TSUž aj Bratislava má svoj charity shop

21. de­cem­bra ot­vo­ri­li v bra­tis­lav­skej Vra­ku­ni na Ra­jec­kej uli­ci 13 je­den z pr­vých tzv. cha­ri­ty sho­pov. Ide o ka­men­nú pre­daj­ňu, v kto­rej si zá­kaz­ní­ci bu­dú môcť kú­piť naj­mä ob­le­če­nie, kto­ré da­ru­jú ľu­dia zo svo­jich do­mác­nos­tí, ale­bo fir­my. Tak­to zís­ka­ný vý­ťa­žok bu­de ur­če­ný ro­di­nám v nú­dzi v tej­to mes­tskej čas­ti. Fi­nanč­ný zisk bu­de cha­ri­ty shop pre­roz­de­ľo­vať v spo­lup­rá­ci s mes­tskou čas­ťou. Za tým­to ná­pa­dom i je­ho reali­zá­ciou sto­jí mla­dý štu­dent a pod­ni­ka­teľ Ma­rián Far­kaš, kto­rý je zá­ro­veň vý­kon­ným ria­di­te­ľom ce­lé­ho pro­jek­tu a ob­čian­ske­ho zdru­že­nia Pro Cha­ri­ty.

To­var do pre­daj­ne pri­ne­sú ľu­dia, kto­rí ho už ne­pot­re­bu­jú ako svoj nad­by­tok. Tím cha­ri­ty sho­pu sa ho nás­led­ne bu­de sna­žiť pre­dať ďa­lej nie­ko­mu, kto by ho pot­re­bo­val. Na za­čiat­ku tvo­rí tak­mer vše­tok pre­dá­va­ný to­va­ru šat­stvo. „Dos­ta­li sme ho ako po­moc z ve­rej­nej zbier­ky v Bris­to­le v An­glic­ku - je to prib­liž­ne to­na šat­stva. Sme veľ­mi prek­va­pe­ní, pre­to­že veľ­kú časť tvo­ria úpl­ne no­vé ve­ci. Naj­zau­jí­ma­vej­ším kús­kom sú pán­ske to­pán­ky Guc­ci, kto­ré by po­te­ši­li ne­jed­né­ho hip­ste­ra," vy­svet­ľu­je s ús­me­vom Ma­rián Far­kaš. „Na­ša ro­di­na sa vždy ve­no­va­la po­mo­ci slab­ším, ale kon­krét­ne ten­to ná­pad sme dos­ta­li v An­glic­ku, kde na­ši zná­mi pre­vádz­ku­jú po­dob­ný cha­ri­ty shop a kde je ta­ká­to tra­dí­cia roz­ší­re­ná," ho­vo­rí ďa­lej a do­dá­va, že prá­ve v Bris­to­le sa zoz­ná­mi­li s kňa­zom, kto­rý im po­nú­kol po­moc pri ot­vo­re­ní po­dob­né­ho ob­cho­du aj na Slo­ven­sku. A ako to vlas­tne fun­gu­je? „Prin­cíp je jed­no­du­chý - ob­chod sa mu­sí sám uži­viť a zá­ro­veň pro­du­ko­vať zisk pre cha­ri­tu," ho­vo­rí Ma­rián Far­kaš. Po od­po­čí­ta­ní nák­la­dov spo­je­ných s pre­vádz­kou po­pu­tu­je zvyš­ná časť pe­ňa­zí na ad­res­nú cha­ri­tu - so­ciál­ne slab­šie ro­di­ny, ale­bo pro­jek­ty ďal­ších mies­tnych zdru­že­ní. Do­dá­va, že v za­hra­ni­čí je ten­to typ cha­ri­ty bež­ný a spo­lup­ra­cu­jú tak­to pred­sta­vi­te­lia cir­kvi, sa­mos­prá­vy i ob­ča­nia. „Mo­jím snom je, aby sa ta­ká­to spo­lup­rá­ca zro­di­la aj tu," ho­vo­rí.

Sa­moz­rej­me, reali­zá­cia ta­ké­ho­to pro­jek­tu si žia­da aj po­čia­toč­nú in­ves­tí­ciu. Za­tiaľ všet­ko fi­nan­cu­je Ma­rián s po­mo­cou nie­koľ­kých ďal­ších nad­šen­cov a aj do bu­dúc­na bu­de mať ich ob­chod dob­ro­voľ­níc­ky cha­rak­ter. „Ce­lá ro­di­na za­ča­la pre­mýš­ľať o tom, ako pe­nia­ze na po­čia­toč­né vý­dav­ky zís­kať a po­viem to na­ro­vi­nu - za­ro­bi­li sme si na to s Ube­rom. Re­gis­tro­va­li sme ho už v ča­se, keď pri­chá­dzal na praž­ský trh. No a zho­dou okol­nos­tí sa po na­šom náv­ra­te z An­glic­ka spúš­ťal pi­lot­ný pro­jekt Uber v Bra­tis­la­ve. Na­ko­niec sa nám spo­lu so strý­kom vďa­ka jaz­de­niu cez Uber po­da­ri­lo naz­bie­rať dos­ta­tok pe­ňa­zí, aby sme moh­li náš pro­jekt roz­beh­núť," opi­su­je Ma­rián. Vďa­ka tak­to na­šet­re­ným pe­nia­zom moh­li vy­pla­tiť pre­ná­jom a za­kú­piť vy­ba­ve­nie ob­cho­du.

Cie­ľo­vou sku­pi­nou zá­kaz­ní­kov sú pre ten­to cha­ri­ty shop pre­dov­šet­kým oby­va­te­lia Vra­ku­ne, ale nap­rík­lad aj rôz­ne ob­čian­ske zdru­že­nia. „Sa­moz­rej­me, ra­di by sme os­lo­vi­li všet­kých, kto­rí sa o nie­čo po­dob­né za­ují­ma­jú nap­rík­lad aj na inter­ne­te," do­dá­va Ma­rián.

„Vý­raz­né pre­káž­ky sme za­tiaľ ne­pos­treh­li, ho­ci na­ša le­gis­la­tí­va nie je na ta­ký­to typ čin­nos­ti úpl­ne prip­ra­ve­ná. Skôr sme sa stret­li s po­doz­re­ním, či nej­de o pod­vod, keď­že na Slo­ven­sku je, žiaľ, väč­ši­na cha­ri­ta­tív­nych pro­jek­tov už tak­mer auto­ma­tic­ky spá­ja­ná s pod­vo­dom," vy­svet­ľu­je Ma­rián Far­kaš.

Ob­chod eš­te ne­má žiad­nych za­mes­tnan­cov. Ma­rián je pod­ni­ka­teľ a časť kan­ce­lá­rie si „pre­nie­sol" do ob­cho­du, aby pop­ri ča­ka­ní na zá­kaz­ní­kov mo­hol rie­šiť aj svoj biz­nis. Po­po­lud­ní ho chodia vy­strie­dať dob­ro­voľ­ní­ci zo zdru­že­nia Pro Cha­ri­ty. Ča­som, keď sa sta­ne ob­chod se­bes­tač­ným, bu­dú uva­žo­vať o pla­te­nom mies­te pre stá­le­ho pre­daj­cu. „Za­tiaľ má­me šťas­tie - sme dob­rý tím, kto­rý má jas­nú ví­ziu. Ve­rím, že sa nám na­še pred­sta­vy po­da­rí napl­niť a že do­ká­že­me, že aj na Slo­ven­sku sa to dá," uzat­vá­ra Ma­rián.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter