Lenovo predstavuje konvergované systémy série HX

Spo­loč­nosť Le­no­vo dňa 7. de­cem­bra 2015 na kon­fe­ren­cii Gar­tner Da­ta Cen­ter Con­fe­ren­ce v Las Ve­gas pred­sta­vi­la no­vé sys­té­my sé­rie Le­no­vo Con­ver­ged HX Se­ries s Nu­ta­nix sof­tvé­rom Ac­ro­po­lis a Prism. Sú ideál­ne pre všet­ky vir­tuál­ne ap­li­ká­cie a sú navr­hnu­té s cie­ľom zjed­no­du­šiť infra­štruk­tú­ru, zní­žiť nák­la­dy na­sa­de­nia a ria­de­nia a zá­ro­veň zlep­šiť spo­ľah­li­vosť server­ov­ej plat­for­my. Tie­to sys­té­my, na tvor­be kto­rých sa Le­no­vo spo­lu­po­die­ľa­lo, sú pos­ta­ve­né na naj­spo­ľah­li­vej­ších plat­for­mách x861 od spo­loč­nos­ti Le­no­vo a, pod­ľa sprá­vy Gar­tner Ma­gic Quad­rant2, vy­uží­va­jú ve­dú­ce pos­ta­ve­nie spo­loč­nos­ti Nu­ta­nix s cie­ľom po­môcť zá­kaz­ní­kom sús­tre­diť sa na väč­šiu efek­ti­vi­tu, agi­li­tu a šká­lo­va­teľ­nosť a zá­ro­veň pri­ne­sú vy­ššiu náv­rat­nosť in­ves­tí­cie.

Zjed­no­du­še­nie na­sa­de­nia a zrý­chle­nie ob­chod­nej hod­no­ty

Dneš­né ty­pic­ké dá­to­vé cen­trum má nie­koľ­ko ge­ne­rá­cií server­ov, ope­rač­ných sys­té­mov, úlo­žísk a hyper­ví­zo­rov. IT ma­na­žé­ri mu­sia zvlá­dať zlo­ži­té úlo­hy a zá­ro­veň udr­žia­vať star­ší har­dvér i sof­tvér. Im­ple­men­tá­cia hyper­kon­ver­go­va­né­ho sys­té­mu ďal­šej ge­ne­rá­cie mô­že tú­to zlo­ži­tosť vý­raz­ne zní­žiť, čo mô­že mať v neu­ve­ri­teľ­ne krát­kom ča­se za nás­le­dok vý­raz­nú pri­da­nú hod­no­tu.

Hyper­kon­ver­go­va­né rie­še­nie vy­uží­va­jú­ce Nu­ta­nix sof­tvér zni­žu­jú cel­ko­vé nák­la­dy vlas­tníc­tva IT infra­štruk­tú­ry až o 60%, ako potvr­dzu­je aj IDC. Pred­pok­la­dá sa, že Le­no­vo za­ria­de­nia sé­rie Con­ver­ged HX Se­ries pri­ne­sú po­dob­né ús­po­ry nák­la­dov a ob­chod­nej hod­no­ty, keď­že spá­ja­jú Le­no­vo server­y sve­to­vej trie­dy s webo­vým sof­tvé­rom spo­loč­nos­ti Nu­ta­nix.

Šité pre infra­štruk­tú­ru ap­li­ká­cií

Dos­tup­né bu­dú 3 mo­de­ly a bu­dú sa dať pris­pô­so­biť špe­ci­fic­kým pot­re­bám:

  • Le­no­vo Con­ver­ged HX3500 je op­ti­ma­li­zo­va­ný pre VDI a men­šie vir­tua­li­zač­né pra­cov­né zá­ťa­že, vrá­ta­ne emai­lov, evi­den­cie a tla­če­nia, webo­vých server­ov, mid­dleware, ľah­kej da­ta­bá­zy a vzdia­le­ných pros­tre­dí/po­bo­čiek (RO­BO).
  • Le­no­vo Con­ver­ged HX5500 je op­ti­ma­li­zo­va­ný pre väč­šie zá­ťa­že server­ov­ej vir­tua­li­zá­cie, po­ža­du­jú­ce väč­šiu ka­pa­ci­tu, vrá­ta­ne Ha­doop big da­ta, do­ku­men­to­vých server­ov, on-clus­ter zá­lo­hy, Splunk, ako aj cen­tra­li­zo­va­nej ob­no­vy po ha­vá­rii pre vzdia­le­né pros­tre­dia/ po­boč­ky.
  • Le­no­vo Con­ver­ged HX7500 je op­ti­ma­li­zo­va­ný pre Da­ta­bá­zy a iné I/O in­ten­zív­ne pra­cov­né zá­ťa­že, vrá­ta­ne pros­tre­dí MS SQL Server, MS Exchan­ge, Sha­re­Point a Orac­le RAC.

Vďa­ka jed­no­du­chos­ti na­sa­de­nia, s vý­poč­to­vý­mi za­ria­de­nia­mi, úlo­žis­kom a sprá­vou na jed­nom uz­le, Le­no­vo Con­ver­ged HX Se­ries zá­kaz­ní­kom umož­ňu­je zjed­no­du­šiť infra­štruk­tú­ru dá­to­vých cen­tier a spo­loč­ných zdro­jov pre ich efek­tív­nej­šie vy­uži­tie. Za­čí­na­júc len s tro­ma uz­la­mi, sé­ria HX má mož­nos­ti nes­mier­nej šká­lo­va­teľ­nos­ti, aby sa pris­pô­so­bi­la ras­tú­cim pot­re­bám. Le­no­vo a Nu­ta­nix in­ves­tu­jú do špe­cia­li­zo­va­né­ho pre­da­ja a pod­po­ry od­bor­nos­ti, aby zá­kaz­ní­kom po­má­ha­li navr­ho­vať, us­po­ria­dať a na­sa­dzo­vať infra­štruk­tú­ru ďal­šej ge­ne­rá­cie.

Ci­tá­cia

"Le­no­vo pri­ná­ša sé­riu Con­ver­ged HX za­ria­de­ní s cie­ľom rie­šiť prev­rat­né zme­ny v ob­las­ti IT spot­re­by a di­zaj­nu dá­to­vých cen­tier. Kon­ver­go­va­né infra­štruk­tú­ry s hyper­kon­ver­go­va­ný­mi rie­še­nia­mi roz­kla­da­jú tra­dič­né si­lá a po­má­ha­jú zá­kaz­ní­kom zni­žo­vať pre­vádz­ko­vé vý­dav­ky," po­ve­dal Brian Con­nors, vice­pre­zi­dent, Next Ge­ne­ra­tion Infra­struc­tu­res & Bu­si­ness De­ve­lop­ment, Le­no­vo. "Vďa­ka kom­bi­ná­cii pre­din­šta­lo­va­né­ho, ľah­ko pou­ží­va­teľ­né­ho Nu­ta­nix sof­tvé­ru a vý­kon­ných, vy­so­ko spo­ľah­li­vých Le­no­vo za­ria­de­ní sa zá­kaz­ní­ci mô­žu spo­ľah­núť na ot­vo­re­ný a dô­ve­ry­hod­ný eko­sys­tém."

"Nu­ta­nix a Le­no­vo ma­jú rov­na­ký zá­vä­zok a tým je pos­ky­to­va­nie rie­še­ní, kto­ré IT or­ga­ni­zá­ciám umož­ňu­jú za­me­rať sa na ap­li­ká­cie a služ­by, pod­po­ru­jú­ce ich pod­ni­ka­nie," Dhee­raj Pan­dey, CEO spo­loč­nos­ti Nu­ta­nix. "Vďa­ka sil­né­mu de­dič­stvu v po­do­be ino­vá­cií a kva­li­ty spo­loč­nosť Le­no­vo pos­ky­tu­je tech­no­ló­gie sve­to­vej trie­dy, kto­ré dá­to­vým cen­trám všet­kých veľ­kos­tí pri­ná­ša­jú webo­vé ar­chi­tek­tú­ry a vý­ho­dy."

Viac in­for­má­cií o sé­rii Le­no­vo HX Con­ver­ged náj­de­te na:

http://www.le­no­vo.com/nu­ta­nix

Zdroj: LenovoOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter