ČR: Monitor AOC a Philips opäť hlási nárast na trhu

I když trh mo­ni­torů stá­le če­lí různým vý­zvám, trend po­su­nu k větším uh­lopříč­kám je neměn­ný. Dle pos­led­ních vý­sledků ana­ly­tic­ké spo­leč­nos­ti Con­text seg­ment mo­ni­torů s úh­lopříč­kou 23palců a větších vy­rostl ve třetím čtvrtle­tí 2015 o ví­ce než 12 pro­cent v po­rov­ná­ní se stej­ným ob­do­bím loň­ské­ho ro­ku. Mo­ni­to­ry AOC a Phi­lips v tom­to seg­men­tu za­zna­me­na­ly růst o víc než 16 % na roč­ní bá­zi, a překo­na­ly tak v souč­tu vý­kon ce­lé­ho seg­men­tu.

Stejně se jim dařilo i na cel­ko­vém tr­hu mo­ni­torů. Ve třetím kvar­tá­lu 2015 do­sáhl kom­bi­no­va­ný po­díl obou zna­ček AOC a Phi­lips téměř 15pro­cen­tní­ho po­dí­lu na ev­rop­ském tr­hu, což zna­me­ná cel­ko­vý nárůst po­dí­lu na tr­hu o ví­ce než 26 pro­cent.

AOC Q3277PQU.jpg

„Obě na­še znač­ky AOC a Phi­lips se za­měřují na ino­va­ce a na potřeby na­šich zá­kaz­níků. Jsme spe­cia­lis­ty, sta­no­vu­je­me tren­dy a jsme vždy v popředí, když se na tr­hu ob­je­ví no­vé seg­men­ty ne­bo řeše­ní. Dob­rý­mi přík­la­dy jsou jak náš 40" 4K mo­ni­tor, tak i dal­ší mo­ni­to­ry s větší úh­lopříč­kou a QHD a 4K roz­li­še­ním. Jsou důka­zem, že na­še stra­te­gie za­měřená na ino­va­ce je správ­ná a přiná­ší nám po­díl na tr­hu, na kte­rý jsme sku­tečně hr­dí," řekl Jiří Du­bi­na, Re­gio­nal Sa­les Di­rec­tor ve spo­leč­nos­ti MMD.

Philips_BDM3270QP_ftr_rflx_image.jpg

Jed­ním s nevětších ta­hounů úspěchu obou zna­ček je trh ve vý­chod­ní Ev­ropě. Spo­leč­ný po­díl AOC a Phi­lips na něm vy­rostl z přib­ližně 18 pro­cent na téměř 27 pro­cent. Phi­lips sa­mos­tatně za­zna­me­nal růst o ví­ce než 50 % a do­sáhl téměř 16pro­cen­tní­ho po­dí­lu na tr­hu, což zna­me­ná, že se stal čís­lem 1. AOC na­ros­tlo o ví­ce než 40 pro­cent v pos­led­ním čtvrtle­tí, což vy­nes­lo znač­ku na tře­tí příč­ku na vý­cho­doev­rop­ském tr­hu mo­ni­torů.

Ta­ké na ros­tou­cích tr­zích v Če­chách i na Slo­ven­sku obě znač­ky vy­ka­zo­va­ly po­zi­tiv­ní vý­voj. Kom­bi­no­va­ný tr­žní po­díl mo­ni­torů AOC a Phi­lips na­rostl na téměř 29 pro­cent ve třetím čtvrtle­tí 2015. Rok před­tím byl na úrov­ni 19 %. Sa­mot­né AOC je jed­nič­kou na tr­hu s po­dí­lem blí­ží­cím se 20 pro­centům. To před­sta­vu­je nárůst o 150 pro­cent ve srov­ná­ní se stej­ným čtvrtle­tím mi­nu­lé­ho ro­ku. Největší po­díl na tom­to vý­sled­ku má právě seg­ment mo­ni­torů s větší­mi úh­lopříč­ka­mi, kte­rý vy­rostl na ce­lém tr­hu o 40 %. AOC a Phi­lips doh­ro­ma­dy za­zna­me­na­ly v tom­to seg­men­tu nárůst o ví­ce než 230 %, čím zda­le­ka překo­na­ly vý­kon tr­hu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter