mBank inovuje bankovú aplikáciu. Dostupná je už aj pre Windows Phone

mBank dneš­ným dňom sprís­tup­ňu­je svo­ju ban­ko­vú ap­li­ká­ciu aj pre pou­ží­va­te­ľov Win­dows Pho­ne. Ban­ka tak po no­vom pok­rý­va všet­ky naj­pou­ží­va­nej­šie plat­for­my mo­bil­ných za­ria­de­ní a v bu­dú­com ro­ku ich plá­nu­je ďa­lej roz­ví­jať. Pres­ne pred ro­kom vy­da­né mo­bil­né ap­li­ká­cie pre te­le­fó­ny s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid a iOS sa v sú­čas­nos­ti na cel­ko­vom poč­te prih­lá­se­ní po­die­ľa­jú viac ako 25 % a mo­bil­ný prís­tup svoj po­diel čo­raz viac zvy­šu­je.

mBank potvr­dzu­je po­zí­ciu di­gi­tál­nej ban­ky, kto­rá sa pop­ri inter­net ban­kin­gu za­me­ria­va na mo­bi­li­tu a vý­voj mo­bil­ných plat­fo­riem. No­vá ap­li­ká­cia pre Win­dows Pho­ne má veľ­mi po­dob­né fun­kcie ako tie pre kon­ku­ren­čné plat­for­my, vrá­ta­ne klien­tmi po­ža­do­va­nej čí­tač­ky QR kó­dov. Tá­to fun­kcia umož­ňu­je po­hodl­ne na­čí­tať kód na fak­tú­re, kto­rý sa auto­ma­tic­ky pre­ne­sie do ap­li­ká­cie a vy­pl­ní pot­reb­né úda­je. Ná­zov po­chá­dza z an­glic­ké­ho Quick Res­pon­se, pri­čom kód ucho­vá­va a pre­zen­tu­je in­for­má­cie po­mo­cou štvor­če­kov, kto­ré sú de­kó­do­va­né mo­bil­ným te­le­fó­nom.

Ver­zia pre Win­dows Pho­ne gra­fic­kej strán­ke ref­lek­tu­je pou­ží­va­teľ­ské pros­tre­die, na kto­ré sú klien­ti zvyk­nu­tí zo svo­jich za­ria­de­ní. Ap­li­ká­cia umož­ňu­je nie­len prís­tup k bež­ným a spo­ria­cim úč­tom, úve­ro­vým pro­duk­tom a ďal­ším služ­bám, ale tiež mož­nosť skon­tro­lo­vať zos­ta­tok na úč­te eš­te pred prih­lá­se­ním, us­ku­toč­niť mo­bil­né plat­by či vďa­ka in­te­li­gen­tné­mu vy­hľa­dá­va­niu náj­sť tie už reali­zo­va­né. Ta­kis­to umož­ňu­je ko­pí­ro­va­nie čís­la úč­tu, ako aj vrá­te­nie resp. opa­ko­va­nie plat­by v his­tó­rii.

„Eš­te v le­te sme na­šim zá­kaz­ní­kom sľú­bi­li, že do kon­ca ro­ka bu­dú môcť na­šu ban­ko­vú ap­li­ká­ciu pou­ží­vať aj na svo­jich za­ria­de­niach s Win­dows Pho­ne. Sľub pl­ní­me a už te­raz pra­cu­je­me na no­vých fun­kcio­na­li­tách aj pre ďal­šie plat­for­my, ako je prih­la­so­va­nie cez TouchID, e-mai­lo­vé potvr­de­nie ope­rá­cie pria­mo z ap­li­ká­cie ale­bo no­vý vzhľad ter­mí­no­va­ných vkla­dov,"po­ve­dal Lu­káš Kiac, pro­duk­to­vý ma­na­žér mBank.

No­vá ap­li­ká­cia už stih­la zís­kať via­ce­ro do­má­cich a me­dzi­ná­rod­ných oce­ne­ní za rých­losť, preh­ľad­nosť, ino­vá­cie a tech­no­lo­gic­ké pr­ven­stvo. V tes­te od­bor­né­ho ča­so­pi­su TouchIT zís­ka­la „TIP" ako rých­la ap­li­ká­cia pre kaž­do­den­né ban­kov­níc­tvo. V rám­ci sú­ťa­že Ef­ma Awards 2014 v Bar­ce­lo­ne za­sa pred­stih­la viac ako 3000 fi­nan­čných in­šti­tú­cií z viac ako 130 kra­jín sve­ta.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter