4ka pomohla pred Vianocami rodinám a ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú

Viac ako 16 ti­síc eur, kto­ré sa vy­zbie­ra­li re­zer­vá­ciou exklu­zív­nych čí­sel 4ky, od­iš­lo za­čiat­kom týž­dňa na úč­ty ľu­dí v nú­dzi. Štvr­tý mo­bil­ný ope­rá­tor pri svo­jom štar­te umož­nil zá­kaz­ní­kom re­zer­vo­vať si za­ují­ma­vé čís­lo cez svoj web. V zá­vis­los­ti od ty­pu čís­la za to zá­kaz­ník za­pla­til od 4 do 44 eur.

Pred­sta­vi­te­lia mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra na­vy­še pred Via­no­ca­mi aj osob­ne nav­ští­vi­li ob­da­ro­va­ných z ce­lé­ho Slo­ven­ska. „Bol to sil­ný zá­ži­tok a sme ra­di, že sme spo­lu s na­ši­mi zá­kaz­ník­mi do­ká­za­li as­poň nie­koľ­kým núdz­nym sprí­jem­niť Via­no­ce. 4ka je ope­rá­tor pre ľu­dí a aj to, že ih­neď pri spúš­ťa­ní 4ky bo­lo roz­hod­nu­té, že ce­lý vý­ťa­žok po­pu­tu­je na cha­ri­ta­tív­ne úče­ly, to do­ka­zu­je," po­ve­dal ria­di­teľ di­ví­zie ob­cho­du a mar­ke­tin­gu mo­bil­ných slu­žieb SWAN, a.s., Pe­ter He­lexa.

Prís­pe­vok zo 4ky pu­to­val na šty­ri vop­red vy­bra­né prí­be­hy z dar­cov­ské­ho por­tá­lu ĽudiaĽuďom.sk:

- Vďa­ka su­me 1825 eur mô­že 8-roč­ný ťaž­ko pos­tih­nu­tý Mar­tin­ko Ku­pec ab­sol­vo­vať fi­nan­čne ná­roč­nú re­ha­bi­li­tá­ciu. Chlap­ček s Luis Ba­ro­vej syn­dró­mom nap­rík­lad nes­mie na sl­nko, pre­to­že by mu moh­lo naš­tar­to­vať leu­ké­miu.

- Kraj­šie Via­no­ce za­ži­je aj ro­di­na Gá­li­ko­vá, kto­rej čias­tka 2015 eur po­mô­že čias­toč­ne nap­ra­viť zlú fi­nan­čnú si­tuáciu. Sta­rá ma­ma sa vzor­ne sta­rá o svo­ju vnuč­ku, keď­že jej ro­di­čia sú dro­go­vo zá­vis­lí. Me­sač­ný prí­jem ro­di­ny je pri­tom len 130 eur.

- 4ka su­mou 450 eur pod­po­ri­la aj hu­dob­ný ta­lent Jar­ka Šán­do­ra, kto­rý od Via­noc mô­že hrať na svo­jom vlas­tnom kla­ri­ne­te. Ja­ro po­chá­dza z chu­dob­ných po­me­rov a je­ho ro­di­čia mu ne­ve­de­li kú­piť vlast­ný hu­dob­ný nás­troj.

- Vďa­ka šted­rým štvor­ká­rom pu­tu­je su­ma 12 210 eur na ot­vo­re­nie re­ha­bi­li­tač­né­ho cen­tra Sve­tiel­ko v Bra­tis­la­ve. Po­dob­né cen­trá v Tren­čí­ne a Pre­šo­ve už ro­ky po­má­ha­jú de­ťom s viac­ná­sob­ný­mi pos­tih­nu­tia­mi.

„Prá­ve nie­koľ­ko dní pred Via­no­ca­mi sme na ĽudiaĽuďom.sk po­ko­ri­li hra­ni­cu 1,5 mi­lió­na da­ro­va­ných eur. Sme ra­di, že aj naj­mlad­ší mo­bil­ný ope­rá­tor sa roz­ho­dol ísť do to­ho s na­mi a už dnes mô­žem prez­ra­diť, že tá­to spo­lup­rá­ca bu­de pok­ra­čo­vať aj v ro­ku 2016," uvie­dol Ro­land Kyš­ka, ria­di­teľ ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.

Mož­nosť re­zer­vo­vať si za­ují­ma­vé čís­lo a pris­pieť tak na dob­rú vec umož­ní 4ka aj po­čas Via­noc. Spo­loč­ný pro­jekt ope­rá­to­ra a dar­cov­ské­ho por­tá­lu ĽudiaĽuďom.sk kon­čí 31. 12. 2015.

Zdroj: SWANOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter