ČR: Azlan získal ocenenie The biggest CEE Turnover Award 2015 od spoločnosti Axis

Az­lan, VAD di­vi­ze spo­leč­nos­ti Tech Da­ta Dis­tri­bu­tion, zís­kal od spo­leč­nos­ti Axis ocenění The big­gest CEE Tur­no­ver Award 2015 za nej­vyš­ší ob­rat me­zi dis­tri­bu­to­ry. Předá­ní ocenění proběhlo 10. pro­sin­ce v rám­ci Vý­roč­ní dis­tri­bu­tor­ské kon­fe­ren­ce Axis v pol­ské Wrocławi.

Az­lan to­ho­to skvělé­ho ocenění do­sáhl dí­ky svým ši­ro­kým mož­nos­tem pod­po­ry par­tnerů spo­leč­nos­ti Axis. Az­lan se může po­chlu­bit jak nej­vyš­ším poč­tem skla­do­vých po­lo­žek, tak i dob­rou dos­tup­nos­tí pro­duktů Axis. Na­víc je scho­pen svým zá­kaz­níkům na­bíd­nou tech­nic­ké kon­zul­ta­ce, ne­bo spo­lečně s ni­mi řešit ce­lé pro­jek­ty ka­me­ro­vých sys­témů Axis.

oceneni Axis pro TD.jpg

„Ve­li­ce si ocenění fir­my Axis vá­ží­me. Je dob­rým důka­zem, že pl­ní­me na­ši stra­te­gii pos­ky­to­vat na­šim par­tnerům co nej­roz­sáh­lej­ší mož­nos­ti spo­lup­rá­ce. Ať se jed­ná o pro­dej ne­bo služ­by s přida­nou hod­no­tou, ja­ko jsou tech­nic­ké kon­zul­ta­ce, ne­bo návr­hy řeše­ní," řekl k ocenění Petr Ha­no­vec, ředi­tel Az­la­nu.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter