Štatistiky Kaspersky Lab za rok 2015: V TOP 10 sa prvýkrát objavili vírusy ohrozujúce mobilné bankovníctvo

Spo­loč­nosť Kas­per­sky Lab aj ten­to rok zve­rej­ni­la šta­tis­ti­ky naj­čas­tej­ších hro­zieb v up­ly­nu­lom ro­ku v sprá­ve Kas­per­sky Se­cu­ri­ty Bulle­tin Ove­rall Sta­tis­tics Re­port. Pod­ľa tých­to šta­tis­tík sa po pr­výk­rát v his­tó­rii ob­ja­vi­li v pr­vej de­siat­ke naj­čas­tej­ších hro­zieb, kto­rých cie­ľom je uk­rad­núť pe­nia­ze, škod­li­vé prog­ra­my na­pá­da­jú­ce mo­bil­né ban­kov­níc­tvo - kon­krét­ne dva ty­py trój­skych ko­ní ozna­čo­va­ných ako Fa­ke­to­ken a Mar­cher. Ďal­ším vý­raz­ným a zá­ro­veň alar­mu­jú­cim tren­dom ro­ku je ra­píd­ny roz­mach ran­som­vé­ru, kto­rý Kas­per­sky Lab za­zna­me­nal až v 200 kra­ji­nách.

Rok 2015 naz­na­čil v ob­las­ti ky­ber­ne­tic­ké­ho zlo­či­nu tie­to hlav­né tren­dy:

  • Ky­ber­ne­tic­kí zlo­čin­ci hľa­da­li mož­nos­ti, ako zmi­ni­ma­li­zo­vať ri­zi­ká pos­ti­hu hlav­ne tým, že pos­tup­ne us­tú­pi­li od mal­vé­ro­vých úto­kov a svo­ju po­zor­nosť sús­tre­di­li skôr na ag­re­sív­nej­šiu dis­tri­bú­ciu ad­vé­ru. V šta­tis­ti­kách za rok 2015 sa ad­vér ob­ja­vil v dvad­siat­ke naj­viac de­te­ko­va­ných hro­zieb na webe až v 12 prí­pa­doch. Škod­li­vé rek­lam­né prog­ra­my bo­li za­re­gis­tro­va­né až u 26,1% po­čí­ta­čo­vých pou­ží­va­te­ľov.
  • Kas­per­sky Lab rov­na­ko sle­do­val aj no­vé tech­ni­ky mas­ko­va­ných zneu­ži­tí, ne­roz­šif­ro­va­teľ­ných kó­dov a zá­ťa­ží, kto­ré zne­mož­ňu­jú de­tek­ciu a ana­lý­zu škod­li­vých kó­dov. Tý­ka sa to naj­mä jed­né­ho z naj­vyu­ží­va­nej­ších šif­ro­va­cích pro­to­ko­lov na­pá­da­jú­cich naj­mä ob­jek­ty flas­ho­vé­ho ty­pu - Di­ffie Hellman en­cryp­tion pro­to­col
  • Ky­ber­ne­tic­kí zlo­čin­ci ak­tív­ne vy­uží­va­li ano­ny­mi­zač­nú tech­no­ló­giu ty­pu Tor na uk­ry­tie zdro­jo­vých server­ov a na svo­je tran­sak­cie pou­ží­va­li bit­coi­ny.

Roz­mach mo­bil­ných fi­nan­čných hro­zieb

V ro­ku 2015 sa v pr­vej de­siat­ke naj­viac de­te­ko­va­ných fi­nan­čných hro­zieb z ro­di­ny mal­vé­rov ob­ja­vi­li dva ty­py trój­skych ko­ní za­me­ra­ných na mo­bil­né ban­kov­níc­tvo (Fa­ke­to­ken a Mar­cher). Škod­li­vé prog­ra­my ty­pu Mar­cher sú za­lo­že­né na od­cu­dze­ní pla­tob­ných úda­jov z an­droi­do­vých za­ria­de­ní - po­tom, čo in­fi­ku­jú za­ria­de­nie, od­sle­du­jú spus­te­nie ap­li­ká­cií ur­če­ných na mo­bil­né ban­kov­níc­tvo, a to naj­mä ap­li­ká­cie Európ­skej ban­ky a Goog­le Play. V mo­men­te ako pou­ží­va­teľ spus­tí svo­ju ap­li­ká­ciu mo­bil­né­ho ban­kov­níc­tva ale­bo ot­vo­rí Goog­le Play, Mar­cher zob­ra­zí fa­loš­né ok­no po­ža­du­jú­ce za­da­nie úda­jov z kre­dit­nej kar­ty, kto­ré sú po­tom od­os­la­né pod­vod­ní­kom. Škod­li­vé prog­ra­my ty­pu Fa­ke­to­ken za­se pri svo­jich úto­koch vy­uží­va­jú par­tner­stvo s po­čí­ta­čo­vý­mi trój­sky­mi koň­mi. Pou­ží­va­teľ je vy­zva­ný in­šta­lo­vať do svoj­ho smar­tfó­nu ap­li­ká­ciu, kto­rá pred­sta­vu­je trój­ske­ho ko­ňa za­chy­tá­va­jú­ce­ho ove­ro­va­cie kó­dy (mTan).

„Ten­to rok sa svet ky­ber­ne­tic­kých zlo­čin­cov sús­tre­dil pre­dov­šet­kým na vý­voj škod­li­vých fi­nan­čných prog­ra­mov za­me­ra­ných na mo­bil­né za­ria­de­nia. Nie je to až ta­ké prek­va­pu­jú­ce vzhľa­dom na to, že mi­lió­ny ľu­dí na ce­lom sve­te čo­raz čas­tej­šie vy­uží­va­jú svo­je smar­tfó­ny na plat­bu za to­va­ry a služ­by. Na zá­kla­de sú­čas­ných tren­dov mô­že­me pred­pok­la­dať, že po­čet mal­vé­rov v mo­bil­nom ban­kov­níc­tve bu­de stá­le na­ras­tať," ko­men­to­val vý­voj na zá­kla­de šta­tis­tík Yury Na­mes­tni­kov, se­nior bez­peč­nost­ný expert Glo­bál­ne­ho vý­skum­né­ho a ana­ly­tic­ké­ho tí­mu spo­loč­nos­ti Kas­per­sky Lab.

Na­priek to­mu, že tren­dy naz­na­ču­jú ús­tup od „tra­dič­ných" fo­riem fi­nan­čných ky­ber­ne­tic­kých zlo­či­nov, rie­še­nia z por­tfó­lia spo­loč­nos­ti Kas­per­sky Lab v ro­ku 2015 ús­peš­ne blo­ko­va­li tak­mer dva mi­lió­ny (1 966 324) po­ku­sov spus­tiť mal­vér so schop­nos­ťou uk­rad­núť fi­nan­čné pros­tried­ky pros­tred­níc­tvom kla­sic­ké­ho inter­net ban­kin­gu, čo pred­sta­vu­je ná­rast o 2,8% op­ro­ti ro­ku 2014 (1 910 520).

ZeuS zo­sa­de­ný z tró­nu

Po­čet­né mo­di­fi­ká­cie naj­roz­ší­re­nej­šie­ho ty­pu mal­vé­ru ZeuS bo­li nah­ra­de­né mal­vér­mi ty­pu Dy­re/Dy­zap/Dy­re­za. Viac ako 40% úto­kov ban­ko­vý­mi trój­sky­mi koň­mi po­chá­dza­lo prá­ve od mal­vé­rov Dy­re­za, kto­ré vy­uží­va­jú efek­tív­ne me­tó­dy webo­vej ná­ka­zy s cie­ľom uk­rad­núť dá­ta a prís­tu­po­vé úda­je do sys­té­mov inter­net ban­kin­gu.

Svet stra­ší noč­ná mo­ra me­nom ran­som­vér

Naj­dy­na­mic­kej­šie sa v ro­ku 2015 vy­ví­ja­li no­vé plat­for­my v ob­las­ti ran­som­vé­ro­vých ví­ru­sov. Jed­ným zo šies­tich úto­kov (17%) bo­lo na­pad­nu­té prá­ve za­ria­de­nie s An­droi­dom. Exper­ti spo­loč­nos­ti Kas­per­sky Lab iden­ti­fi­ko­va­li dva sil­né tren­dy v ob­las­ti ran­som­vé­rov v ro­ku 2015. Pr­vým z nich je fakt, že po­čet pou­ží­va­te­ľov na­pad­nu­tých ran­som­vé­rom na­rás­tol na tak­mer 180 ti­síc, čo pred­sta­vu­je 48,3-per­cent­ný ná­rast op­ro­ti ro­ku 2014. Ok­rem to­ho, v mno­hých prí­pa­doch bo­li vy­uži­té viacpr­vko­vé šif­ro­va­če, kto­ré zá­ro­veň dis­po­no­va­li fun­kciou od­cu­dzenia dát z na­pad­nu­té­ho po­čí­ta­ča.

Geog­ra­fia on­li­ne úto­kov

Šta­tis­ti­ky Kas­per­sky Lab uka­zu­jú, že ky­ber­ne­tic­kí zlo­čin­ci čas­tej­šie ope­ru­jú v kra­ji­nách s naj­lep­šie vy­vi­nu­tou infra­štruk­tú­rou: 80% no­ti­fi­ká­cií úto­kov blo­ko­va­ných ani­ví­ru­so­vý­mi nás­troj­mi po­chá­dza­li zo zdro­jov umies­tne­ných v 10 kra­ji­nách. Me­dzi tri naj­čas­tej­šie oh­ro­zo­va­né kra­ji­ny pa­tria opäť tak ako v mi­nu­lom ro­ku USA (24,2%), Ne­mec­ko (13%) a Ho­lan­dsko (10,7%).
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter