ČR: TRANSCEND SDHC 100I - pamäťové karty pre špeciálne účely

Fir­ma TRAN­SCEND roz­šiřuje svou na­bíd­ku průmys­lo­vých paměťo­vých ka­ret o kar­ty se spe­ciál­ním ur­če­ním SDHC 100I. Vy­zna­ču­jí se vy­šší te­pel­nou od­ol­nos­tí než stan­dar­dní kar­ty SDHC. Jsou cer­ti­fi­ko­vá­ny pro pro­voz v tep­lot­ním roz­sa­hu od -40 do 85°C. Kar­ty jsou dos­tup­né v pro­ve­de­ních s ka­pa­ci­tou 4 GB, 8 GB a 16 GB a spl­ňu­jí po­ža­dav­ky rych­los­tní­ho stan­dar­du Class 10.

Vy­so­ká ži­vot­nost

Kar­ty řady SDHC 100I jsou za­lo­že­ny na flash pamě­ti ty­pu NAND SLC. Na­bí­zí mno­hem vy­šší ži­vot­nost než běžně pou­ží­va­né flash pamě­tí ty­pu NAND MLC. Dí­ky to­mu se paměťo­vé kar­ty osvědčí v ná­roč­ných průmys­lo­vých ap­li­ka­cích pro in­teg­ro­va­ná za­říze­ní, pa­siv­ní po­čí­ta­če, in­že­nýr­ská za­říze­ní, zdra­vot­nic­ké ne­bo dop­rav­ní sys­té­my.

Transcend_SDHC100I.jpg

Ochra­na dat

Pro za­jištění nej­vyš­ší kva­li­ty jsou pro­duk­ty Tran­scend, ur­če­né pro průmys­lo­vé vy­uži­tí, zkou­še­ny v kaž­dé etapě vý­ro­by. Pro maximál­ní ochra­nu dat, jsou kar­ty ze sé­rie SDHC 100I vy­ba­ve­ny fun­kcí ko­rek­ce chyb (ECC) a al­go­rit­mem, pro před­nos­tní zá­pis v buň­kách, kte­ré jsou nej­méně opotřebe­né. Pod­po­ru­jí ta­ké tech­no­lo­gii S.M.A.R.T., kte­rá umož­ňu­je sle­do­vá­ní pa­ra­metrů kar­ty.

Screenshot 2015-12-18 11.35.54.jpg

Ce­na: Do­po­ru­če­né kon­co­vé ce­ny ka­ret SDHC 100I či­ní: 890,- s DPH za 4 GB pro­ve­de­ní, 1 500,- s DPH za 8 GB a 2 490,- s DPH za 16 GB.

Zá­ru­ka: Na kar­ty TRAN­SCEND SDHC 100I se vzta­hu­je dvou­le­tá zá­ru­ka vý­rob­ce.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter