Kaspersky Lab predstavil novinku v oblasti ochrany informačných systémov pre podniky

Spo­loč­nosť Kas­per­sky Lab pri­chá­dza na trh s no­vin­kou v ob­las­ti ochra­ny dá­to­vých in­for­mač­ných server­ov pre veľ­ké pod­ni­ky a or­ga­ni­zá­cie. Kas­per­sky Pri­va­te Se­cu­ri­ty Network je rie­še­nie, kto­ré mô­že zís­kať dá­ta z po­ten­ciál­ne ne­bez­peč­ných prog­ra­mov ale­bo webo­vých strá­nok v reál­nom ča­se, čím za­bez­pe­čí rých­lej­šiu a efek­tív­nej­šiu ochra­nu.

Väč­ši­na spo­loč­nos­tí pos­ky­tu­jú­cich rie­še­nia na ochra­nu in­for­má­cií vy­uží­va clou­do­vé tech­no­ló­gie, aby za­bez­pe­či­li lep­šiu úro­veň ochra­ny pred ky­ber­ne­tic­ký­mi hroz­ba­mi. Vy­so­ká vý­kon­nosť clou­dov po­má­ha rých­lej­šie a účin­nej­šie ana­ly­zo­vať no­vé ty­py škod­li­vých prog­ra­mov ale­bo webo­vých strá­nok de­te­ko­va­ných na za­ria­de­niach klien­tov. V mo­men­te, ako bez­peč­nos­tné ap­li­ká­cie na­ra­zia na nez­ná­mu hroz­bu, skon­tak­tu­jú sa so vzdia­le­ným server­om, kto­rý ju vy­hod­no­tí a od­oš­le okam­ži­tú od­po­veď. Za­tiaľ čo v prí­pa­de kla­sic­kých fo­riem ochra­ny tr­vá ak­tua­li­zá­cia da­ta­bá­zy nie­koľ­ko ho­dín, clou­do­vé rie­še­nie rea­gu­je na no­vé hroz­by ove­ľa rých­lej­šie, čas­to v prie­be­hu nie­koľ­kých mi­nút. Ten­to prís­tup po­má­ha ochrá­niť za­ria­de­nia ale­bo zdro­je na­po­je­né na server, pre­to­že sa­mot­ná ana­lý­za hro­zieb sa vy­ko­ná­va pria­mo v clou­de.

Na tom­to prin­cí­pe fun­gu­je aj Kas­per­sky Se­cu­ri­ty Network (KSN), clou­do­vá infra­štruk­tú­ra od spo­loč­nos­ti Kas­per­sky Lab, kto­rá už ne­ja­ký čas fun­gu­je ako efek­tív­ny nás­troj na od­ha­le­nie sú­čas­ných ky­ber­ne­tic­kých hro­zieb. Server­y, kto­ré sú zo stra­te­gic­kých dô­vo­dov umies­tne­né v rôz­nych kra­ji­nách, spra­co­vá­va­jú prie­bež­né žia­dos­ti pri­chá­dza­jú­ce pria­mo z Kas­per­sky Lab rie­še­ní in­šta­lo­va­ných na po­čí­ta­če fi­rem­ných či do­má­cich pou­ží­va­te­ľov. KSN v sú­čas­nos­ti za­bez­pe­ču­je ochra­nu pre viac ako 80 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov roč­ne.

Skôr, než da­né bez­peč­nos­tné rie­še­nie vy­hod­no­tí, či tes­to­va­ný sú­bor ale­bo webo­vá strán­ka je bez­peč­ná ale­bo škod­li­vá, mu­sí za­slať in­for­má­ciu do clou­du. Tá­to mož­nosť však nie je ap­li­ko­va­teľ­ná vo všet­kých pod­ni­ka­teľ­ských ob­las­tiach a kra­ji­nách, na­priek to­mu že dis­po­nu­je šta­tis­ti­ka­mi ky­ber­ne­tic­kých hro­zieb. Exper­ti zo spo­loč­nos­ti Kas­per­sky Lab sa roz­hod­li eli­mi­no­vať ten­to ne­dos­ta­tok a s cie­ľom us­po­ko­jiť tých­to klien­tov vy­vi­nu­li rie­še­nie Kas­per­sky Pri­va­te Se­cu­ri­ty Network. Ide o for­mu pri­vát­ne­ho clou­du, kto­rý ob­sa­hu­je inter­nú kó­piu KSN vrá­ta­ne všet­kých mož­nos­tí vy­uži­tia a vý­hod. Da­ta­bá­zy sú in­šta­lo­va­né na server­y umies­tne­né v rám­ci kor­po­rát­nych in­for­mač­ných štruk­túr. In­for­má­cie o ak­tuál­ne za­zna­me­na­ných hroz­bách pri­chá­dza­jú do da­ta­bá­zy z KSN vďa­ka pra­vi­del­nej jed­nos­mer­nej syn­chro­ni­zá­cii.

Veľ­ké spo­loč­nos­ti a štát­ne in­šti­tú­cie up­lat­ňu­jú vo väč­ši­ne prí­pa­dov veľ­mi strik­tné bez­peč­nos­tné opat­re­nia v ob­las­ti ochra­ny in­for­má­cií, kto­ré re­gu­lu­jú tok pri­chá­dza­jú­cich a od­chá­dza­jú­cich dát. Av­šak vzhľa­dom na stá­le na­ras­ta­jú­ci po­čet ky­ber­ne­tic­kých hro­zieb je dô­le­ži­té si uve­do­miť, že bez­peč­nos­tné rie­še­nie sú naj­efek­tív­nej­šie vte­dy, keď v sys­té­me pre­bie­ha neus­tá­la vý­me­na in­for­má­cií s clou­dom, kto­rý ob­sa­hu­je dá­ta o ak­tuál­nych hroz­bách. Pri­vát­ne bez­peč­nos­tné clou­do­vé rie­še­nie umož­ňu­je klien­to­vi vy­uží­vať vý­ho­dy IT infra­štruk­tú­ry pos­ky­to­va­nej v rám­ci Kas­per­sky Se­cu­ri­ty Network, kto­rá vy­ho­vu­je špe­ci­fic­kým po­žia­dav­kám a pot­re­bám je­ho pod­ni­ka­nia," ho­vo­rí Ni­ki­ta Shvet­sov, tech­nic­ký ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Kas­per­sky Lab.

Rie­še­nia Kas­per­sky Pri­va­te Se­cu­ri­ty Network spo­lu s Kas­per­sky En­dpoint Se­cu­ri­ty for Bu­si­ness, Kas­per­sky Se­cu­ri­ty for Vir­tua­li­za­tion, Kas­per­sky DDoS Pro­tec­tion a ďal­šie sú sú­čas­ťou ba­lí­ka rie­še­ní pos­ky­to­va­ných spo­loč­nos­ťou Kas­per­sky Lab v ob­las­ti in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti pre veľ­ké spo­loč­nos­ti. Tie­to pro­duk­ty umož­ňu­jú klien­tom vy­tvo­riť kom­plex­ný a viacvrstvo­vý sys­tém ochra­ny aj v pros­tre­dí s li­mi­to­va­ným prís­tu­pom k exter­ným zdro­jom.

Viac in­for­má­cií o bu­si­ness rie­še­niach spo­loč­nos­ti Kas­per­sky Lab nád­je­te tu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter