IT Fitness test odhaľuje digitálne zručnosti Slovákov

Na­chá­dza­me sa v po­lo­vi­ci veľ­ké­ho tes­to­va­nia IT zruč­nos­tí slo­ven­ské­ho ná­ro­da. Od 28. sep­tem­bra ab­sol­vo­va­lo IT Fit­ness test IT Aso­ciá­cie Slo­ven­ska už tak­mer 17 000 Slo­vá­kov, kto­rí si ove­ri­li svo­je ve­do­mos­ti pri prá­ci s inter­ne­tom, vy­hľa­dá­vač­mi, kan­ce­lár­sky­mi nás­troj­mi, ale aj ako zvlá­da­jú so­ciál­ne sie­te, na­vi­gá­ciu, pra­vid­lá bez­peč­nos­ti a cel­ko­vo prá­cu s po­čí­ta­čom.

Kaž­dý z účas­tní­kov ih­neď po vy­pl­ne­ní tes­tu zís­ka svo­je hod­no­te­nie v po­do­be cer­ti­fi­ká­tu s cel­ko­vým per­cen­tuál­nym vý­sled­kom. Cel­ko­vá ús­peš­nosť rie­še­nia IT tes­tu pre všet­ky ve­ko­vé ka­te­gó­rie do­sa­hu­je 44,45 %. Test si mô­že­te spra­viť v dvoch ka­te­gó­riách, tá me­nej ná­roč­ná je ur­če­ná pre žia­kov kon­čia­cich zá­klad­nú ško­lu a pre­ve­ru­je ich prip­ra­ve­nosť na stred­nú ško­lu. Žia­ci tú­to ka­te­gó­riu mo­men­tál­ne zvlá­da­jú na úrov­ni 43,57 %.

Prie­bež­né vý­sled­ky uka­zu­jú, že naj­viac skú­se­nos­tí má­me prá­ve pri prá­ci s inter­ne­tom a s vy­hľa­dá­va­cí­mi nás­troj­mi. V tej­to ka­te­gó­rii sme do­siah­li až 65 % ús­peš­nosť. Naj­väč­šie me­dze­ry má­me v ob­las­ti bez­peč­nos­ti a po­čí­ta­čo­vých sys­té­mov. „Ľudia sa má­lo za­ují­ma­jú o autor­ské prá­va rôz­nych zdro­jov in­for­má­cii a fo­tog­ra­fií, kto­ré sú na inter­ne­te uve­rej­ne­né," ho­vo­rí du­chov­ný otec a koor­di­ná­tor tes­tu doc. Fran­ti­šek Ja­kab.

Naj­ak­tív­nej­šou stred­nou ško­lou je k 11. 12. 2016 Stred­ná prie­my­sel­ná ško­la elek­tro­tech­nic­ká z Pre­šo­va s 549 účas­tník­mi tes­tu nas­le­do­va­ná Stred­nou prie­my­sel­nou ško­lou Jo­ze­fa Mur­ga­ša z Ban­skej Bys­tri­ce s 489 účas­tník­mi. Naj­ak­tív­nej­šou zá­klad­nou ško­lou je Zá­klad­ná ško­la Slo­ven­ské­ho ná­rod­né­ho pov­sta­nia v Su­ča­noch s 152 otes­to­va­ný­mi žiak­mi. Stred­nou ško­lou s naj­vyš­ším prie­mer­ným hod­no­te­ním je za­tiaľ 1. súk­rom­né gym­ná­zium v Bra­tis­la­ve, Baj­kal­ská 20 s cel­ko­vým prie­me­rom na úrov­ni 69%.

Test si mô­že­te spra­viť na strán­ke www.it­fit­nes­stest.sk do 31. ja­nuá­ra 2016.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter