4ka pre slovenských učiteľov

Štvr­tý mo­bil­ný ope­rá­tor oce­ní na kon­ci ro­ka všet­kých slo­ven­ských uči­te­ľov a po­nú­ka im mi­mo­riad­ne be­ne­fi­ty vo vý­ške až 12 eur. Je­di­neč­nú po­nu­ku, kto­rá je plat­ná len do 31. de­cem­bra 2015 mô­žu vy­užiť všet­ci uči­te­lia či už zá­klad­ných, stred­ných ale­bo vy­so­kých škôl, kto­rí sú v za­mes­tna­nec­kom po­me­re s niek­to­rou zo slo­ven­ských škôl.

„Sme slo­ven­ský ope­rá­tor, so slo­ven­ský­mi ma­ji­teľ­mi a za­mes­tnan­ca­mi, kto­rí vy­šli zo slo­ven­ských škôl. Aj pre­to si ako fir­ma, kto­rá je od­ká­za­ná na schop­nos­ti a zna­los­ti svo­jich za­mes­tnan­cov, mož­no viac ako aké­koľ­vek iná uve­do­mu­je­me, že zá­vi­sí­me od úrov­ne vzde­lá­va­nia na Slo­ven­sku. To­to je drob­né vy­jad­re­nie na­šej vďa­ky tým, cez kto­rých ru­ky pre­chá­dza­jú ti­sí­ce ta­len­to­va­ných žia­kov a štu­den­tov," vy­svet­ľu­je vý­kon­ný ria­di­teľ SWAN, a. s. Mar­tin Mos­ný

Uči­te­lia pri kú­pe SIM kar­ty Mo­ja 4ka so štar­to­va­cím kre­di­tom 4 eurá, kto­rú si ak­ti­vu­jú na kaž­dej poš­te, zá­ro­veň zís­ka­jú štvo­reuro­vý bo­nu­so­vý kre­dit. Ďal­ší bo­nu­so­vý kre­dit vo vý­ške 8 eur mô­žu zís­kať za pre­nos te­le­fón­ne­ho čís­la do 4ky. Uči­te­lia tak mô­žu vy­užiť až 16 eur kre­di­tu na svo­jej SIM kar­te Mo­ja 4ka na 400 mi­nút do všet­kých sie­tí, ale­bo 400 SMS ale­bo si za­kú­piť až 16 dá­to­vých ba­lí­kov 4G GI­GA.

Na­vy­še ako oce­ne­nie za ich úsi­lie pri prá­ci, vý­cho­ve de­tí a mlá­de­že uči­te­lia mô­žu vy­užiť aj špe­ciál­nu uči­teľ­skú ce­nu - 3,5 cen­ta za 1 mi­nú­tu, 1 SMS a 1 MB pre­ne­se­ných dát na Slo­ven­sku.

Po­nu­ku zís­ka­jú uči­te­lia na zá­kla­de ku­pó­nu uve­rej­ne­né­ho v de­cem­bro­vých Uči­teľ­ských no­vi­nách, kto­ré vy­dá­va OZ Uči­teľ­ské no­vi­ny o.z. ale­bo pri pred­lo­že­ní Me­dzi­ná­rod­né­ho uči­teľ­ské­ho preu­ka­zu ITIC. O ús­peš­nom pri­pí­sa­ní mi­mo­riad­nych be­ne­fi­tov a uči­teľ­skej ce­ny bu­dú uči­te­lia in­for­mo­va­ní for­mou SMS.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter