Vďaka grantovému programu darujte vianoce podporila nadácia Orange celkovo 382 príbehov

To, že Via­no­ce sym­bo­li­zu­jú spo­lu­pat­rič­nosť a po­moc dru­hým potvr­dil aj 14. roč­ník ús­peš­né­ho gran­to­vé­ho prog­ra­mu Da­ruj­te Via­no­ce. Na­dá­cia Oran­ge vďa­ka ne­mu pre­roz­de­li­la fi­nan­čnú pod­po­ru me­dzi 382 via­noč­ných prí­be­hov. Stov­ky ro­dín po ce­lom Slo­ven­sku tak pre­ži­jú kraj­šie a šted­rej­šie sviat­ky.

Ten čas po­ho­dy a šted­ro pres­tre­té­ho sto­lu, ku kto­ré­mu za­sa­dá­me s na­ši­mi naj­bliž­ší­mi, aby sme spo­koj­ne os­lá­vi­li Via­no­ce, sa už ne­zadr­ža­teľ­ne blí­ži. Niek­to­rí z nás by ale bez po­mo­ci dru­hých ne­mô­žu pre­žiť šťas­tné a šted­ré sviat­ky. Aj pre­to sa Na­dá­cia Oran­ge pros­tred­níc­tvom gran­to­vé­ho prog­ra­mu Da­ruj­te Via­no­ce už 14 ro­kov usi­lu­je po­dať po­moc­nú ru­ku tým, kto­rých skú­ša ne­ľah­ký osud.

Do prog­ra­mu sa mô­žu kaž­do­roč­ne prih­lá­siť všet­ci ochot­ní ľu­dia s dob­rým sr­dcom a po­žia­dať o po­moc pre nie­ko­ho z ich bez­pros­tred­né­ho oko­lia. To, že šľa­chet­ných ľu­dí je na Slo­ven­sku kaž­dým ro­kom viac, do­ka­zu­je aj re­kord­ný po­čet za­sla­ných žia­dos­tí o grant. Cel­ko­vo po­su­dzo­va­la Na­dá­cia Oran­ge 673 via­noč­ných prí­be­hov. Spo­lu z nich ten­to rok pod­po­ri­la viac ako po­lo­vi­cu - pros­tred­níc­tvom 382 via­noč­ných prí­be­hov tak pri­nies­la ča­ro Via­noc tam, kde by inak chý­ba­lo.

Zdroj: OrangeOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter