­tu) pre­bie­ha­jú v pás­me 2,4 GHz, za­tiaľ čo me­nej vy­ťa­že­né pás­mo 5 GHz je zá­ro­veň vy­uží­va­né pre čin­nos­ti ná­roč­né na pre­no­so­vú ka­pa­ci­tu - me­dzi ne pat­rí nap­rík­lad hra­nie on­li­ne hier, zá­lo­ho­va­nie dát ale­bo pre­no­sy vi­dea vo vy­so­kom roz­lí­še­ní.

Archer_T6E_3.jpg

Kar­ta je ur­če­ná pre stol­né po­čí­ta­če a in­šta­lu­je sa jed­no­du­cho za­su­nu­tím do voľ­né­ho
PCI-E slo­tu. Vý­kon a sta­bi­li­tu vy­sie­la­ča zvy­šu­je chla­dič vy­ro­be­ný zo zlia­ti­ny hli­ní­ku, kto­rý po­má­ha od­vá­dzať vzni­ka­jú­ce tep­lo. Niž­šia tep­lo­ta zá­ro­veň predl­žu­je ži­vot­nosť ce­lé­ho za­ria­de­nia. K nas­ta­ve­niu slú­žia nás­tro­je s preh­ľad­ným pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním do­dá­va­né na pril­ože­nom CD.

USB adap­tér TP-LINK Ar­cher T1U pod­po­ru­je tiež no­vý Wi-Fi štan­dard 802.11ac, av­šak pra­cu­je iba v pás­me 5 GHz. Je te­da spät­ne kom­pa­ti­bil­ný so štan­dar­dmi 802.11a/n. Exter­ný adap­tér, kto­rý sta­čí pri in­šta­lá­cii za­po­jiť do USB ko­nek­to­ra, umož­ňu­je všet­kým po­čí­ta­čom pri­po­je­nie rých­los­ťou až 433 Mbit/s. Vďa­ka mi­nia­túr­ne­mu pre­ve­de­niu no­vin­ka nep­re­ká­ža ani na ma­lých za­ria­de­niach a neh­ro­zí jej ná­hod­né vy­tr­hnu­tie či vy­lo­me­nie pri pre­ná­ša­ní. U po­čí­ta­čov pri­po­je­ných do me­ta­lic­kej sie­te LAN je mož­né adap­tér Ar­cher T1U prep­núť do re­ži­mu Soft AP, kde fun­gu­je ako prís­tu­po­vý bod pre ďal­šie za­ria­de­nia a spros­tred­ko­vá­va im pri­po­je­nie k mies­tnej sie­ti a k inter­ne­tu.

Archer_T1U_1.jpg

Kľú­čo­vé vlas­tnos­ti

  • Pod­po­ra štan­dar­du 802.11ac so spät­nou kom­pa­ti­bi­li­tou
  • Rých­losť pre­no­su až 1300 Mbit/s (T6E), res­pek­tí­ve 433 Mbit/s (T1U)
  • Exter­né nas­ta­vi­teľ­né an­té­ny pre op­ti­ma­li­zá­ciu spo­je­nia (T6E)
  • Mi­ni­ma­lis­tic­ké pre­ve­de­nie ur­če­né pre po­čí­ta­če všet­kých ty­pov (T1U)
  • Jed­no­du­chá in­šta­lá­cia a nas­ta­ve­nie s po­mo­cou in­tui­tív­nych nás­tro­jov na pril­ože­nom CD
  • Pok­ro­či­lé za­bez­pe­če­nie pre­no­sov dát šif­ro­va­ním WPA/WPA2

Zdroj: TP-LINKOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter