Galavečer Siemensu sa niesol v znamení svetla

Spo­loč­nosť pri­nies­la do ulíc Bra­tis­la­vy naj­väč­šiu chodia­cu fi­gu­rí­nu na sve­te a ve­no­va­la au­tá 21 ro­di­nám s pos­tih­nu­tý­mi deť­mi

Za­čiat­kom de­cem­bra us­po­ria­da­la spo­loč­nosť Sie­mens ga­la­ve­čer, kto­rý sa nie­sol v net­ra­dič­nom a ma­gic­kom du­chu. Skve­lé vý­ko­ny ta­len­to­va­ných spe­vá­kov a mu­zi­kan­tov, oko­re­ne­né bub­no­vou show a vy­stú­pe­nia­mi v po­da­ní ume­lec­kých ta­neč­ných a ak­ro­ba­tic­kých sú­bo­rov Cre­dan­ce a Ver­ti­go, spre­vá­dza­la naj­väč­šia svie­tia­ca a po­hyb­li­vá fi­gu­rí­na na sve­te me­nom Dun­du.

Ži­vot do štvor­met­ro­vé­ho ma­gic­ké­ho ob­ra vná­ša­jú pia­ti báb­ka­ri, pri­čom kaž­dý je­den po­hyb je vý­sled­kom ko­lek­tív­nych im­pul­zov, kto­ré vzni­ka­jú spon­tán­ne v da­nom mo­men­te a vy­tvá­ra­jú je­di­neč­né, neo­pa­ko­va­teľ­né chví­le.

Dun­du sa po ga­la­ve­če­ri Sie­men­su vy­dal na bra­tis­lav­ské via­noč­né tr­hy a na dru­hý deň spo­loč­ne s klaun­mi z ob­čian­ske­ho zdru­že­nia Čer­ve­ný nos Clowndoc­tors roz­ve­se­lil de­ti hos­pi­ta­li­zo­va­né v ne­moc­ni­ci na Kra­má­roch.

Spo­loč­nosť Sie­mens pri príl­eži­tos­ti ga­la­ve­če­ra ve­no­va­la 21 ro­di­nám s pos­tih­nu­tý­mi deť­mi auto­mo­bi­ly, kto­ré pred­tým vy­uží­va­li pra­cov­ní­ci fir­my ako slu­žob­né vo­zid­lá. „Roz­hod­li sme sa po­môcť ro­di­nám s pos­tih­nu­tý­mi de­ťa­mi, kto­ré má­va­jú fi­nan­čné prob­lé­my a ne­mô­žu si pre­to do­vo­liť kú­piť auto, ho­ci ho veľ­mi pot­re­bu­jú. Ve­no­va­né vo­zid­lá sú jaz­de­né, ale vo vý­bor­nom sta­ve, tak­že ro­di­nám pos­lú­žia eš­te mno­ho ro­kov," po­ve­dal ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Sie­men­su Vla­di­mír Sle­zák.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter