Revolúcia v business intelligence trvá už 15 rokov

Slo­ven­ská po­ra­den­sko-im­ple­men­tač­ná spo­loč­nosť EMARK v tých­to dňoch os­la­vu­je pät­násť ro­kov od svoj­ho za­lo­že­nia. Za ten­to čas fir­ma do­ká­za­la siah­nuť na via­ce­ré vý­znam­né mé­ty nie­len v slo­ven­skom, ale aj v me­dzi­ná­rod­nom me­rad­le. V rám­ci re­gió­nu je dnes naj­väč­ším a naj­skú­se­nej­ším auto­ri­zo­va­ným do­dá­va­te­ľom da­ta dis­co­ve­ry rie­še­ní od sof­tvé­ro­vej fir­my Qlik.

Prá­ve ten­to rok po­ko­ri­la ma­gic­kú hra­ni­cu 100 klien­tov, ku kto­rým sa ra­dia vý­znam­né do­má­ce aj za­hra­nič­né spo­loč­nos­ti. Pa­tria sem spo­loč­nos­ti ako UniC­re­dit, ČSOB Lea­sing, Er­ste Group, ZU­NO Ban­ka, ESET, Foxconn, Ra­jo, Ja­pan To­bac­co Inter­na­tio­nal, Peu­geot Cit­roen a ďal­šie. Za ce­lú do­bu exis­ten­cie fir­my vznik­li stov­ky fun­gu­jú­cich Qlik mo­de­lov, kto­ré po­moh­li ušet­riť ob­rov­ské množ­stvo ča­su a pros­tried­kov.

Ten­to rok bol plod­ný aj v inom zmys­le, EMARK na jar toh­to ro­ku zís­kal na ce­los­ve­to­vej kon­fe­ren­cii Qon­nec­tions 2015 v ame­ric­kom Dalla­se pres­tíž­ne oce­ne­nie Qlik Par­tner of Excellen­ce. Vá­hu toh­to ús­pe­chu pod­čiar­ku­je aj fakt, že EMARK tro­fej zís­ka­li ako je­di­ný par­tner Qli­ku v ce­lej stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe. „Je to oce­ne­nie dôs­led­nej prá­ce kaž­dé­ho z nás a zá­ro­veň aj veľ­kým za­dos­ťu­či­ne­ním, poc­tou, ale aj zá­väz­kom. Toh­to uz­na­nia sa to­tiž od Qli­ku doč­ka­jú len par­tne­ri, kto­rí ma­jú na kon­te veľ­ké množ­stvo do­da­ných rie­še­ní s vy­so­kou úrov­ňou kva­li­ty," zdô­raz­ňu­je Mar­tin Kos­tič, za­kla­da­teľ spo­loč­nos­ti.

Tr­ho­vý nás­kok EMAR­Ku pra­me­ní z to­ho, že je v na­šich kon­či­nách „pio­nie­rom" v ob­las­ti da­ta dis­co­ve­ry. Bo­li to prá­ve ľu­dia z EMAR­Ku, kto­rí pred 15 rok­mi na Slo­ven­sko pri­nies­li to naj­mo­der­nej­šie, čo svet da­ta dis­co­ve­ry po­nú­kal a stá­le po­nú­ka. „Mám ob­rov­skú ra­dosť, že sa nám na Slo­ven­sku a v Če­chách po­da­ri­lo pris­pieť k nie­čo­mu, čo po­koj­ne mô­že­me naz­vať re­vo­lú­ciou v bu­si­ness in­telli­gen­ce. Po­da­ri­lo sa nám po­su­núť trh od ťaž­ko­pád­nych rie­še­ní k mo­der­né­mu sa­moob­služ­né­mu da­ta dis­co­ve­ry a prep­ra­co­va­nej vi­zuál­nej ana­ly­ti­ke," upo­zor­ňu­je Mar­tin Kos­tič.

Pos­led­né ro­ky sa EMAR­Ku da­rí nie­len u nás, ale aj za hra­ni­ca­mi na­šich re­pub­lík, v kra­ji­nách ako nap­rík­lad Švaj­čiarsko, Ho­lan­dsko či Veľ­ká Bri­tá­nia. Za ús­pech mož­no po­va­žo­vať aj de­siat­ky klien­tov, u kto­rých EMARK prev­zal pod­po­ru Qlik rie­še­ní od iných par­tne­rov, či už na Slo­ven­sku, v Če­chách ale­bo v za­hra­ni­čí.

V rám­ci re­gió­nu je EMARK je­di­ným špe­cia­li­zo­va­ným par­tne­rom Qli­ku, kto­rý sa ve­nu­je vý­luč­ne rie­še­niam na plat­for­me Qlik. „Prá­ve to­to úz­ke za­me­ra­nie je na­šou oh­rom­nou kon­ku­ren­čnou vý­ho­dou a po­má­ha neus­tá­le roz­ví­jať na­šu exper­tí­zu," zdô­raz­ňu­je Mar­tin Kos­tič. EMARK má naj­šir­ší tím de­di­ko­va­ných Qlik exper­tov, kto­rý v sú­čas­nos­ti tvo­rí viac ako dvad­sať ľu­dí a ich po­čet kaž­dým ro­kom ras­tie.

V sú­vis­los­ti s ok­rúh­lym vý­ro­čím spo­loč­nosť prip­ra­vu­je via­ce­ré za­ují­ma­vé pro­jek­ty, z kto­rých bu­dú pro­fi­to­vať bu­dú­ci aj exis­tu­jú­ci klien­ti. „Po­ve­da­li sme si, že „pät­nás­tka" je dob­rou príl­eži­tos­ťou nie­len na ob­zre­tie sa za mi­nu­los­ťou, ale aj na pred­sta­ve­nie ma­lých či veľ­kých no­vi­niek, kto­ré nám po­mô­žu po­su­núť sa eš­te ďa­lej. My sa už veľ­mi te­ší­me a mys­lím, že sa ma­jú na čo te­šiť aj na­ši zá­kaz­ní­ci či trh, kto­rý za­ují­ma­jú mo­der­né da­ta dis­co­ve­ry rie­še­nia." ho­vo­rí ria­di­teľ EMAR­Ku, Mar­tin Kos­tič. Spo­loč­nosť má prip­ra­ve­ných via­ce­ro no­vi­niek, kto­ré plá­nu­je pred­sta­viť v naj­bliž­ších týž­dňoch a me­sia­coch.

Pr­vou z nich je EMARK newslet­ter, kto­rý bu­de na me­sač­nej bá­ze pri­ná­šať no­vin­ky, ak­tua­li­ty, in­špi­rá­cie či skú­se­nos­ti s rie­še­nia­mi da­ta dis­co­ve­ry na plat­for­me Qlik, ale aj in­for­má­cie o po­du­ja­tiach, kam­pa­niach či pro­mo ak­ciách. Na od­ber toh­to newslet­te­ra sa mô­že­te prih­lá­siť TU.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter