TP-LINK predstavuje prowerbanku TL-PB5200 s vysokou rýchlosťou dobíjania

Spo­loč­nosť TP-LINK uvá­dza na slo­ven­ský trh power­ban­ku TL-PB5200 ur­če­nú k do­bí­ja­niu in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov, tab­le­tov, MP3 preh­rá­va­čov, GPS, pre­nos­ných Wi-Fi hot­spo­tov a ďal­ších za­ria­de­ní tam, kde nie je k dis­po­zí­cii elek­tric­ká sieť. Power­ban­ka TL-PB5200 po­nú­ka ka­pa­ci­tu 5200 mAh, vy­so­kú rých­losť na­bí­ja­nia a tiež kom­pa­ti­bi­li­tu so za­ria­de­nia­mi iP­ho­ne, iPad, in­te­li­gen­tný­mi te­le­fón­mi so sys­té­mom An­droid a väč­ši­nou za­ria­de­ní s 5V USB vstu­pom.

Naj­rý­chlej­ší vo svo­jej ka­te­gó­rii

TP-LINK TL-PB5200 na jed­no svo­je na­bi­tie umož­ňu­je do­biť väč­ši­nu in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov je­den až dvak­rát, čo za­is­tí ne­zá­vis­losť na elek­tric­kej sie­ti po nie­koľ­ko dní.

Pro­dukt zá­ro­veň pod­po­ru­je vstup­ný/vý­stup­ný prúd až 2,4 A, vďa­ka čo­mu pre­bie­ha na­bí­ja­nie pri­po­je­ných za­ria­de­ní veľ­mi sluš­nou rých­los­ťou. Tech­no­ló­gia in­te­li­gen­tné­ho na­bí­ja­nia iden­ti­fi­ku­je typ pri­po­je­né­ho di­gi­tál­ne­ho za­ria­de­nia a nas­ta­ví op­ti­mál­ne pa­ra­met­re pre naj­rý­chlej­šie mož­né dopl­ne­nie ener­gie. Sa­mot­ná power­ban­ka je schop­ná sa na­biť z úpl­né­ho vy­bi­tia na 90 % svo­jej ka­pa­ci­ty za me­nej než dve ho­di­ny pros­tred­níc­tvom na­pá­ja­cie­ho adap­té­ru 5 V/2,4 A.

Bez­peč­nosť vlas­tná aj pri­po­je­ných za­ria­de­ní

Kva­lit­né ob­vo­dy a pou­ži­té tech­no­ló­gie vý­raz­ne zni­žu­jú stra­ty pri na­bí­ja­ní a umož­ňu­jú tak no­vin­ke do­sa­ho­vať až 90% ener­ge­tic­kej účin­nos­ti, čo pod­stat­ne zni­žu­je jej te­pel­né za­ťa­že­nie. Pro­ti poš­ko­de­niu sa­mot­né­ho zdro­ja a pri­po­je­né­ho za­ria­de­nia je pro­dukt TL-PB5200 vy­ba­ve­ný ochra­nou pro­ti skra­tu, pre­pä­tiu, pre­ťa­že­niu, pre­bi­tiu, pod­vy­bi­tiu a pre­hria­tiu.

Power­ban­ka TL-PB5200 je k dis­po­zí­cii v pre­daj­nej sie­ti par­tne­rov TP-LINK a to za od­po­rú­ča­nú kon­co­vú ce­nu 22,20 EUR.

Kľú­čo­vé vlas­tnos­ti

  • Power­ban­ka s vy­so­kou ka­pa­ci­tou 5200 mAh
  • Vy­so­ká rých­losť na­bí­ja­nia pri­po­je­ných za­ria­de­ní
  • Roz­poz­na­nie pri­po­je­né­ho za­ria­de­nia pre op­ti­ma­li­zá­ciu do­bí­ja­nia
  • Vý­stup 5 V kom­pa­ti­bil­ný s in­te­li­gen­tný­mi te­le­fón­mi, tab­let­mi a mno­hý­mi ďal­ší­mi typ­mi za­ria­de­ní
  • Sve­tel­né in­di­ká­to­ry sta­vu ba­té­rie a prie­be­hu do­bí­ja­nia
  • Viac­ná­sob­ná ochra­na zdro­ja a pri­po­je­ných za­ria­de­ní

Screenshot 2015-12-17 11.07.33.jpgOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter