ČR: Energy Sistem predstavuje nový smartphone a tablet NEO za doteraz najvýhodnejšiu cenu

Spo­leč­nost Ener­gy Sis­tem, před­ní španělský vý­rob­ce spotřeb­ní elek­tro­ni­ky s důra­zem na ori­gi­na­li­tu a de­sign, roz­šiřuje svou řadu pro­duktů Neo o smar­tpho­ne Ener­gy Pho­ne Neo Li­te a tab­let Ener­gy Tab­let Neo 9 II. Obě no­vin­ky přiná­ší svým uži­va­telům ši­ro­kou šká­lu tech­nic­kých vy­chy­tá­vek v po­době ope­rač­ní­ho sys­té­mu An­droid Lolli­pop, tech­no­lo­gie Dual­Sim či vo­li­tel­né nad­stan­dar­dní pamě­ti za vel­mi přija­tel­nou ce­nu. Ne­chy­bí ani již tra­dič­ní tříle­tá zá­ru­ka, kte­rou spo­leč­nost Ener­gy Sis­tem stan­dardně pos­ky­tu­je na všech­ny své pro­duk­ty.

Ener­gy Pho­ne Neo Li­te

Kom­pak­tní a vý­kon­ný smar­tpho­ne Neo Li­te na­bí­zí čtyřpal­co­vý dis­plej s roz­li­še­ním 800 x 400 bodů a tech­no­lo­gií IPS, dí­ky níž zůstá­vá ob­raz bez ja­ké­ho­ko­liv ba­rev­né­ho či kon­tras­tní­ho zkres­le­ní v po­zo­ro­va­cím úh­lu až 178 °. Dal­ší ochra­nu dis­ple­je za­jis­tí přilo­že­ný Pro­tec­tion Kit ob­sa­hu­jí­cí ori­gi­nál­ní pouz­dro a ochran­nou fó­lii.

Bez­prob­lé­mo­vý chod smar­tpho­nu i při ná­ročnějších ak­ti­vi­tách za­jiš­ťu­je čtyřjád­ro­vý pro­ce­sor Quad Co­re ARM Cor­tex A7 s frek­ven­cí 1,3 GHz a ope­rač­ní pamě­tí 1 GB. Pro uži­va­tel­ská da­ta je k dis­po­zi­ci 4GB inter­ní paměť, kte­rou lze dá­le roz­šířit až o 128 GB prostřed­nic­tvím mic­roSDHC/XC ka­ret. Softwaro­vým sr­dcem smar­tpho­nu je pak ope­rač­ní sys­tém An­droid 5.1 Lolli­pop.

Da­to­vou ko­mu­ni­ka­ci s oko­lím za­jiš­ťu­je rych­lé 3G Wi-Fi připo­je­ní a bez­drá­to­vá tech­no­lo­gie Blue­tooth. Ne­chy­bí ani in­teg­ro­va­ný GPS čip.

Sou­čás­tí vý­ba­vy smar­tpho­nu jsou rovněž dvě za­bu­do­va­né ka­me­ry - za­dní s LED bles­kem, fun­kcí Auto-Fo­cus a roz­li­še­ním 8 Mpx, a před­ní VGA ka­me­ra vhod­ná zej­mé­na pro vi­deo­ho­vo­ry a sel­fie. Uži­va­te­lé, kteří střída­jí dva různé mo­bil­ní ope­rá­to­ry, jistě oce­ní i ves­tavě­ný slot pro dvě mic­ro­SIM kar­ty. Dí­ky aku­mu­lá­to­ru s ka­pa­ci­tou 1 500 mAh na­bí­zí Ener­gy Pho­ne Neo Li­te vý­drž až 120 ho­din v re­ži­mu stan­dby (8 ho­din při ho­vo­ru).

Ener­gy Tab­let Neo 9 II

Vý­kon­ný tab­let Neo 9 II za­uj­me ve své ce­no­vé ka­te­go­rii předev­ším svým ši­ro­koúh­lým 9" dis­ple­jem s roz­li­še­ním 1024 x 600 bodů a poměrem stran 16:9, na­bí­ze­jí­cím per­fek­tní vy­vá­že­ní me­zi ve­li­kos­tí a kva­li­tou ob­ra­zu.

Ope­rač­ní sys­tém An­droid 5.0 Lolli­pop, čtyřjád­ro­vý 1,3GHz pro­ce­sor Quad Co­re ARM Cor­tex A7 a ope­rač­ní paměť 1 GB za­jis­tí bez­prob­lé­mo­vý ply­nu­lý pro­voz tab­le­tu i při ná­ročnějších ak­ti­vi­tách, ty­pic­ky sle­do­vá­ní filmů či hra­ní her. Rych­lý a snad­ný přechod me­zi jed­not­li­vý­mi ak­ti­vi­ta­mi za­ru­ču­je nej­novější ma­na­žer ap­li­ka­cí.

Inter­ní paměť 8 GB, roz­šiřitel­ná prostřed­nic­tvím SDHC/XC ka­ret až na 64 GB, na­bí­zí uži­va­telům pros­tor pro ví­ce než 30 ho­din vi­dea s vy­so­kým roz­li­še­ním, 4 000 skla­deb či ti­sí­ce fo­tog­ra­fií.

Dal­ší mul­ti­me­diál­ní zá­ba­vu zprostřed­ku­jí dvě za­bu­do­va­né ka­me­ry s roz­li­še­ním 0,3 Mpx a 2 Mpx či mik­ro­fon do­po­ru­če­ný zej­mé­na pro úče­ly vi­deo­kon­fe­ren­cí. Ne­chy­bí ani Wi-Fi připo­je­ní a bez­drá­to­vá tech­no­lo­gie Blue­tooth 4.0.

Aku­mu­lá­tor s ka­pa­ci­tou 4 400 mAh pos­kyt­ne vý­drž až 5 ho­din při proh­lí­že­ní inter­ne­tu přes Wi-Fi.

Ce­na a dos­tup­nost

Spo­leč­nost Ener­gy Sis­tem kla­de vel­ký důraz ne­jen na de­sign, nad­stan­dar­dní tříle­tou zá­ru­ku bez ome­ze­ní a ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gie, ale rovněž i na vy­so­kou dos­tup­nost svých pro­duktů. Smar­tpho­ne Ener­gy Pho­ne Neo Li­te si zá­kaz­ní­ci mo­hou pořídit již za 77 eur s DPH, tab­let Ener­gy Tab­let Neo 9 II. pak za 122 eur s DPH.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter